Kimya 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

I. Ateş
II. Su
III. Toprak
Yukarıda verilenlerden hangileri Aristo’nun belirttiği dört element içerisinde yer alır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi simyacıların çalışmaları içerisinde yer alır?

 • Protonun kütlesini hesaplamak
 • Değersiz madenleri altına çevirmeye çalışmak
 • Elektronun yükünü hesaplamak
 • Nötronun kütlesini hesaplamak
Soru 3

• H2O
• H
• O2
• O
Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi bileşiktir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 4

Brom elementinin sembolü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • Be
 • B
 • Br
 • Ba
Soru 5

Kalsiyum sülfat bileşiğinin formülü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • CaSO4
 • CaS
 • CS2
 • K2S
REKLAM
Soru 6

I. CH4
II. C2H6
III. C3H8
Yukarıdakilerden hangileri hidrokarbon sınıfı bir bileşiktir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 7

Fosfat kökü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • CO32-
 • PO43-
 • NO3-
 • P3-
Soru 8

Bir tane amonyum nitrat (NH4NO3 ) bileşiğinde toplam kaç tane atom bulunur?

 • 1
 • 3
 • 9
 • 14
Soru 9

Aşağıda verilen bileşik isimlerinden hangisi kovalent bağlı bir bileşiğe aittir?

 • Sodyum klorür
 • Kalsiyum oksit
 • Diazot hekzaflorür
 • Magnezyum nitrür
Soru 10

Geleneksel adı amonyak olan bileşiğin formülü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • HNO3
 • NH3
 • HCI
 • H2 SO4
Soru 11

I. İyi havalandırılan ortamlarda çalışılmalıdır.
II. Kimyasal maddelerin yüz, göz ve cilde temas etmemesine dikkat edilmelidir.
III. Önlük, gözlük ve eldiven kullanılmalıdır.
Yukarıdakilerden hangileri laboratuvarda çalışan bir kişinin alması gereken önlemler arasında yer alır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 12

14 gram demir (Fe ) ile bir miktar kükürt (S) uygun koşullarda birleşerek 22 gram demir (II) sülfür (FeS) bileşiğini oluşturuyor.
Buna göre 22 gram FeS bileşiğinde bulunan kükürt ( S) kütlesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • 8
 • 14
 • 16
 • 18
Soru 13

36 gram su (H2O ) bileşiğinde 32 gram oksijen ( O ) ve 4 gram hidrojen (H) bulunmaktadır.
Buna göre H2O bileşiğindeki kütlece H/O oranı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1/8
 • 1/4
 • 4
 • 8
REKLAM
Soru 14

Karbon ( C ) ve Oksijen ( O ) elementlerinden oluşan bileşiklerdeki elementlerin kütleleri yukarıdaki tabloda verilmiştir.
Buna göre bu iki bileşikteki oksijen elementlerinin katlı oranı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 3/2
 • 3/4
 • 1/2
 • 3/8
Soru 15

Aşağıda verilen atom altı taneciklerden hangisi negatif (-) yüklüdür?

 • Çekirdek
 • Proton
 • Nötron
 • Elektron
Soru 16

atomu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Proton sayısı 9’dur.
 • Atom numarası 10’dur.
 • Kütle numarası 19’dur.
 • Nötron sayısı 10’dur.
Soru 17

atomları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Kütle numaraları aynıdır.
 • Nötron sayıları aynıdır.
 • İzotop atomlardır.
 • Elektron sayıları farklıdır.
Soru 18

• Elektronlar çekirdek etrafında çember çizerek dolanır.
• Bu çemberlere yörünge ya da enerji katmanı denir.
• Katmanlar içten dışa doğru 1, 2, 3,...n şeklinde veya K,L,M,N,... harfleri ile gösterilir.
Verilen bilgiler aşağıdaki atom modellerinden hangisinde yer alır?

 • Dalton
 • Thomson
 • Rutherford
 • Bohr
Soru 19

I. 2He
II. 11Na
III. 18Ar
IV. 19K
Yukarıda verilen elementlerden hangi ikisi aynı periyotta yer alır?

 • I ve II
 • II ve III
 • III ve IV
 • I ve III
Soru 20

I. 11Na
II. 12Mg
III. 19K
Yukarıda verilen atomların atom yarıçaplarının karşılaştırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir?

 • III > I > II
 • III > II > I
 • I > II > III
 • II > III > I
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBACADBCCBDAACDBCDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?