Seçmeli Dil ve Anlatım 8 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazılar için söylenemez?

 • Bilimsel buluşları iletmek için yazılır.
 • Yoğun ve kapalı bir anlatımla okura sunulur.
 • Alanlarında gerekli donanımlara sahip kişilerce yazılır.
 • Geniş bir araştırmaya dayanır.
Soru 2

________ dil ağırlıklı olarak göndergesel işlevde kullanılırken _________ ise alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 • Söylevde – sempozyumda
 • Konferansta – söylevde
 • Münazarada – forumda
 • Söylevde – konferansta
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisi açık oturumun özelliklerinden biri değildir?

 • Problemlere yeni bakış açıları getirmek amaçlanır.
 • Konuya hâkim olan bir başkan tarafından yönetilir.
 • Sonuç bölümünde oturumun genel değerlendirmesi yapılır.
 • Yarışma havasında gerçekleştirirlir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sempozyum bildirisinin bölümlerinden değildir?

 • Deney
 • Giriş
 • Çözüm
 • Bulgular
Soru 5

- Dinleyicilerin konu üzerinde daha aktif düşünmelerini sağlar.
- Bir iş ya da meslekte, bir kurumda çalışan insanların kendi sorunları üzerinde yapılan bir toplantı olarak uygulanmaktadır.
Bu özellikler aşağıdaki sözlü anlatım türlerinin hangisine aittir?

 • Foruma
 • Sempozyuma
 • Açık oturuma
 • Konferansa
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangileri konferansların özelliklerinden değildir?

 • Dinleyicileri bilgilendirip aydınlatmak amaçlanır.
 • Dil, alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır.
 • Sözlü anlatım tekniklerine uyulur.
 • Düşünceler bir bütünlük içinde verilir.
Soru 7

Toplumu ilgilendiren bir konuda, farklı kesimlerden oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak konuşma kuralları içerisinde yaptıkları tartışmalara _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

 • açık oturum
 • münazara
 • forum
 • sempozyum
Soru 8

Sempozyum ile konferansın karşılaştırıldığı aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

 • Sempozyum bildirisi de konferans gibi bir dinleyici topluluğu önünde okunur.
 • Sempozyumda konuşma becerisi ön plandayken konferansta buna dikkat edilmez.
 • Sempozyum bildirisinin dili konferansa göre daha bilimseldir.
 • Konferans genelde tek oturum sürerken sempozyum birkaç oturum sürebilir.
Soru 9

___________, görüş ve karşı görüşün (tez ve antitez) bir hakem kurulu karşısında tartışılması esasına dayanır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Forum
 • Münazara
 • Sempozyum
 • Açık oturum
Soru 10

Aşağıda verilen konuların hangisinde münazara yapılabilir?

 • İklim değişikliği ve olası etkileri nelerdir?
 • Tehlikeli atıkların yönetiminde karşılaşılan sorunları belirtiniz.
 • Ormanların korunmasında yasalar mı çevre bilinci mi daha etkilidir?
 • Çevre kirliliğinin önlenmesi için nasıl çözüm yolları bulunmalıdır?
Soru 11

Aşağıdaki türlerin hangisinde grup tartışması yoktur?

 • Münazara
 • Açık oturum
 • Panel
 • Konferans
Soru 12

Bilimsel yazıların bu bölümünde, makalede ifade edilenlerin kolay ve doğru anlaşılmasına yarayacak temel bilgiler verilmelidir. Ayrıca makaleye konu olan araştırmada nasıl bir yöntem izlendiği ve bu yöntemin seçiliş sebebi de bu bölümde ortaya konmalıdır.
Bu parçanında bilimsel yazıların hangi bölümünden söz edilmektedir?

 • Giriş
 • Özet
 • Asıl metin
 • Sonuç ve tartışma
Soru 13

- Okullarda öğrencileri daha iyi yetiştirme isteğiyle düzenlenir.
- Öğrencilerin konuşma yeteneğinin gelişmesine, ders dışında araştırma yapmalarına yardımcı olur.
- Amaç seçilen konunun doğru ya da yanlış olması değil, düşüncesini en iyi savunan grubu seçmektir.
Bu özellikler aşağıdaki tartışma türlerinden hangisine aittir?

 • Münazara
 • Forum
 • Konferans
 • Açık oturum
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki dipnot örneklerinden hangisinin yazımı doğrudur?

 • Mehmet Kaplan, Dergâh Yayınları, Hikâye Tahlilleri, 10. Baskı, İstanbul 2004.
 • Dergâh Yayınları, Hikâye Tahlilleri, Mehmet Kaplan, 10. Baskı, İstanbul 2004.
 • İstanbul 2004, Dergâh Yayınları, Mehmet Kaplan, Hikâye Tahlilleri, 10. Baskı, İstanbul 2004.
 • Mehmet Kaplan, Hikâye Tahlilleri, Dergâh Yayınları, 10. Baskı, İstanbul 2004.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazılarda tercih edilen anlatım türlerinden biri değildir?

 • Açıklayıcı
 • Kanıtlayıcı
 • Öyküleyici
 • Öğretici
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazı olarak değerlendirilemez?

 • Tarama ve değerlendirme
 • Konferans raporları
 • Roman özetleri
 • Ekolojik denge konulu bir makale
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerindendir?

 • Konferans
 • Makale
 • Deneme
 • Eleştiri
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi makale türünün özelliklerinden değildir?

 • Terimlere, teknik deyimlere yer verilir.
 • Bilimsel nitelik taşıyan yazılardır.
 • Nesnel verilere sık sık başvurulur.
 • Bilimsel konuların dışına çıkılamaz.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi yazdığı makalelerle Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarında dikkati çeken gazetecilerdendir?

 • İbrahim Şinasi
 • Namık Kemal
 • Falih Rıfkı Atay
 • Agâh Efendi
Soru 20

Gelişme ve yetişme çağındaki çocukların dil düzeyine, duygu ve düşünce dünyasına, anlama ve kavrama becerilerine seslenen edebiyata “Çocuk Edebiyatı” diyoruz. Edebiyat, çocuğun zevk ve güzellik duygusunun gelişmesine zemin hazırlar. Çocuk edebiyatı, eğitici yönüyle de öne çıkan bir edebiyattır.
Bu parçanında hangi anlatım türünden yararlanılmıştır?

 • Öğretici anlatım
 • Betimleyici anlatım
 • Öyküleyici anlatım
 • Destansı anlatım
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BBDCABCBBCDAADCCADCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler