GİRİŞ/KAYIT

Tarih 1 – Test 82016-2. Dönem

SORU 1

İnsanlık, aşağıdaki dönemlerin hangisinde üretim ekonomisine geçmiştir?

 • A) Eski Taş Çağı
 • B) Orta Taş Çağı
 • C) Yeni Taş Çağı
 • D) Kalkolitik Çağı
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi tarihe yardımcı bilim dallarından biri değildir?

 • A) Heraldik
 • B) Mitolojik
 • C) Diplomatik
 • D) Nümizmatik
SORU 3

Aşağıdaki tarihî kaynaklardan hangisi diğerlerine göre daha objektif bilgiler içerir?

 • A) Antlaşma metinleri
 • B) Seyahatnameler
 • C) Gazeteler
 • D) Hatıralar
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslamiyet’i kabul ettikten sonra kullandıkları takvimlerden değildir?

 • A) Hicri Takvim
 • B) Rumi Takvim
 • C) Miladi Takvim
 • D) 12 Hayvanlı Türk Takvimi
SORU 5

Bugünkü Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasında kalan bölgenin İlk Çağ’daki adı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Lidya
 • B) Frigya
 • C) Kilikya
 • D) Kapadokya
SORU 6

Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi Anadolu’da kurulmamıştır?

 • A) İyonyalılar
 • B) Lidyalılar
 • C) Elamlar
 • D) Hattiler
SORU 7

Çin uygarlığının oluşmasında etkili olan kültürler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A) Tibet – Rus – Arap
 • B) Türk – Moğol – Tibet
 • C) Moğol – Hint – Afgan
 • D) Türk – Japon – Kore – Arap
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi, Mezopotamya devletlerindeki toplumsal sınıflardan biri değildir?

 • A) Hürler
 • B) Soylular
 • C) Köleler
 • D) Aristokratlar
SORU 9

Firavun II. Ramses, Kuzey Suriye’yi ele geçirmek için uzun yıllar aşağıdaki devletlerden hangisiyle mücadele etmiştir?

 • A) Bizans
 • B) Sümer
 • C) Babil
 • D) Hitit
SORU 10

Aşağıdaki şehirlerden hangisi Fenikeliler tarafından kurulmamıştır?

 • A) Biblos
 • B) Sayda
 • C) Sard
 • D) Sur
SORU 11

• Asya kökenli kavimlerle Arabistan kökenli Samilerin karışımından oluşan bu kavim, MÖ 2000’lerde Mezopotamya’ya gelmiştir.
• Ninova merkezli kurdukları devletlerini mutlak monarşi ile yönetmişlerdir.
• Kral Yolu üzerinden Anadolu ile ticaret yapmışlar ve kurdukları ticari kolonilerle kullandıkları çivi yazısını Anadolu’ya getirmişlerdir.
• MÖ 609’da Medler ve Babilliler birleşerek bu devlete son vermişlerdir.
Hakkında kısa bilgi verilen İlk Çağ uygarlığı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Amurrular
 • B) Asurlular
 • C) Akadlar
 • D) Akalar
SORU 12

Anadolu uygarlıklarından olan Urartuların başkenti, aşağıdaki şehirlerden hangisidir?

 • A) Hattuşaş
 • B) Gordion
 • C) Tuşpa
 • D) Uruk
SORU 13

Savaşçı bir topluluk olan İskitler, aşağıdaki dinlerden hangisini benimsemişlerdir?

 • A) Budizm
 • B) İslamiyet
 • C) Gök Tanrı
 • D) Zerdüştlük
SORU 14

I. Kök Türk Devleti’nin kurucusu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bumin Kağan
 • B) Mukan Kağan
 • C) İstemi Yabgu
 • D) Mete Han
SORU 15

Mete Han, bütün Çin ülkesini egemenliği altına alabilecek güce sahip olduğu hâlde bunu yapmamıştır.
Mete Han’ın böyle davranmasında etkili olan neden, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Çin’in denizlere kıyısı olması
 • B) Çin’in son derece geniş topraklara sahip olması
 • C) Çin ordusunun Türk ordusundan daha kalabalık olması
 • D) Çok kalabalık olan Çin nüfusu içerisinde Türklerin benliklerini yitireceği endişesi
SORU 16

Aşağıdaki yer isimlerinden hangisi adını Sabir Türklerinden almıştır?

 • A) Sibirya
 • B) Sicilya
 • C) Silistre
 • D) Selenga
SORU 17

Tunguzların, Hun – Tunguz sınırında bulunan ve kullanılmayan boş toprağı istemeleri üzerine “Devletin temeli olan toprağı biz nasıl verebiliriz?” diyerek Tunguzların isteğine karşı çıkan ve Tunguzlarla savaşan Hun hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İradıcedit
 • B) Çi-Çi
 • C) Ki-ok
 • D) Teoman
SORU 18

Aşağıdaki destanlardan hangisi Türk devletlerine ait değildir?

 • A) Su
 • B) Manas
 • C) Gılgamış
 • D) Alp Er Tunga
SORU 19

Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kırgızlar
 • B) Uygurlar
 • C) Kumanlar
 • D) Peçenekler
SORU 20

Kırgızların Ötüken bölgesini terk etmelerinin nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kavimler Göçü
 • B) Talas Savaşı’nda Çinlilerin yenilmesi
 • C) Uygurların Doğu Asya dinlerini benimsemeleri
 • D) Kitanlarla girdikleri askerî mücadeleyi kaybetmeleri
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBADACBDDCBCCADAACBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?