Seçmeli Demokrasi ve insan Hakları 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Din, mezhep, etnik köken, asalet, servet, makam vb. gözetilmeksizin kişilerin yasalar karşısında farklı muamele görmemesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • Hak
 • Eşitlik
 • Ödev
 • Özgürlük
Soru 2

I. Hümanizm düşüncesi
II. Doğal haklar anlayışı
III. Kuvvetler ayrılığı prensibi
Yukarıdakilerden hangileri insan hakları düşüncesinin gelişmesinde etkili olmuştur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kişinin siyasal gücün kullanılmasına katılmasını sağlayan haklardandır?

 • Seçme ve seçilme hakkı
 • Kişi dokunulmazlığı hakkı
 • Eğitim ve öğrenim hakkı
 • Dinlenme hakkı
Soru 4

Modern devlette, devletin örgütlenmesi aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşir?

 • Gelenekler
 • Görenekler
 • Pozitif hukuk
 • Töreler
Soru 5

• Kanun önünde eşitlik
• Mahkemelerin bağımsızlığı
• İdarenin yargısal denetimiVerilenler öncelikle aşağıdakilerden hangisinin gereğidir?

 • Hukuk devletinin
 • Polis devletinin
 • Sosyal devletin
 • Laik devletin
REKLAM
Soru 6

“Kuvvetler ayrımı” kavramının açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vatandaşlarına hukuki güvenceler sağlayan devlet sistemi
 • İnsan haklarına saygılı olma, kişi hak ve özgürlüklerini koruma
 • Yasama, yürütme, yargı organlarının birbirinden bağımsız olması
 • Kişilerin yasalar karşısında eşit muamele görmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin idare üzerindeki denetim yollarından biri değildir?

 • Meclis araştırması
 • Özel görüşme
 • Gensoru
 • Soru
Soru 8

Kelime anlamı “halk iktidarı’’ olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

 • Demokrasi
 • Hümanizm
 • Rönesans
 • İmparatorluk
Soru 9

Çağdaş toplumlarda halkın doğrudan ülke yönetimine katılması mümkün olmadığından vatandaşların, seçimler yoluyla ve seçilen milletvekilleri aracılığıyla ülke yönetimine belli ölçüde katılmaları sağlanır.
Yapılan açıklama aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

 • Çoğulculuk
 • Temsili demokrasi
 • Hukukun üstünlüğü
 • Bireysel özgürlük
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, siyasi partilerin işlevlerinden biri değildir?

 • Ülkeyi yönetecek lider kadroları eğitmek
 • İktidarı eleştirmek ve denetlemek
 • Halk ile iktidar arasında aracılık yapmak
 • Beklentileri gerçekleşmeyen çevrelerdeki huzursuzluğu artırmak
Soru 11

Osmanlı devletinde 1808 yılında imzalanan, pratikte hiç uygulanmasa da padişahın yetkilerini sınırlayan, padişahı belli bir yönde davranmaya zorlayan ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nizam-ı Cedit
 • Sened-i İttifak
 • Islahat Fermanı
 • Birinci Meşrutiyet
Soru 12

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yasaların Anayasaya uygunluğu için yargısal denetim ilk kez hangi Anayasa ile getirilmiştir?

 • 1921 Anayasası
 • 1924 Anayasası
 • 1961 Anayasası
 • 1982 Anayasası
Soru 13

Demokratik yaşam tarzını benimsemiş olan bireylerden aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez?

 • Kendi hakları çiğnendiğinde pasif durumda kalması
 • Kendi gibi düşünmeyenlere saygılı olması
 • İlgi alanlarına uygun sivil toplum örgütleri içinde yer alması
 • Ailenin geleceğiyle ilgili kararlarda aile bireylerinin tamamının görüşünün alınması
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası antlaşmaların niteliklerindendir?

 • Daha çok tavsiye niteliğindedir.
 • Taraf devletler için bağlayıcı hükümler içermez.
 • Sözleşmenin gereğini yapmayan toplumlar için yaptırımlar öngörülmüştür.
 • Taraf olan devletler için denetim mekanizması öngörülmemiştir.
Soru 15

Dünya barışının sağlanması ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi amacıyla 1945 yılında kurulmuş olan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

 • Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
 • Avrupa Birliği
 • Birleşmiş Milletler
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde kurulan “ulusal’’ sivil toplum kuruluşlarındandır?

 • Uluslararası Kızılhaç Komitesi
 • Uluslararası Af Örgütü
 • Türk Demokrasi Vakfı
 • Uluslararası PEN Kulübü
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, insan haklarının korunması konusunda demokrasilerde karşılaşılan sorunlardandır?

 • Bölgeler arası kalkınmışlık farklarının giderilmesi
 • Bilim alanındaki gelişmelerin kontrollü kullanımı
 • Hızlı toplumsal değişmenin olumsuz etkilerinin önlenmesi
 • Uluslararası terörün artması
Soru 18

“Bir ülkede belli bir dönemde geçerli olan kuralların zorla ve köklü bir değişikliğe tabi tutularak yerine yenilerinin getirilmesidir.”
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İnkılap (devrim)
 • Çağdaşlaşma
 • Aydınlanma
 • Reform
Soru 19

Ülkede yaşayan halkın eşit olması, hiçbir kişi ya da gruba ayrıcalık tanınmaması öncelikle hangi Atatürk ilkesiyle ilgilidir?

 • Devletçilik
 • Laiklik
 • Milliyetçilik
 • Halkçılık
Soru 20

Çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen, sürekli gelişmeye ve değişmeye elverişli bir toplum yapısının oluşturulabilmesini öngören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Laiklik
 • İnkılapçılık
 • Cumhuriyetçilik
 • Milliyetçilik
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDACACBABDBCACDCDADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?