Kimya 4 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Metan (CH4), etan (C2H6 ) ve propan (C3H8 ) gibi uçucu hidrokarbonlar karışımı olan fosil yakıt aşağıdakilerden hangisidir?

 • Linyit
 • Kok kömür
 • Antrasit
 • Doğalgaz
Soru 2

• Ham madde olarak kömür havasız ortamda tepkimeye sokulur.
• Saf karbon ve külden oluşan gözenekli bir katıdır.
• Endüstriyel amaçlar için ham madde olarak kullanılır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen kömür çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Antrasit
 • Turba
 • Kok
 • Linyit
Soru 3

Petrol ürünlerinde kütlece yüzde bileşimi en fazla olan element aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karbon ( C )
 • Hidrojen (H)
 • Oksijen ( O )
 • Kükürt (S)
Soru 4

Benzen ( C6H6 ) halkasındaki bir C atomunun bir N atomu ile yer değiştirmesi sonucu oluşan C6H5N bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tolüen
 • Amonyak
 • Anilin
 • Piridin
Soru 5

Güneş enerjisi için;
I. Çevreye olumsuz bir etkisi yok sayılır.
II. Yenilenebilir enerjilerdendir.
III. % 100 verimle elektriğe dönüştürülebilir.
verilenlerden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 6

Aminoasit molekülünde ____I____ grubuna amino, ____II____ grubuna karboksil grubu denir.
Yukarıda verilen açıklamadaki I ve II numaralı boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
I <----> II

 • -OH <----> -CN
 • -NH2 <----> -COOH
 • -COOH <----> -NH2
 • -CN <----> -OH
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bir polisakkarittir?

 • Glikoz
 • Fruktoz
 • Maltoz
 • Nişaşta
Soru 8

Bitki kökenli yakıtlar için;
I. Temiz enerji kaynaklarıdır.
II. Açığa çıkardıkları enerjiye biyoenerji denir.
III. Bu yakıtlara biyokütle de denir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 9

Yukarıda verilenlerden hangileri benzenin ( C6H6 ) gösterim şekillerindendir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 10

Hidrokarbonlar için;
I. Pi (π) bağı içerirler.
II. C ve H atomlarından oluşurlar.
III. Doymuşturlar.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • II ve III
Soru 11

Aşağıdaki su örneklerinden hangisinin hacimce içilebilir sular içindeki payı en yüksektir?

 • Buzullar
 • Göller
 • Akarsular
 • Yeraltı suları
Soru 12

Sert sular için;
I. Ca2+ ve Mg2+ iyonları bakımından zengindir.
II. Kağıt, boya, tekstil ve gıda endüstrilerinde kullanımları
yargılarından hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi suyun kirlenmemesi ve ziyan olmaması için alınacak önlemlerden biri değildir?

 • Yerleşim yerleri tatlı su kaynaklarının yakınında kurulmalı
 • Yeraltı sularından yararlanılan yerlerde kirli suların toprağa karışması önlenmeli
 • Evlerde bulaşıklar makinada yıkanmalı
 • Evsel endüstriyel atık sular arıtım tesislerinde arıtılmalı
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki gıda katkı maddelerinden hangisinin kullanım amacı yanlış verilmiştir?
Katkı maddesi <-----> amacı

 • Gıda boyaları <-----> Görünümde çekicilik
 • Koruyucular <-----> Raf ömrünü uzatmak
 • Antibiyotikler <-----> Canlıyı hastalıktan korumak
 • Emülgatörler <-----> pH değerini ayarlamak
Soru 15

Sabunlar için;
I. Yağ asidi ve bazların hidrolizi sonucu oluşur.
II. Sulu ortamda kirleri temizlerken misel yapı oluşturur.
III. Sadece hidrofil uçtan oluşurlar.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • II ve III
Soru 16

Deterjanlar için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 • Doğada kolay parçalanan maddelerden oluşurlar.
 • Sert sulardan az etkilenirler.
 • Petrol kaynaklı kimyasal maddelerden üretilirler.
 • Cildi tahriş ederler.
Soru 17

Yüzey aktif maddeler için;
I. Yağın suya karışmasını sağlar.
II. Yağ damlacıklarını kuşatarak suda misel yapı oluşturur.
III. Hidrofil ve hidrofob grup içerirler.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 18

Polietilen (PE) maddesi için;
I. Polimerleşme ürünüdür.
II. Naylon ve poşet yapımında kullanılır.
III. Monomeri etan ( C2H6 )’dır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önlemek için alınması gereken tedbirler arasında yer almaz?

 • Fosil yakıtların tüketilmesi
 • Planlı yapılaşma
 • Fabrikalardan çıkan gazların filtre edilmesi
 • Yakma sistemlerinin geliştirilmesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğinin oluşmasına sebep olan etkenler arasında yer almaz?

 • Asit yağmurları
 • Çöpler
 • Yoğun gübreleme/ ilaçlama yapılan tarım faaliyetleri
 • Ağaçlandırma yapılması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCADABDDCBABADCADBAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?