Seçmeli Psikoloji 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin incelediği konulardan değildir?

 • Algı
 • Öğrenme
 • İnsan davranışları
 • Ekonomik değişmelerin toplumsal yapıya etkisi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden değildir?

 • Sonuçlarının öznel bir nitelik taşıması
 • Araştırmalarında bilimsel yöntemi kullanması
 • Olaylarda neden – sonuç ilişkisini araştırması
 • Bilimsel genellemelere varmayı hedeflemesi
Soru 3

İnsan davranışlarını çevreye uyum süreci olarak tanımlayan, bilincin ne olduğundan çok, ne için olduğuyla ilgilenen psikoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yapısalcı yaklaşım
 • İşlevselci yaklaşım
 • Hümanistik yaklaşım
 • Psikodinamik yaklaşım
Soru 4

Birey toplum etkileşimini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Genetik psikoloji
 • Eğitim psikolojisi
 • Sosyal psikoloji
 • Fizyolojik psikoloji
Soru 5

Bir futbol karşılaşmasında seyirci durumunda olan bir psikoloğun, insanların duygusal tepkilerini ölçmek için kullanabileceği öncelikli yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Test
 • Anket
 • Doğal gözlem
 • Vaka incelemesi
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi organizmanın tanımıdır?

 • Her türlü canlı
 • Uyarıcı – tepki ilişkileri
 • Duyumların yorumlanması
 • Uyarıcıların duyun organını etkilemesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi yetersiz uyarımın sonuçlarından değildir?

 • Sanrıların görülmesi
 • Algılama bozuklukları
 • Davranışlarda düzensizlik
 • Zeka testlerindeki puanların artması
Soru 8

Aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisi toplumsal güdülere neden olur?

 • Toplumda kabul görmek
 • Dinlenme ihtiyacı
 • Susuzluk
 • Açlık
Soru 9

Zamanın, üzüntülü anlarımızda yavaş geçtiği, sevinçli anlarımızda hızlı geçtiği şeklinde algılanması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • Algıda seçicilik
 • Subjektif zaman
 • Algıda organizasyon
 • Algıda bütünlük
Soru 10

I. Duyu organlarını harekete geçiren her türlü etki
II. Duyumları yorumlama, onları anlamlı hale getirme süreci
III. Uyarıcılar karşısında verilen ani irade dışı tepkiler
Açıklaması yapılan kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

 • Algı – Davranış – Duyum
 • Uyarıcı – Algı – Refleks
 • İhtiyac – Güdü – Doyum
 • Duyarsızlaşma- Duyum – Organizma
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi algıda seçiciliği etkileyen dış faktörlerdendir?

 • Hareket eden uyarıcılar
 • Kaygı ve sıkıntılar
 • İlgi ve istekler
 • İhtiyaçlar
Soru 12

Park halinde yanımızda duran otomobil hareket ettiğinde kendi otomobilimizi hareket ediyormuş gibi algılamamız aşağıdakilerden hangisine örnek olur?

 • Hallüsinasyona
 • Algıda tamamlamaya
 • İllüzyona
 • Algıda değişmezliğe
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi öğrenme sonucu kazanılan davranıştır?

 • Örümceğin ağ örmesi
 • Arının bal yapması
 • Leyleklerin göç etmesi
 • Bir çocuğun ağlayarak isteklerini elde etmesi
REKLAM
Soru 14

Çözülemeyen bir fizik problemin parçaları arasındaki ilişkinin birdenbire görülmesi, öğrenme türlerinden hangisine örnektir?

 • Klasik koşullanma yoluyla öğrenme
 • Kavrama yoluyla öğrenme
 • Model alarak öğrenme
 • Motor öğrenme
Soru 15

I. Öğrenmede ilerlemenin bilinmesi yararlıdır.
II. Yeterli tekrarlar yapmak başarıyı artırır.
III. Aralıklı öğrenme daha verimli olur.
Öğrenme başarısını artırmada yukarda verilenlerden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisinde “çağrışım’’ söz konusu değildir?

 • Gelinliğin düğünü anımsatması
 • Anıtkabir’in Ankara’yı anımsatması
 • Beyaz tavşanın karanlıkta beyaz olarak algılanması
 • 1453 yılının İstanbul’un fethini hatırlatması
Soru 17

Önceden bellenmiş olan ama o anda aklımızda aktif durumda olmayan bilgilerin bir uyarı ile zihinde canlanması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • Kodlama
 • Hatırlama
 • Ket vurma
 • Unutma
Soru 18

İnsan yalnızca var olan değildir, aynı zamanda kendini var olan olarak algılayabilen, duygularının ve yaptıklarının farkında olandır.
Açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bilinç
 • Hipnoz
 • Meditasyon
 • Biyolojik saat
Soru 19

Aristoteles “dil düşünmenin elbisesidir’’ der.
Bu yargı aşağıdakilerden hangisini desteklemez?

 • Düşünmeyle dil arasındaki sıkı bir ilişki vardır.
 • Düşünme, dil olsa da olmasa da vardır.
 • Düşünce ifadesini sadece dilde bulur.
 • Düşünme dilden önce de vardır.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi uyku bozukluklarından biri değildir?

 • Aşırı uyku
 • Kesintili uyku
 • Uykuya dalma güçlüğü
 • Uyku sırasında rüya görülmesi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABCCADABBACDBDCBACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?