Seçmeli Dil ve Anlatım 5 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebî metinlerden değildir?

 • Destan
 • Masal
 • Roman
 • Komedi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin özelliklerinden biridir?

 • Anlatış biçimi ve estetik önemlidir.
 • Açık ve anlaşılır bir dil kullanılır.
 • Gerçeklik ön planda değildir.
 • Kelimeler gerçek anlamlarıyla değil, yan ve mecaz anlamlarıyla kullanılır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kişisel hayatı konu alan metinlerden değildir?

 • Mektup
 • Anı
 • Sohbet
 • Gezi yazısı
Soru 4

Ömer Seyfettin’in “Forsa” adlı hikâyesi aşağıdaki metin türlerinin hangisi içinde yer alır?

 • Gazete çevresinde gelişen metin
 • Kişisel hayatı konu alan metin
 • Anlatmaya bağlı edebî metin
 • Göstermeye bağlı edebî metin
Soru 5

Bir gün baksam ki gelmişsin
Hasretin içimde sonsuzluk kadar
Şaşırmış kalmışım birdenbire çaresiz
Dökülmüş yüreğime gökyüzünden yıldızlar

Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Sanatsal metindir.
 • Dil göndergesel işlevde kullanılmıştır.
 • Duygular ifade edilmiştir.
 • İmgelere yer verilmiştir.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bir sanat metninden alınmıştır?

 • Edebî eserin ana konusu insandır. Hayatı ve çevresi ile insan. Buradan hareketle denebilir ki edebiyat, insan gerçeğinin estetik ifadesi peşindedir.
 • Günümüz dünyasında çevre kirliliği, tüm gezegeni kaplayan boyutlara ulaşmış durumda. Dünyanın birçok bölgesinde insanlar çevre felaketine karşı korumasız bir yaşam sürmektedir.
 • Sanatçıya dönük eleştiride biyografik diyebileceğimiz bir eleştiri yöntemi büyük yer tutar. Fakat biyografik eleştirinin de çeşitleri vardır.
  Bunlardan biri, yazarın ya da şairin hayatını yazmaktır.
 • Kırların yorgun sessizliğini bozan hüzünlü çıngırak sesleri, uzak yakın ineklerin böğürtüsü, köpeklerin havlayışı hafif bir uğultunun içinde kayboluyordu. Küçük bir sürü, köyün girişinde bekliyordu.
Soru 7

Birbirini tanıyan kişilerin (akraba, eş, dost, kardeş vb.) duygu ve düşüncelerini paylaşmak için birbirlerine yazdıkları mektuplara _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • özel mektup
 • edebî mektup
 • iş mektubu
 • resmî mektup
Soru 8

Paris, 27 Temmuz 1959
Kutsiciğim,
Bugün İstanbul’dan çıkalı tam bir ay oldu. Böyle on bir ay daha bitti mi elveda hürriyete, elveda Paris’e. Bana “Bu bir aydır ne yaptın?” diye sorma. Sadece Paris’teydim. Ara sıra okula gittim, geldim; okudum, yazı yazmaya çalıştım.
Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Sanat metni - hikâye
 • Sanat metni - trajedi
 • Öğretici metin - günlük
 • Öğretici metin - mektup
Soru 9

I. Okuyucu gözetilerek yazılır.
II. Yazıldığı günün tarihi atılır.
III. Dil genellikle heyecana bağlı işlevde kullanılır.
IV. Anlatılanlar içtenlikle ifade edilir.
Yukarıdakilerden hangisi günlüğün özelliklerinden değildir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 10

Benim çocukluğumun ramazanları kara kışa rastlamıştı. Onun içindir ki kulağımda kalan ilk davul sesi oldukça kof ve hayli neşesizdi. Zira davulun derisi rutubetten pörsümüştü. Ayrıca ses, kapalı camlar ve kafesler ardından içeriye boğuklaşarak girerdi. Fakat annemin kış ramazanını yazınkilere tercih ettiğini çok iyi hatırlıyorum.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Günlük
 • Anı
 • Biyografi
 • Deneme
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • Biyografi türündeki yazılara eskiden tercümeihâl adı verilirdi.
 • Dünyada biyografinin ilk büyük yazarı eski Yunan edebiyatında Plutarkhos’tur.
 • Otobiyografiler, yazarın kendisi tarafından yazıldığı için birinci tekil şahıs kullanılır.
 • Şairlerin hayatı ve sanatı hakkında bilgi veren şuara tezkireleri de otobiyografi örneğidir.
Soru 12

Edebiyatta, sanatta, bilimde, politikada ya da başka bir alanda tanınmış kişilerin yaşamlarını anlatan yazı türüdür. Yaşamı yazılacak kişinin günlüklerinden, anılarından, mektuplarından ve etrafındaki yazarların izlenimlerinden yararlanılır. Bu yazı türünde tarafsız davranılır, kişisel duygu ve düşüncelere yer verilmez.
Bu parçanında tanıtılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sohbet
 • Biyografi
 • Otobiyografi
 • Gezi yazısı
Soru 13

Eskiden gezi yazılarına _________ , geziye çıkmayı uğraş edinmiş kişilere de _________ denirdi.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda verilenlerden hangisi getirilmelidir?

 • tezkire - gezgin
 • seyahatname - şuara
 • seyahatname - seyyah
 • tezkire - âlim
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sohbet türünde yazılmış bir eser değildir?

 • Eşref Saat (Şevket Rado)
 • Edebiyat Söyleşileri (Suut Kemal Yetkin)
 • Karalama Defteri (Nurullah Ataç)
 • Dertli Dolap (Nezihe Araz)
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi haber yazılarının özelliklerinden değildir?

 • Ne, kim, nasıl, nerede, ne zaman, neden sorularına cevap verecek şekilde yazılır.
 • Dil genellikle şiirsel işlevde kullanılır.
 • Toplumun büyük bir bölümünü ilgilendiren konulara yer verilir.
 • Tarafsız kalınarak, yorumlardan kaçınılarak hazırlanır.
Soru 16

Fıkra türü Türk edebiyatına Tanzimat Dönemi’nde Batı’dan geçmiştir. Türk edebiyatında özellikle _________ fıkralarıyla tanınmıştır.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Ahmet Rasim
 • Reşat Nuri Güntekin
 • Mehmet Akif Ersoy
 • Tevfik Fikret
Soru 17

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • Kişinin kendi yaşamını anlattığı yazılara otobiyografi denir.
 • Fıkralar günübirlik yazılardır, bu sebeple fıkraların kalıcı özellikleri yoktur.
 • Makalenin amacı herhangi bir konuda yazarın düşüncesini serbestçe okura aktarmaktır.
 • Deneme yazarı ele aldığı düşünceyi kanıtlamak zorunda değildir.
Soru 18

Denemeler konularına göre ve yazılış amaçlarına göre gruplara ayrılır.
Aşağıdakilerden hangisi bu gruplardan değildir?

 • Felsefi denemeler
 • Edebî denemeler
 • Doğal denemeler
 • Eleştirel denemeler
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi bir makaleden alınmıştır?

 • Asırlardır kötümserler, köşelerinden dünyanın kötüye gittiğinin doksan dokuz nedenini sayarlarken iyimserler epey yol almış, pek çok iş başarmışlardır.
 • İnsan çocukluk çağından kurtuldu mu tam anlamıyla yaşamaya başlar ve yaşadığı günlerle geçmiş günleri kıyaslamaktan kendini alamaz. Bu kıyaslama yaşadığı günlerin zararına olur.
 • Ona seslenen adam, şoföre bulunduğu yeri işaret ediyordu. Yol kenarından bir araba daha ona doğru geliyordu. Fakat araba birden durdu.
 • Türkçe bugün Türk dil ailesinin en fazla konuşulan kollarından biridir. Yaklaşık seksen milyon kişinin konuştuğu Türkiye Türkçesi yalnızca Türkiye’de değil, diğer bölgelerde de konuşulan ve yazılan dillerdendir.
Soru 20

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın başarısı, kendini keşfettikten sonra hayatı boyunca mizacına bağlı kalması ve aynı doğrultuda kültürü ve yaşayışı ile geliştirmesidir. İşte bu üç şeyin mizaç, kültür ve çalışmanın birleşmesidir ki onu neslinin en kuvvetli ve en mükemmel şairi yapmıştır.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eleştiri
 • Günlük
 • Otobiyografi
 • Anı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBCCBDADABDBCDBACCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler