Seçmeli Biyoloji 3 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Kısa dalga boylu ışınlar ile ilgili olarak,
I. Mor ötesi ve X ışınları örnek verilebilir.
II. Enerji yükü değerleri düşüktür.
III. DNA yapısını bozabilirler.
verilenlerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 2

İnorganik maddeler ışık enerjisi kullanılarak X olayı ile Y’ye, Y ise Z olayı ile hücredeki yaşamsal aktiviteler için gerekli olan ATP’yi oluşturmada kullanılmaktadır.
Buna göre X, Y ve Z için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

X -- > Y -- > Z

 • Fotosentez -- > Besin -- > Solunum
 • Solunum -- > Besin -- > Fotosentez
 • Fotosentez -- > Su -- > Solunum
 • Solunum -- > Su -- > Fotosentez
Soru 3

ATP molekülü hidroliz edilirse verilenlerden hangisi oluşmaz?

 • Monosakkarit
 • Gliserol
 • Azotlu organik baz
 • İnorganik fosfat
Soru 4

Glikolizin, fosfogliser aldehit oluşumundan pirüvik asit oluşumuna kadar geçen tepkimeleri sırasında,
I. ATP’ nin harcanması
II. Fruktoz difosfatın oluşması
III. NADH + H+ molekülünün oluşması
verilenlerden hangisi gözlenmez?

 • Yalnız II
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 5

İki molekül glikozun etil alkol fermantasyonu ile solunumu sonucu üretilen ATP miktarı kaçtır?

 • 2
 • 4
 • 8
 • 16
REKLAM
Soru 6

Etil alkol ve laktik asit fermantasyonlarında glikolizden farklı olarak yükseltgenmiş NAD (NAD+) oluşur.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi ile en iyi açıklanır?

 • Glikolizin devamlılığını sağlamak.
 • Solunum tepkimelerini sonlandırmak.
 • Hücrenin H+ ihtiyacını gidermek.
 • NAD yapısını bozmak.
Soru 7

Fotosentetik canlıların tamamında fotosentez tepkimeleri gerçekleşirken,
I. H2O’yu kullanarak oksijen üretmek
II. Kloroplastlarda ATP sentezlemek
III. CO2’nin karbonlarını besinin yapısına katmak
verilenlerden hangileri ortak olarak gözlenir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I, II ve III
Soru 8

Aşağıda verilen canlılardan hangisinde klorofil pigmenti bulunmaz?

 • Öglena
 • Alg
 • Siyanobakteri
 • Mantar
Soru 9

I. Klorofil taşıma
II. Elektron taşıma sistemi (ETS) içerme
III. Solunum enzimleri taşıma
Verilenlerden hangileri mitokondri ve kloroplast organellerinde ortaktır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 10

Aşağıda verilenlerden hangisi fotosentezin karbon tutma reaksiyonlarına özel olup ışık reaksiyonları sırasında gerçekleşmez?

 • CO2’ler yardımıyla glikoz sentezlemek
 • Fotofosforilasyonla ATP sentezlemek
 • NADPH2 sentezlemek
 • Klorofil yardımıyla ışığı soğurmak
Soru 11

Klorofile sahip olmayan ototrof organizmalarda besin üretimi sırasında gerekli enerji verilenlerin hangisi ile karşılanır?

 • İnorganik maddeleri okside ederek
 • Solunumda besini parçalayarak
 • Işık enerjisini kullanarak
 • Kreatin molekülünü kullanarak
Soru 12

Oksijenli solunumun,
I. Glikoliz
II. Krebs
III. ETS
tepkimelerinde üretilen ATP miktarı hangisinde doğru verilmiştir?

I -- > II -- > III

 • 2 -- > 2 -- > 34
 • 4 -- > 2 -- > 34
 • 6 -- > (-) --> 34
 • 4 -- > 3 -- > 2
Soru 13

B) Mitokondrinin matriks sıvısında gerçekleşen solunum tepkimeleri sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gözlenmez?

 • Enzimler yardımıyla ATP üretilmesi
 • CO2 açığa çıkarılması
 • NAD ve FAD moleküllerinin indirgenmesi
 • Oksijen kullanılması
REKLAM
Soru 14

Ökaryot hücrelerde gerçekleşebilen oksijenli ve oksijensiz solunum tepkimeleriyle ilgili verilen tablo incelendiğinde hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 15

Aşağıda verilenlerden hangisi bir pirimidin bazı değildir?

 • Timin
 • Urasil
 • Guanin
 • Sitozin
Soru 16

DNA molekülü oluşturulurken,
I. Bir pürin bazının karşısına daima bir pirimidin bazı gelir.
II. Adenin daima Timinle, Guanin daima Sitozinle eşlenir.
III. Adenin ile Timin arasında ikili, Guanin ile Sitozin arasında üçlü hidrojen bağları kurulur.
kurallarından hangileri geçerlidir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 17

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi nükleik asitlerden sadece DNA’da görülür?

 • İnorganik fosfat molekülü bulundurma
 • Beş karbonlu şeker taşıma
 • Timin bazı bulundurma
 • Hidrojen bağı taşıma
Soru 18

Bir protein molekülünün yapısında sırasıyla şu amino asitler yer almaktadır:
Metiyonin - Serin - Tirozin - Triptofan - Metiyonin - Lösin - Serin

Buna göre verilenlerden hangisine ulaşılamaz?

 • Proteinde altı peptit bağı vardır.
 • Protein sentezinde beş çeşit amino asit kullanılmıştır.
 • Proteinin yapımında yedi amino asit vardır.
 • Protein enzimin yapısını oluşturmuştur.
Soru 19

Genetik şifrede, dört çeşit nükleotit üçlü şifreler değil de ikili şifreler halinde oluşturulsaydı,
I. 16 genetik şifre meydana gelirdi.
II. Tüm amino asit çeşitleri şifrelenmezdi.
III. Protein sentezi aksamadan devam ederdi.
verilenlerden hangileri doğru olur?

 • Yalnız II
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 20

Verilen şekil incelendiğinde, Gen 2’de meydana gelen bir mutasyon aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 • C üretilmeye devam eder.
 • Enzim 2’nin görevini Enzim 3 yapar.
 • B yapımı yavaşlar ve durur.
 • Enzim 1’in yapısı bozulur.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABBCACDBAABDBCDCDBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?