Siyer 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

İslam öncesi Arap Yarımadası’nda hâkim dini inanç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Haniflik
 • Yahudilik
 • Hristiyanlık
 • Putperestlik
Soru 2

Aşağıdaki âlimlerden hangisinin Hz. Peygamber’in hayatı ile ilgili yazılmış bir eseri yoktur?

 • Muhammed Hamidullah
 • Muhammed Hamdi Yazır
 • Mehmet Asım Köksal
 • İbrahim Sarıçam
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Hicaz Bölgesi şehirlerinden biri değildir?

 • Mekke
 • Medine
 • Basra
 • Taif
Soru 4

Mekkeli müşriklerin İslam’ı kabul etmemelerinde aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?

 • Atalarının dinlerine olan bağlılıkları
 • İslam’ın ahiret inancına yer vermesi
 • İslam’ın kabilecilik anlayışını reddetmesi
 • Hz. Muhammed (sav.)’i peygamberliğe layık görmemeleri
Soru 5

Mekke döneminde Hz. Peygam- berin baş muhalifleri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mele üyeleri
 • Mevâlî
 • Fakirler
 • Köleler
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki surelerden hangisinde Mekkelilerin geçim kaynaklarından bahsedilmektedir?

 • Mâ’ûn
 • Kureyş
 • Kâfirûn
 • Fatiha
Soru 7

Hacer-i Esvet ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Kâbe’nin içinde bulunur.
 • Hz. Hacer’in makamıdır.
 • Vakfe yapılan mekândır.
 • Tavafın başlangıç noktasıdır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in atalarından biri değildir?

 • Kusay
 • Haşim
 • Huveylid
 • Abdülmuttalip
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in sütkardeşleridir?

 • Fatıma-Kasım
 • Şeyma-Abdullah
 • Zeynep-İbrahim
 • Rukiye-İbrahim
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Hılfu’lFudul’un kuruluş amaçlarından biri değildir?

 • Mekke’nin itibarını korumak
 • Ticari ortaklık oluşturmak
 • Mazlumlara yardım etmek
 • Haksızlığa engel olmak
Soru 11

Hz. Muhammed (sav.)’in kendisinden sonra vefat eden çocuğu hangisidir?

 • Hz. Fatıma
 • Hz. İbrahim
 • Hz. Abdullah
 • Hz. Ümmü Gülsüm
Soru 12

Dârulerkam ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Müşriklerin toplandıkları mekânın adıdır.
 • Boykot döneminde Müslümanların sığındığı mahalledir.
 • Davet dönemi başlarında Müslümanların toplandığı evdir.
 • Habeşistan’a hicret eden Müslümanların yaşadığı bölgedir.
Soru 13

Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber’e yönelttikleri teklifler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • Kendisini Mekke’ye lider yapmak
 • O’na maddi imkânlar sağlamak
 • Bir yıl putlara bir yıl da Allah’a ibadet etmek
 • İnancını serbestçe yaşamasına izin vermek
REKLAM
Soru 14

Mekkeli müşriklerin peygamberliğe Velid b. Muğire ya da Ebu Mesud’u layık görmelerinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zengin ve çok erkek çocuk sahibi olmaları
 • Yaşları itibarıyla daha uygun olmaları
 • Hicaz bölgesinde yaşıyor olmaları
 • Arapların tanıdığı kişiler olmaları
Soru 15

Habeşistan’ın hicret yeri olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?

 • Hükümdarının adil oluşunun
 • Halkının Hristiyan olmasının
 • Müslümanların davet edilmesinin
 • Peygamber tarafından tavsiye edilmiş olmasının
Soru 16

Hz. Peygamber Akabe Görüşmesi’ni aşağıdakilerden hangisi ile yapmıştır?

 • Taifli müşrikler
 • Medine’li Yahudiler
 • Mekkeli müşrikler
 • Medineli altı kişilik grup
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in Taif yolculuğunun amaçlarından biridir?

 • Babasının mezarını ziyaret etmek
 • Mekke dışında da İslam’ı yaymak
 • Ticari ilişkileri geliştirmek
 • Bölge halkıyla tanışmak
Soru 18

Hz. Muhammed (sav.) Taif yolculuğu dönüşünde Mekke’ye kimin himayesinde girmiştir?

 • Ebu Talib
 • Hz. Hamza
 • Hz. Ebu Bekir
 • Mutim b. Adiy
Soru 19

“…Üzülme, çünkü Allah bizimledir…”
(Tevbe suresi, 40.ayet)
“İki yoldaş ki üçüncüsü Allah’ tır, hiç endişe edilir mi?”
(Hadis-i şerif)
Verilen ayet ve hadis aşağıdaki olaylardan hangisi ile ilgilidir?

 • İsra ve Miraç
 • Akabe Biatları
 • Medine’ye Hicret
 • Habeşistan’a hicret
Soru 20

Hz. Muhammed (sav.)’e hicrette yardım eden kişiler ve hizmetleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Hz. Abbas- Kılavuzluk
 • Hz. Ali-Müşrikleri oyalama
 • Hz. Ebu Bekir’in kölesi-Erzak temini
 • Hz. Ebu Bekir’in oğlu- Bilgi toplama
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBCAABDCBBACDACDBDCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?