Seçmeli Dil ve Anlatım 7 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

I. Okuyucuya bilgi vermek amacıyla yazılır.
II. Sade ve açık bir dil kullanılır.
III. Dil göndergesel işlevde kullanılır.
IV. Hayallere ve mecazlara yer verilir.
Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangisi öğretici metinlerin özelliklerinden değildir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı türlerden değildir?

 • Hikâye
 • Roman
 • Tiyatro
 • Fabl
Soru 3

Ders vermek amacıyla kahramanları hayvanlar ya da cansız varlıklar olan bir olayı genellikle manzum olarak anlatan yazılara _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • fabl
 • roman
 • hikâye
 • şiir
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi masal türünün bölümlerinden değildir?

 • Serim
 • Öğüt
 • Çözüm
 • Düğüm
Soru 5

Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir türde yazılmıştır?

 • Kelile ve Dimne
 • Açıl Sofram Açıl
 • Kırmızı Mantarlar
 • Kurnaz Tilki
REKLAM
Soru 6

___________, olaylar kahramanlarının kişileştirilmiş olmaları dışında dünyanın gerçeklerine uyar. _________ ise sihir, büyü, mucize, peri, dev gibi gerçek dışı ögeler ve fantastik olaylar bulunur.
Bu parçanında boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda verilenlerden hangisi getirilmelidir?

 • Fablda – Masalda
 • Hikâyede – Masalda
 • Fablda – Öyküde
 • Masalda – Fablda
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi hikâye türünün temel ögelerinden değildir?

 • Olay
 • Zaman
 • Yer
 • Yazar
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi durum hikâyesinin özelliklerinden değildir?

 • Kişisel ve sosyal düşünceler, duygu ve hayaller ön plana çıkar.
 • Merak ögesi ikinci plandadır.
 • Hikâye beklenmedik bir sonla biter.
 • Gerçeklik abartılmadan anlatılır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi olay hikâyesinin temsilcilerinden değildir?

 • Sait Faik Abasıyanık
 • Ömer Seyfettin
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Hüseyin Rahmi Gürpınar
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi hâkim (ilahi) bakış açısının özelliklerinden değildir?

 • Kahramanların gizli konuşmalarını, kafalarından ve gönüllerinden geçenler anlatılır.
 • Her şeyi bilen bir anlatıcının bakış açısıdır.
 • Anlatıcı zaman zaman kendi yorumlarını ekleyebilir.
 • Birinci kişili anlatım söz konusudur.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızın ilk tarihsel romanıdır?

 • Cezmi
 • Araba Sevdası
 • İntibah
 • Telemak
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi realist romanlardan değildir?

 • Savaş ve Barış
 • Mai ve Siyah
 • İntibah
 • Kiralık Konak
Soru 13

Dünya edebiyatında fabl türünde ün yapmış yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gustave Flaubert
 • La Fontaine
 • Anton Çehov
 • Emile Zola
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özelliklerinden değildir?

 • Erdeme ve ahlaka önem verilir.
 • Eser baştan sona kadar ciddi bir hava içinde geçer.
 • Seyircide acıma ve korku duyguları uyandırılarak ruhu tutkulardan kurtarma amaçlanır.
 • Kişiler çoğunlukla halktan insanlardır.
Soru 15

________ komedyasında olaylar, merak uyandıracak ve şaşırtacak biçimde düzenlenir; çoğunlukla güldürmekten başka bir amaç güdülmez.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Karakter
 • Töre
 • Entrika
 • Yergi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk halk tiyatrosu türlerinden değildir?

 • Karagöz
 • Meddah
 • Orta oyunu
 • Dram
Soru 17

Manzume ile şiir türünün karşılaştırıldığı aşağıdaki yargıların hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • Şiirde anlatılanların düzyazıyla ifade edilmesi güçtür, manzumede anlatılanlar ise düzyazı ile ifade edilebilir.
 • Şiirde olay örgüsü yoktur, manzumede vardır.
 • Şiirde bireysellik, duygu ve çağrışım ön plandadır; manzumede yaşanmış ya da yaşanabilecek olaylar işlenir.
 • Şiirde sözcükler gerçek anlamda kullanılırken manzumede çok anlamlılık ve imge ağır basmaktadır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi klasik Türk şiiri nazım biçimlerinden biri değildir?

 • Kaside
 • Sone
 • Mesnevi
 • Şarkı
Soru 19

Elifim uğru nakışlı
Yavru balaban bakışlı
Yayla çiçeği kokuşlu
Kokar Elif Elif diye

Bu dörtlükte “l” ve “y” seslerinin tekrar edilmesiyle aşağıdaki ahenk unsurlarından hangisi sağlanmıştır?

 • Aliterasyon
 • Cinas
 • Redif
 • Kafiye
Soru 20

Güzel şeyler düşünelim diye
Yemyeşil oluvermiş ağaçlar

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

 • Tezat
 • Hüsnitalil
 • Tenasüp
 • Kinaye
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCABAADCADACBDCDDBAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler