GİRİŞ/KAYIT

Tarih 4 – Test 82016-2. Dönem

SORU 1

Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketleri ile başlayan pozitif ve özgür düşüncenin etkisiyle aşağıdakilerden hangisi yıkılmıştır?

 • Meşrutiyet
 • Panslavizm
 • Merkantilizm
 • Skolastik düşünce
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi 1739 tarihli Belgrat Antlaşması’nın özelliklerinden biri değildir?

 • Karadeniz’in Osmanlıya ait olduğunu belirten en son antlaşma olması
 • Osmanlı’nın Gerileme Dönemi’nde imzaladığı en kazançlı antlaşma olması
 • Kırım Hanlığı’nın bağımsızlığını kazanması
 • Belgrat’ın geri alınmasını sağlaması
SORU 3

Fransız İhtilali’nin toplumlar üzerindeki en belirgin etkisi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Meşrutiyetçilik
 • Milliyetçilik
 • Sömürgecilik
 • Devletçilik
SORU 4

Fransız İhtilali ile sona eren çağ, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlk Çağ
 • Orta Çağ
 • Yeni Çağ
 • Yakın Çağ
SORU 5

Avrupa’da XVIII. yüzyılda görülen savaşlar, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Veraset Savaşları
 • Otuz Yıl Savaşları
 • Yüzyıl Savaşları
 • Haçlı Savaşları
SORU 6

Aşağıdakilerin hangisinde ilk defa “Şark Meselesi” deyimi kullanılmıştır?

 • Londra Konferansı
 • Viyana Kongresi
 • Lozan Konferansı
 • Colombo Konferansı
SORU 7

Müsadere usulünü kaldıran Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • III. Selim
 • Abdülaziz
 • IV. Murat
 • II. Mahmut
SORU 8

Amerika Kıtası’nı 1492 yılında bularak kıtaya adını veren Americo Vespucci, aşağıdaki hangi ülkenin denizcisidir?

 • Avusturya
 • Fransa
 • İtalya
 • Rusya
SORU 9

1829 Edirne Antlaşması’yla bağımsızlığını kazanan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karadağ
 • Yunanistan
 • Bulgaristan
 • Arnavutluk
SORU 10

Osmanlı Devleti’ndeki azınlık ayaklanmalarının çıkmasında, Avrupa’da yaşanan aşağıdaki hangi olayın etkisi olduğu savunulabilir?

 • Rönesans hareketlerinin
 • Reform hareketlerinin
 • Sanayi İnkılabı’nın
 • Fransız İhtilali’nin
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın sonuçlarından biri değildir?

 • Pozitif düşüncenin gelişmesi
 • Küçük atölyelerin kapanması
 • Sendikaların kurulması
 • Refahın artması
SORU 12

Osmanlı halkı, aşağıdaki dönemlerin hangisinde devlet yönetimine katılmaya başlamıştır?

 • Lale Devri
 • Kuruluş Devri
 • Tanzimat Devri
 • Meşrutiyet Devri
SORU 13

Aşağıdaki dağılmayı önleme çabalarından hangisi, yeni Türk devletinin temel taşlarından birini oluşturmuştur?

 • Batıcılık
 • İslamcılık
 • Turancılık
 • Osmanlıcılık
SORU 14

Tanzimat Fermanı’yla yenilik yapılmayan alan, aşağıdaki hangisidir?

 • Hukuk
 • Tarım
 • Yönetim
 • Askerlik
SORU 15

Türk tarihinde “Vakayıhayriye” (Hayırlı Olay) olarak bilinen olay, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Asakirimansureimuhammediye Ordusu’nun kurulması
 • 31 Mart Olayı’nın bastırılması
 • II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi
 • Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin âyanlara söz geçiremeyecek hâle geldiğinin göstergesidir?

 • Senediittifak’ın imzalanması
 • Tanzimat Fermanı’nın ilanı
 • Mecelle’nin hazırlanması
 • Islahat Fermanı’nın ilanı
SORU 17

31 Mart Olayı’nı bastıran ordunun adı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kuvayımilliye birlikleri
 • Kuvayıinzibatiye
 • Hareket Ordusu
 • 7. Ordu
SORU 18

I. Dünya Savaşı’nın cephelerinden olan Kanal Cephesi, aşağıdakilerden hangisinin isteği üzerine açılmıştır?

 • İngiltere’nin
 • Almanya’nın
 • Fransa’nın
 • İtalya’nın
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi, I. Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan Sen Jermen Antlaşması ile bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkmıştır?

 • Kosova
 • Karadağ
 • Arnavutluk
 • Çekoslovakya
SORU 20

İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı’nı bitiren antlaşmalardan biri olan Sevr Antlaşması’nı, aşağıdaki hangi İttifak Devleti ile imzalamıştır?

 • Osmanlı
 • Almanya
 • Bulgaristan
 • Avusturya – Macaristan
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCBCABDCBDADABDACBDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler