Kimya 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda bazı kimyasal türlerin sembol ve formülleri verilmiştir.
Buna göre verilenlerden hangisi atom sınıfı bir kimyasal türdür?

 • O
 • O2-
 • O2
 • H2O
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisi kimyasal türler arası zayıf etkileşimlerden biridir?

 • İyonik bağ
 • Kovalent bağ
 • Dipol- dipol bağları
 • Metalik bağ
Soru 3

I. 3Li
II. 6C
III. 8O
IV. 16S
Verilen atomlardan aşağıdakilerin hangi ikisi arasında iyonik bağ oluşur?

 • II ve III
 • I ve III
 • II ve IV
 • III ve IV
Soru 4

Aşağıda verilen taneciklerin hangisinde atomlar arasında apolar kovalent bağ bulunur?
( 1H,6C,8O,9F,11Na,17CI)

 • NaCI
 • H2O
 • CCI4
 • F2
Soru 5

Yukarıda bazı moleküllere ait verilen Lewis gösterimlerinden hangileri doğrudur?
( 1H,7N,8O )

 • Yalnız II
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
REKLAM
Soru 6

CH4,C2H6,C3H8 gibi yapısında sadece C ve H elementleri içeren organik bileşikler apolar yapılı moleküllerden oluşur.
Buna göre aynı şartlar altında bulunan;
I. CH4
II. C2H6
III. C3H8
moleküllerinin kaynama noktalarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

 • I > II > III
 • I > III > II
 • II >I > III
 • III > II > I
Soru 7

H2O bileşiğinin kendi molekülleri arasında görülen baskın etkileşim türü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
( 1H,8O )

 • London kuvvetleri
 • Hidrojen bağları
 • İyon - dipol etkileşimleri
 • Dipol - dipol etkileşimleri
Soru 8

• Elmanın çürümesi
• Bitkilerin fotosentez yapması
• Demirin paslanması
• Ekmeğin küflenmesi
Yukarıda verilen olaylardan kaç tanesi kimyasal değişimdir?

 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
Soru 9

I. H2(g) + CI2(g) → 2HCI(g)
II. N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)
III. 2KCIO3(k) → 2KCI(k) + 3O2(g)
Yukarıdaki tepkimelerden hangileri oluşum (sentez) tepkimesidir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi yanma tepkimesidir?

 • HCI + NaOH → NACI + H2O
 • 2BaO2/ → 2BaO + O2
 • CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
 • H2 + CI2 → 2HCI
Soru 11

Bir gazın kapalı bir kapta yapmış olduğu basınç 380 mmHg olarak ölçülmüştür.
Buna göre bu gazın basıncı kaç atm’dir?

 • 0,5
 • 5
 • 38
 • 380
Soru 12

• 127°C = 400 K
• 233 K = - 40°C
• 600 K = 327°C
• -23°C = 250K
Yukarıda verilen sıcaklık dönüşümlerinden kaç tanesi doğrudur?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 13

3,2 gram CH4 gazı kaç moldür?
(H= 1 g/mol, C= 12 g/mol)

 • 0,2
 • 0,5
 • 2
 • 5
REKLAM
Soru 14

2 mol CO2 gazında bulunan molekül sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir?
(Avogadro sayısı = 6,02 . 1023 )

 • 6,02 . 1023
 • 12,04 . 1023
 • 18,06 . 1023
 • 36,12 . 1023
Soru 15

Gazlarla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 • Sabit hacimde belirli bir miktardaki gazın basıncı, mutlak sıcaklığı ile doğru orantılı olarak değişir.
 • Sabit basınçta belirli bir miktardaki gazın hacmi, mutlak sıcaklığı ile doğru orantılı olarak değişir.
 • Sabit sıcaklıktaki belirli bir miktardaki gazın basıncı, hacmi ile doğru orantılı olarak değişir.
 • Sabit sıcaklıktaki belirli bir miktardaki gazın basıncı artarsa ideallikten uzaklaşır.
Soru 16

27°C ’de sabit hacimli kapalı bir kapta bulunan bir miktar gazın basıncı 0,2 atm’dir.
Bu gazın sıcaklığı kaç °C’ye çıkarılırsa basıncı 0,4 atm olur?

 • 127
 • 227
 • 300
 • 327
Soru 17

________ küçük olan sıvılar daha hızlı akar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan (___________) yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Yüzey gerilimi
 • Viskozitesi
 • Adhezyon kuvvetleri
 • Sıcaklığı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi amorf bir katıdır?

 • Plastik
 • NaCI (sodyum klorür)
 • I2(k) (iyot)
 • C (grafit)
Soru 19

Saf bir maddenin gaz halden sıvı hale geçmesi olayı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • Kırağılaşma
 • Süblimleşme
 • Yoğuşma
 • Donma
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sıvının denge buhar basıncının bağlı olduğu faktörlerden biridir?

 • Sıvı miktarı
 • Sıvının bulunduğu kabın şekli
 • Sıvının yüzey alanı
 • Sıcaklık
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBDCDBABCADABCDBACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?