GİRİŞ/KAYIT

Tarih 1 – Test 82016-2. Dönem

SORU 1

İnsanlık, aşağıdaki dönemlerin hangisinde üretim ekonomisine geçmiştir?

 • Eski Taş Çağı
 • Orta Taş Çağı
 • Yeni Taş Çağı
 • Kalkolitik Çağı
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi tarihe yardımcı bilim dallarından biri değildir?

 • Heraldik
 • Mitolojik
 • Diplomatik
 • Nümizmatik
SORU 3

Aşağıdaki tarihî kaynaklardan hangisi diğerlerine göre daha objektif bilgiler içerir?

 • Antlaşma metinleri
 • Seyahatnameler
 • Gazeteler
 • Hatıralar
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslamiyet’i kabul ettikten sonra kullandıkları takvimlerden değildir?

 • Hicri Takvim
 • Rumi Takvim
 • Miladi Takvim
 • 12 Hayvanlı Türk Takvimi
SORU 5

Bugünkü Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasında kalan bölgenin İlk Çağ’daki adı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Lidya
 • Frigya
 • Kilikya
 • Kapadokya
SORU 6

Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi Anadolu’da kurulmamıştır?

 • İyonyalılar
 • Lidyalılar
 • Elamlar
 • Hattiler
SORU 7

Çin uygarlığının oluşmasında etkili olan kültürler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • Tibet – Rus – Arap
 • Türk – Moğol – Tibet
 • Moğol – Hint – Afgan
 • Türk – Japon – Kore – Arap
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi, Mezopotamya devletlerindeki toplumsal sınıflardan biri değildir?

 • Hürler
 • Soylular
 • Köleler
 • Aristokratlar
SORU 9

Firavun II. Ramses, Kuzey Suriye’yi ele geçirmek için uzun yıllar aşağıdaki devletlerden hangisiyle mücadele etmiştir?

 • Bizans
 • Sümer
 • Babil
 • Hitit
SORU 10

Aşağıdaki şehirlerden hangisi Fenikeliler tarafından kurulmamıştır?

 • Biblos
 • Sayda
 • Sard
 • Sur
SORU 11

• Asya kökenli kavimlerle Arabistan kökenli Samilerin karışımından oluşan bu kavim, MÖ 2000’lerde Mezopotamya’ya gelmiştir.
• Ninova merkezli kurdukları devletlerini mutlak monarşi ile yönetmişlerdir.
• Kral Yolu üzerinden Anadolu ile ticaret yapmışlar ve kurdukları ticari kolonilerle kullandıkları çivi yazısını Anadolu’ya getirmişlerdir.
• MÖ 609’da Medler ve Babilliler birleşerek bu devlete son vermişlerdir.
Hakkında kısa bilgi verilen İlk Çağ uygarlığı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Amurrular
 • Asurlular
 • Akadlar
 • Akalar
SORU 12

Anadolu uygarlıklarından olan Urartuların başkenti, aşağıdaki şehirlerden hangisidir?

 • Hattuşaş
 • Gordion
 • Tuşpa
 • Uruk
SORU 13

Savaşçı bir topluluk olan İskitler, aşağıdaki dinlerden hangisini benimsemişlerdir?

 • Budizm
 • İslamiyet
 • Gök Tanrı
 • Zerdüştlük
SORU 14

I. Kök Türk Devleti’nin kurucusu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bumin Kağan
 • Mukan Kağan
 • İstemi Yabgu
 • Mete Han
SORU 15

Mete Han, bütün Çin ülkesini egemenliği altına alabilecek güce sahip olduğu hâlde bunu yapmamıştır.
Mete Han’ın böyle davranmasında etkili olan neden, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çin’in denizlere kıyısı olması
 • Çin’in son derece geniş topraklara sahip olması
 • Çin ordusunun Türk ordusundan daha kalabalık olması
 • Çok kalabalık olan Çin nüfusu içerisinde Türklerin benliklerini yitireceği endişesi
SORU 16

Aşağıdaki yer isimlerinden hangisi adını Sabir Türklerinden almıştır?

 • Sibirya
 • Sicilya
 • Silistre
 • Selenga
SORU 17

Tunguzların, Hun – Tunguz sınırında bulunan ve kullanılmayan boş toprağı istemeleri üzerine “Devletin temeli olan toprağı biz nasıl verebiliriz?” diyerek Tunguzların isteğine karşı çıkan ve Tunguzlarla savaşan Hun hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mete
 • Çi-Çi
 • Ki-ok
 • Teoman
SORU 18

Aşağıdaki destanlardan hangisi Türk devletlerine ait değildir?

 • Şu
 • Manas
 • Gılgamış
 • Alp Er Tunga
SORU 19

Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kırgızlar
 • Uygurlar
 • Kumanlar
 • Peçenekler
SORU 20

Kırgızların Ötüken bölgesini terk etmelerinin nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kavimler Göçü
 • Talas Savaşı’nda Çinlilerin yenilmesi
 • Uygurların Doğu Asya dinlerini benimsemeleri
 • Kitanlarla girdikleri askerî mücadeleyi kaybetmeleri
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBADACBDDCBCCADAACBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler