Seçmeli Tarih 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Emeviler Dönemi’nde Türklerle Araplar arasında iyi ilişkiler kurulamamıştır. Emevilerin başta Türkler olmak üzere diğer milletleri “mevali” yani köle olarak görmeleri ve adaletten uzak bir yönetim sergilemeleri Türkler arasında Emevilere karşı büyük bir nefret uyandırmıştır.
Verilen bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

 • Türklerin İslamiyet’i tanımalarını geciktirmiştir.
 • Türkler arasında İslamiyet hızla yayılmıştır.
 • İslam Devleti’nde Türkler “avasım” adı verilen sınır şehirlerine yerleştirilmişlerdir.
 • Talas Savaşı’nda Türkler, Müslüman Araplara karşı düşmanca bir tutum takınmışlardır.
Soru 2

İslam tarihinde, aşağıdaki hangi yıllar arası “Hülafa-i Raşidin Dönemi” olarak adlandırılır?

 • 571 – 622
 • 632 – 661
 • 1092 – 1118
 • 1402 – 1413
Soru 3

Batılı ülkelerde bir kişi için “Türk olmuş” denildiği zaman aslında o kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenmek istenmektedir?

 • Hun olmuş
 • Barbar olmuş
 • Osmanlı olmuş
 • Müslüman olmuş
Soru 4

Aşağıdaki Tolunoğulları hükümdarlarından hangisinin zamanında Bedevilerden oluşan “Muhtare” adlı özel bir muhafız birliği kurulmuştur?

 • Harun
 • Şeyban
 • Humaraveyh
 • Tolunoğlu Ahmet
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Tuğrul Bey Dönemi ile ilgili bir gelişme değildir?

 • Devlet merkezinin Nişabur’dan Rey’e taşınması
 • İstanbul’un ilk kez Selçuklular tarafından kuşatılması
 • Musa Yabgu’nun oğlu Hasan Bey’in Bizanslılarca şehit edilmesi
 • Van Gölü’nden Trabzon’a kadar olan alanda Selçuklu hâkimiyetinin sağlanması
REKLAM
Soru 6

Türklerin Hindistan’a yerleşmeleri, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi zamanında başlamıştır?

 • Gazneliler
 • Karahanlılar
 • Harzemşahlar
 • Büyük Selçuklular
Soru 7

Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

 • İhşidîler
 • Karluklar
 • Gazneliler
 • Karahanlılar
Soru 8

Dandanakan Savaşı, aşağıdaki devletlerden hangileri arasında yapılmıştır?

 • Harzemşah – Büyük Selçuklu
 • Büyük Selçuklu – Gazneli
 • Samanoğulları – Karahanlı
 • Karahanlı – Gazneli
Soru 9

Aşağıdaki saray görevlilerinden hangisi ilk Müslüman Türk devletlerinde bulunmaz?

 • İlbaşı
 • Tudun
 • Taştdar
 • Serhenk
Soru 10

Ünlü şair Firdevsi, yazdığı “Şehname” adlı eserini, aşağıdaki Türk hükümdarlarından hangisine sunmuştur?

 • Sultan Alparslan’a
 • Satuk Buğra Han’a
 • Gazneli Mahmut’a
 • Celaleddin Harzemşah’a
Soru 11

İbn-i Sina’nın aşağıdaki eserlerinden hangisi, Tokatlı Mustafa Bin Ahmet adlı bir doktor tarafından 18. yüzyılda Türkçeye çevrilmiştir?

 • Eş-Şifa
 • En-Necat
 • Lisân-ül Arap
 • El Kanun fi’t – Tıp
Soru 12

Aşağıdaki devletlerden hangisinin kurucuları kendilerinin Hz. Fâtıma ve Hz. Ali yoluyla Hz. Peygamber’in soyundan geldiklerini iddia ederler?

 • Fatımîler
 • Samanîler
 • Eyyübiler
 • Memlükler
Soru 13

Babür hükümdarı Şah Cihan’ın Agra şehrinde karısı Mümtaz Mahal için yaptırdığı ünlü mimari eserin adı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hümayun Türbesi
 • Moti Mescidi
 • Delhi Kalesi
 • Taç Mahal
REKLAM
Soru 14

Türk – İslam sanatında ortaya çıkıp gelişen, silindirik ya da çokgen planlı bir gövde üzerine oturan konik veya piramidal bir külahtan oluşan mezar yapılarına ne ad verilir?

 • Kümbet
 • İmaret
 • Nevbet
 • Mabet
Soru 15

İlhanlıları 1260 yılında Ayn-ı Calûd Savaşı’nda yenen devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gazne
 • Babür
 • Memlûk
 • Harzemşahlar
Soru 16

Aşağıdaki devletlerden hangisi Timur Devleti’nin hâkimiyetine son vermiştir?

 • Fatımîler
 • Eyyübiler
 • Samanîler
 • Şeybanîler
Soru 17

Günümüze kadar gelebilen Türkistan’daki minarelerin çoğu, aşağıdaki hangi devletten kalmadır?

 • Karahanlı
 • Selçuklu
 • Gazne
 • Uygur
Soru 18

1258 yılında Moğollar, aşağıdaki şehirlerden hangisini yakıp yıkarak Abbasi Devleti’ne son vermişlerdir?

 • İsfahan
 • Buhara
 • Bağdat
 • Şam
Soru 19

Cengiz Han ölmeden önce, aşağıdaki oğullarından hangisinin hükümdar olmasını vasiyet etmiştir?

 • Cuci
 • Tuluy
 • Çağatay
 • Ögeday
Soru 20

Kurulduğu bölgeden dolayı Türkleşmeyen ve İslamiyet’i kabul etmeyen tek Moğol devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlhanlı Devleti
 • Kubilay Hanlığı
 • Çağatay Hanlığı
 • Altın Orda Devleti
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDCBADBBCDADACDACDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?