Seçmeli Biyoloji 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

I. Hormonlar
II. Beslenme
III. Güneş ışığı
Verilenlerden hangileri kemik gelişimini etkileyen dış faktörlerdendir?

 • Yalnız II
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 2

Bir kasın kasılıp gevşemesi sırasında, gizli evre, kasılma ve gevşeme evrelerinde gözlenen olaylar ile ilgili verilenlerden hangisi ortaktır?

 • ATP üretimi ve tüketiminin olması
 • Sarkomerin boyunun kısalması
 • H bandının belirginleşmesi
 • I bandının daralması
Soru 3

• Aynı anda kasılıp aynı anda gevşeyen kaslardır.
• İskelet kaslarının kemiklere bağlandığı lifli bağ dokudan oluşmuş yapıdır.
• Sürekli uyarı verilmesiyle kasın uzun süreli tek kasılmasıdır.
Açıklamalar incelendiğinde aşağıdakilerden hangisinin karşılığı yoktur?

 • Tendon
 • Tetanos
 • Antagonist
 • Sinerjist
Soru 4

Sağlıklı bir insanın ağzındaki,
I. Köpek diş
II. Kesici diş
III. Azı diş
sayıları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

I -- > II -- > III

 • 4 -- > 8 --> 20
 • 8 -- > 4 -- > 20
 • 4 -- > 4 -- > 16
 • 8 -- > 8 -- > 16
Soru 5

Yağların sindirimiyle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Safra salgısıyla kimyasal sindirimi olur.
 • Sindiriminden sorumlu enzim lipazdır.
 • Sindirimi ince bağırsakta başlar ve biter.
 • Sindirimi sonucu oluşan yapıtaşları villuslarca emilir.
REKLAM
Soru 6

Pankreas özsuyu (a) kanalı yardımıyla ince bağırsakta bulunan (b) bölgesine dökülür.
Buna göre a ve b için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a -- > b

 • Koledok kanalı -- > Vater kabarcığı
 • Koledok kanalı -- > Wirsung kanalı
 • Wirsung kanalı -- > Vater kabarcığı
 • Wirsung kanalı -- > Koledok kanalı
Soru 7

Kimyasal sindirimin amacı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

 • Hidrolitik enzimleri üretmek
 • Besinlerdeki enerjiyi açığa çıkarmak
 • Sindirim enzimlerinin etki edeceği yüzeyi genişletmek
 • Besin maddelerinin yapıtaşlarına ayrışmasını sağlamak
Soru 8

Kalp yapısını oluşturan tabakalar dıştan içe doğru aşağıdakilerden hangisindeki gibi sıralanır?

 • Perikard - Endokard - Miyokard
 • Perikard - Miyokard - Endokard
 • Endokard - Miyokard - Perikard
 • Endokard - Perikard - Miyokard
Soru 9

Bir kalp döngüsü yaklaşık 0,85 saniye sürer. Bu sürenin X sani-yesinde kulakçıklar kasılırken Y saniyesinde karıncıklar kasılır. Geriye kalan Z saniyede ise kalp dinlenir.
Buna göre X, Y ve Z için aşağı-dakilerden hangisi doğrudur?

X -- > Y -- > Z

 • 0,15 -- > 0,30 -- > 0,40
 • 0,30 -- > 0,15 -- > 0,40
 • 0,10 -- > 0,15 -- > 0,60
 • 0,15 -- > 0,10 -- > 0,60
Soru 10

Atardamarlar ile ilgili aşağıda-kilerden hangisi yanlıştır?

 • Kan basıncının en yüksek olduğu damarlardır.
 • Nabız ve tansiyon hissedilir.
 • Kan akışı hızı çok yüksektir.
 • Tamamı temiz kan taşır.
Soru 11

Yangısal tepki (iltihaplanma) sırasında,
I. İltihaplı bölgede damar geçirgenliği azalır.
II. İltihaplı bölgede kan akış hızı artar.
III. Akyuvarlar yaralı dokudaki hastalık yapıcı faktörleri yok eder.
olaylarından hangileri görülür?

 • Yalnız III
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 12

Kılcal damarlarda madde alış-verişini (Starling Hipotezi) gösteren yukarıdaki grafiğe göre,

I. K bölümünde doku sıvısından kana doğru madde geçişi olur.
II. L bölümündeki olay ile CO2 ve NH3 dokulardan uzaklaşmış olur.
III. K, kılcal damarın atar ucu, L ise toplar ucudur.

verilenlerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 13

Burundan alınan hava,
I. Yutak
II. Bronş
III. Bronşiol
IV. Alveol
yapılarından hangi sıraya göre geçer?

 • I - II - III - IV
 • I - III - II - IV
 • II - IV - III - I
 • III - II - IV - I
REKLAM
Soru 14

Karbondioksitin akciğerlere taşınması ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Kan plazmasında çözünmüş olarak taşınabilir.
 • En çok karbominohemoglobin şeklinde taşınır.
 • HCO2(Bikarbonat) şeklinde kan sıvısında taşınabilir.
 • Alveol kılcallarında CO2 şeklinde bulunur.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bir solunum sistemi rahatsızlığı değildir?

 • Enfarktüs
 • Vurgun
 • Amfizem
 • Pnömoni
Soru 16

I. Na, K ve Cl gibi elektrolitlerin kan plazmasındaki yoğunluk-larını ayarlama
II. Üre ve ürik asitin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlama
III. Alyuvar yapımını sağlayan erit-ropoietin hormonunu üretme
Verilenlerden hangileri boşaltım sisteminin görevlerindendir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 17

Havuzcukta biriken idrar dışarı atılıncaya kadar,
I. Mesane
II. Üreter
III. Üretra
yapılarından hangi sıraya göre geçer?

 • I - II - III
 • II - III - I
 • II - I - III
 • III - I - II
Soru 18

Böbreklerde gerçekleşen süzülme olayı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Pasif bir olaydır.
 • Bowmandan glomerulusa doğru gerçekleşir.
 • Büyük maddeler süzülemez.
 • Kan basıncı artarsa süzülme de artar.
Soru 19

Hayvanlarda davranışı incele-yen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nöroloji
 • Etoloji
 • Psikoloji
 • Nefroloji
Soru 20

Aşağıda verilenlerden hangisi doğuştan kazanılan davranışlara örnek gösterilmez?

 • Göz kapağının istemsiz kırpılması
 • Yumurtadan çıkan balığın yüzmeye başlaması
 • Solucanların uyarıldığında büzülmesi
 • Köpeğin yemek zilini duyunca salya akıtması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACAACDBADCCABADCBBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?