Seçmeli Demokrasi ve insan Hakları 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Kişileri devlete, topluma karşı koruyan hak ve özgürlüklere koruyucu haklar denir.
Aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklardandır?

 • Özel hayatın gizliliği
 • Eğitim ve öğrenim hakkı
 • Seçme ve seçilme hakları
 • Kamu hizmetlerine girme hakkı
Soru 2

Normlar hiyerarşisine göre Anayasadan sonra aşağıdakilerden hangisi gelir?

 • Yönetmelik
 • Kanun
 • Tüzük
 • Genelge
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi devletin varlığı için zorunlu bir öğe değildir?

 • Halk
 • Ülke
 • Egemenlik
 • Sivil toplum kuruluşları
Soru 4

I. Devletin sosyal denge ve barışı sağlaması
II. Devletin hukuki düzenlemelerini dini kurallara göre yapması
III. Din, vicdan, kanaat ve ibadet hürriyetlerinin sağlanması
Verilenlerden hangileri laikliğin ilkelerindendir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • II ve III
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet olmanın öncelikli gereklerindendir?

 • İdarenin hukuka bağlılığı
 • Din devlet işlerinin ayrılması
 • Gelir adaleti ve eşitlik
 • Kuvvetler ayrımı
REKLAM
Soru 6

• Meclis araştırması,
• Genel görüşme,
• Gensoru,
• Meclis soruşturması,
Verilen idare üzerinde denetim yolları, aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşir?

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi
 • Askeri Yargıtay
 • Devlet Denetleme Kurulu
 • Yüksek Denetleme Kurulu
Soru 7

1961 Anayasa’sının öngördüğü, İnsan haklarını kayıtsız ve koşulsuz bir biçimde gerçekleştirmeye yönelen, kişi hak ve özgürlüklerinin önündeki bütün engelleri kaldırmayı kendine ödev edinen devlettir.
Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Laiklik ilkesine
 • Milliyetçilik ilkesine
 • Kuvvetler ayrımı ilkesine
 • İnsan haklarına dayalı devlet anlayışına
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Batıda Rönesans döneminde ortaya çıkan genel düşüncelerden biri değildir?

 • Ulus devlet düşüncesi
 • Liberal devlet anlayışı
 • Doğal hukuk düşüncesi
 • Dine dayalı insan ve doğa anlayışı
Soru 9

Aşağıda seçimlerle ilgili verilen uygulamalardan hangisi, demokratik toplum düzeninin kurulmasını zorlaştıran bir unsurdur?

 • Genel oy
 • Kısıtlı oy
 • Gizli oy
 • Açık sayım
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi çoğulcu demokrasinin özelliklerinden değildir?

 • Kültürel tekelciliği dışlaması
 • Hiç kimseyi başkası gibi davranmaya zorlamaması
 • Tek tip toplum oluşturma gayreti içinde olması
 • Toplumdaki farklılıklara hoşgörü ve saygıyı gerektirmesi
Soru 11

Gülhane hattı Humayunu’nun (1839 yılı) devlet otoritesinin kullanımı konusunda getirdiği en önemli yenilik aşağıdakilerden hangisidir?

 • Müslümanlarla gayrimüslimlere eşit haklar tanıması
 • Herkese can, mal namus güvenliği sağlaması
 • Vergi alanında yeni düzenlemeler getirmesi
 • Padişahın yetkilerinin tek taraflı olarak kısıtlanması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasasının özelliklerindendir?

 • Kuvvetler ayırımına dayanması
 • Hak ve özgürlüklere yer verilmesi
 • Meclis hükümeti sistemini benimsemesi
 • İnsan haklarına dayalı devlet anlayışına yer verilmesi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi demokratik yönetimlerde insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan sorunlardan değildir?

 • Eğitimsizlik
 • Toplumda yerleşik bulunan yanlış gelenekler
 • Devletin ekonomik olanaklarının yetersiz olması
 • Kamu düzeni ve temel haklar arasındaki dengenin kurulması
REKLAM
Soru 14

I. Onaylandıklarında taraf devletler için bağlayıcı bir nitelik kazanırlar.
II. Daha çok yol gösterici ve tavsiye niteliğindedirler.
III. Bildirge ile sağlanan hakların korunması için yaptırım organı oluşturulmuştur.
Yukarıdakilerden hangileri uluslararası bildirgelerin niteliklerindendir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I – II
 • II – III
Soru 15

• Çalışma saatlerinin azaltılması
• Çalışma ücretlerinin artırılması
• Çalışanlara örgütlenme haklarının sağlanmasıVerilen alanlarda yaptığı çalışmalarla insan haklarının gelişmesine katkı sağlayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Uluslararası Çalışma Örgütü
 • Uluslararası PEN Kulübü
 • Uluslararası Af Örgütü
 • Uluslararası Kızılhaç Komitesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Örgütü bünyesinde bulunan komite ve kuruluşlardan değildir?

 • Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
 • İşkenceye Karşı Komite
 • Çocuk Hakları Komitesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunmasında karşılaşılan sorunlardan değildir?

 • Savaşlar
 • Uluslararası terör
 • Bölgeler arası kalkınmışlık farklarının giderilmesi
 • Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin kontrolsüz kullanımı
Soru 18

Anlamı “yeniden doğuş’’ olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rönesans
 • İnkılap
 • Reform
 • Çağdaşlaşma
Soru 19

“Cumhuriyetçilik” ilkesi aşağıdakilerden öncelikle hangisini ifade eder?

 • Milletin bütün bireylerinin kaderde, kıvançta, tasada bölünmez bir bütün hâlinde olmasını
 • Egemenlik hakkının halka ait olmasını
 • Toplumda hiçbir kişiye ya da gruba ayrıcalık tanınmamasını
 • Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını
Soru 20

Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, devlete ilişkin kurum ve kuralların dinin emir ve yasaklarından değil de pozitif hukuk kurallarından türemesidir.
Yukarıda açıklaması verilen Atatürk ilkesi hangisidir?

 • Laiklik
 • Halkçılık
 • İnkılapçılık
 • Cumhuriyetçilik
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDCCADDBCDCDBABCABA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?