Seçmeli Kimya 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Yukarıdaki tüpte konumları gösterilen sıvılar için;
I. C6H14 ve CCl4 ’ün molekülleri apolardır.
II. Yoğunluğu en fazla olan CCl4 ’tür.
III. Karışım tek fazlıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
( 1H,6C,8O,17CI )

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 2

Kütlece % 30’luk 300 gram NaCl sulu çözeltisinde kaç gram çözünmüş NaCl bulunur?

 • 30
 • 60
 • 90
 • 120
Soru 3

40 gram NaOH katısının 162 gram saf suda tamamen çözünmesi sonucu hazırlanan çözeltideki NaOH’ın mol kesri aşağıdakilerden hangisidir?
(H2O = 18 g/mol, NaOH= 40 g/ mol)

 • 3/4
 • 1/2
 • 1/5
 • 1/10
Soru 4

Na+ iyon derişimi 0,5 M olan NaF sulu çözeltisinin 2 litresindeki çözünmüş NaF miktarı kaç gramdır?
(F= 19 g/mol, Na=23 g/mol)

 • 10, 5
 • 21
 • 42
 • 84
Soru 5

X tuzunun çözünürlük - sıcaklık grafiği aşağıdaki gibidir.
Buna göre 2°cC ’de hazırlanan 180 gramlık doygun çözelti 40°C ’ye ısıtılırsa kaç gram X tuzu çöker?

 • 16
 • 32
 • 48
 • 64
REKLAM
Soru 6

İzokorik sistemler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Basıncı sabittir.
 • Hacmi sabittir.
 • Sıcaklığı sabittir.
 • Sıcaklığı ve basıncı sabittir.
Soru 7

Aşağıdaki tepkimelerin hangisinin △H° değeri oluşan bileşiğin standart şartlardaki oluşum ısısı ( △H°ol ) değerine eşittir?

 • CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(s)
 • C(grafit) + 2(g) → CO2(g)
 • CO(g) + (1/2).O2(g) → CO2(g)
 • SO2(g) + (1/2).O2(g) → SO3(g)
Soru 8

Yukarıda verilen tepkimelerden kaç tanesi endotermik tepkimedir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 9

A(g) + 2B(g) → 3C(g) + D(g) tepkimesinde 100 saniye içerisinde 2M A gazı harcanıyor.
Bu süre içerisinde A gazının ortalama harcanma hızı kaç M/s’dir?

 • 0,02
 • 0,2
 • 20
 • 200
Soru 10

CaCO3(k) → CaO(k) + CO2(g) Tepkimesinin hız bağıntısı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • V = k . [CaCo3]
 • V = k . [CaO] . [CO2]
 • V = k
Soru 11

N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g) tepkimesinin derecesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
Soru 12

S(k) + O2(g) ↔ SO2(g) Tepkimesinin denge bağıntısı (Kc) aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • Kc = [SO2]
 • Kc = [O2]
Soru 13

2NO2(g)↔ N2O4(g) Tepkimesi için Kc ile Kp arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • Kp = Kc . (RT)
 • Kp = Kc . (RT)-1
 • Kp = Kc . (RT)2
 • Kp = Kc . (RT)-2
REKLAM
Soru 14

CaCO3(k) ↔ CaO(k) + CO2(g)
tepkimesinin belli bir sıcaklıkta denge sabiti (Kc) değeri 100 olarak hesaplanmıştır.
Buna göre aynı sıcaklıkta;
CaOC(k) + CO2(g) ↔ CaCO3(k)
tepkimesinin denge sabiti (Kc) değeri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • 1/100
 • 1
 • 100
 • 1000
Soru 15

Asit ve baz çözeltileri ile ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 • Ortamdaki H+ iyon sayısı arttıkça pH azalır.
 • H+ > OH- ise çözelti asidiktir.
 • pH > pOH ise çözelti asidiktir.
 • OH- / H+ > 1 ise çözelti baziktir.
Soru 16

25°C ’de hazırlanan sulu bir çözeltide bulunan H+ iyon derişimi 1 . 10-5 ise çözeltinin pOH değeri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • 3
 • 5
 • 8
 • 9
Soru 17

25°C ’de NH3 için Kb değeri 1 . 10-5’dir.
Aynı sıcaklıkta 0,1M NH3 ile hazırlanan sulu çözeltinin pH değeri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
(NH3(suda) + H2O(s) → NH+4(suda) + OH-(suda))

 • 3
 • 9
 • 11
 • 12
Soru 18

Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki tuzun hidrolize uğrayıp uğramayacağı hakkında verilen bilgi yanlıştır?
Tuz <-----> Asidi <-----> Bazı <-----> Hidroliz olur veya olmaz

 • NaCl <-----> HCl <-----> Kuvvetli asit <-----> NaOH Kuvvetli baz <-----> Hidroliz olur.
 • NaF<-----> HF Zayıf asit <-----> NaOH Kuvvetli baz <-----> Hidroliz olur.
 • NH4Br <-----> HBr Kuvvetli asit <-----> NH3 Zayıf baz <-----> Hidroliz olur.
 • KNO3 <-----> HNO3 Kuvvetli asit <-----> KOH Kuvvetli baz <-----> Hidroliz olmaz.
Soru 19

Pb(Cl)2 tuzunun belli bir sıcaklıkta saf sudaki çözünürlüğü S M’ dır.
Buna göre aynı sıcaklıkta Pb(Cl)2 tuzunun Kçç değeri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • Kçç = S
 • Kçç = S2
 • Kçç = 2S2
 • Kçç = 4S3
Soru 20

Belli bir sıcaklıkta Kçç değeri 1 . 10-20 olan FeS tuzunun aynı sıcaklıkta saf sudaki çözünürlüğü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • 1 . 10-5
 • 1 . 10-10
 • 1 . 10-20
 • 1 . 10-40
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACDCDBBBADACBACDCADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?