Seçmeli Sosyoloji 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Toplumsal olgu, toplumsal ilişkiler sonucunda aynı alanda gerçekleşen birçok toplumsal olayın genel adıdır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi toplumsal olguya örnek olur?

 • Malazgirt savaşı
 • İstanbul’un fethi
 • Kurtuluş savaşı
 • Göç
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji biliminin ilkelerinden değildir?

 • Var olan ile değil, olması gereken ile ilgilenme
 • Bireysel değil, toplumla ilgili sorunlarla ilgilenme
 • Bilimsel araştırmalarda önyargılı düşüncelerden uzak durmaya çalışma
 • Bilimsel yöntem ve veri toplama tekniklerini kullanarak bilimsel bilgilere ulaşma
Soru 3

Sosyolojinin birey davranışlarıyla ilgilenmeyip, toplumsal sorunlarla ilgilenmesi aşağıdaki bilimlerden hangisiyle farkını dile getirir?

 • Tarih
 • Psikoloji
 • Coğrafya
 • Siyaset
Soru 4

Özlerin birleşerek kentleri oluşturmasının nedenlerinden biri ortak düşmana karşı korunma ihtiyacındandır. Bu nedenle kentler düşmandan korunmaya elverişli arazilerde kurulmuştur.
Buna göre kentlerin kurulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi vurgulanmıştır?

 • Aynı dine inanmalarının
 • Nüfus fazlalığının
 • Savunma ihtiyacının
 • Pazar yerinin
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntem aşamalarından değildir?

 • Konu tespiti
 • Gözlem
 • Deney
 • Önyargı oluşturmak
REKLAM
Soru 6

Sosyolog metafizik konularla ilgilenmeyip, yeri ve zamanı belirli olaylardan hareket ederek çalışmasını sürdürür.
Verilen açıklama, bilimsel çalışmalarda uyulması gereken hangi ilkeyi vurgular?

 • Objektiflik ilkesi
 • Somutluk ilkesi
 • Nedensellik ilkesi
 • Bilmediğini var saymak ilkesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bilimin temel niteliklerinden değildir?

 • Öznel olma
 • Evrensel olma
 • Sistemli olma
 • Genelleyici olma
Soru 8

Sınırları belirlenmiş tek bir konuyu, belirli bir planla ve tüm yönleriyle derinlemesine inceleme tekniği, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anket
 • Monografi
 • Görüşme
 • İstatistik analizler
Soru 9

Toplumsal ilişki, birbirinden haberdar olan en az iki kişi arasında belirli bir zaman sürecinde bir amaca yönelik olarak gerçekleşen karşılıklı etkileşim sonucu kurulan bağdır.
Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisinde toplumsal ilişki yoktur?

 • Öğretmenin ders anlatması
 • İki arkadaşın konuşması
 • Bireyin kendi kendisine kızması
 • İki ailenin birbirleriyle sohbet etmesi
Soru 10

Doktor Ayşe hanım, Mahmut bey’in eşi, Gizem’in annesi, aynı zamanda çevreyi korumayla ilgili bir vakfın üyesidir.
Bu açıklamada toplumsal statünün hangi özelliği vurgulanmıştır?

 • Bireylerin birden fazla statüye sahip olması
 • Birden fazla statünün rolleri zorlaştırdığı
 • Anahtar statünün önemi
 • Statülerin zamanla değişimi
Soru 11

Bir toplumda, eve gelen bir konuğa yemek yeme konusunda ısrar etmek normal karşılanırken, başka bir toplumda ise yemek yeme konusunda ısrar etmek anormal karşılanabilmektedir.

Verilen örnek sosyal değerlerin hangi özelliğini açıklamaktadır?

 • Toplumsal ilişkilerin düzenleyicilerinden olması
 • Bazı değerlerin zamanla işlevini yitirmesi
 • Toplumun çoğunluğu tarafından bilinmesi
 • Toplumdan topluma farklılık göstermesi
Soru 12

Bir toplumda işsizliğin artması, adaletsiz gelir dağılımının olması, hızlı toplumsal değişikliklerin meydana gelmesi aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

 • Örf ve adetlerin toplumda yaygınlaşmasına
 • Olumsuz toplumsal sapmaya
 • Toplumsal bütünleşmeye
 • Rol çatışmasına
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal gruba örnektir?

 • Sokakta gezenler
 • Konser dinleyenler
 • Kırmızı ışıkta bekleyenler
 • Aynı sınıfta okuyan öğrenciler
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi bireyin kendi iradesi dışında katıldığı toplumsal gruplardandır?

 • Ulus
 • Dernek
 • Siyasi parti
 • Arkadaş grubu
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi köy toplumsal yapısının özelliklerindendir?

 • Teknik işbölümü ve uzmanlaşmanın gelişmiş olması
 • Ekonomisinin sanayi ticaret ve hizmete dayanması
 • Birincil toplumsal ilişkilerin hakim olması
 • Nüfus yapısının heterojen olması
Soru 16

I. Zengin bir hatıra mirasına sahip olma
II. Birlikte yaşama isteğine olumsuz bakma
III. Tarihsel mirası sahiplenip, bunu sürdürmede ortak iradeye sahip olma
Yukarıda verilenlerden hangileri Atatürk’ün millet anlayışında yer alır?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 17

• Toprak birliği
• Soy birliği
• Dil birliği
Yukarıda verilenler aşağıdakilerden hangisini meydana getiren unsurlardandır?

 • Yazılı hukuk kurallarını
 • Toplumsal hareketliliği
 • Kentleşmeyi
 • Milleti
Soru 18

Bireylerin toplum içinde, belirli ölçütler göz önüne alınarak hiyerarşik olarak derecelendirilmesidir. Bu derecelendirme bir farklılaşmayı, veya eşitsizliği ifade eder.
Açıklaması verilen kavram hangisidir?

 • Toplumsal hareketlilik
 • Toplumsal tabakalaşma
 • Toplumsal yığın
 • Toplumsal norm
Soru 19

Bir kurumdaki memurun zamanla kurumun yöneticisi konumuna yükselmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

 • Dikey hareketlilik
 • Yatay hareketlilik
 • Toplumsal sapma
 • Kapalı tabakalaşma
Soru 20

Kast ve kölelik sisteminde tabakalar arası geçiş yapmak mümkün olmayıp, bireylerin hangi tabakada yer alacağı doğumla belirlenmiştir.
Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisinin özelliklerindendir?

 • Yarı kapalı tabakalaşma
 • Açık sınıf tabakalaşması
 • Kapalı tabakalaşma
 • Toplumsal dikey hareketlilik
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABCDBABCADBDACCDBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?