GİRİŞ/KAYIT

Tarih 4 – Test 82016-2. Dönem

SORU 1

Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketleri ile başlayan pozitif ve özgür düşüncenin etkisiyle aşağıdakilerden hangisi yıkılmıştır?

 • A) Meşrutiyet
 • B) Panslavizm
 • C) Merkantilizm
 • D) Skolastik düşünce
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi 1739 tarihli Belgrat Antlaşması’nın özelliklerinden biri değildir?

 • A) Karadeniz’in Osmanlıya ait olduğunu belirten en son antlaşma olması
 • B) Osmanlı’nın Gerileme Dönemi’nde imzaladığı en kazançlı antlaşma olması
 • C) Kırım Hanlığı’nın bağımsızlığını kazanması
 • D) Belgrat’ın geri alınmasını sağlaması
SORU 3

Fransız İhtilali’nin toplumlar üzerindeki en belirgin etkisi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Meşrutiyetçilik
 • B) Milliyetçilik
 • C) Sömürgecilik
 • D) Devletçilik
SORU 4

Fransız İhtilali ile sona eren çağ, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İlk Çağ
 • B) Orta Çağ
 • C) Yeni Çağ
 • D) Yakın Çağ
SORU 5

Avrupa’da XVIII. yüzyılda görülen savaşlar, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Veraset Savaşları
 • B) Otuz Yıl Savaşları
 • C) Yüzyıl Savaşları
 • D) Haçlı Savaşları
SORU 6

Aşağıdakilerin hangisinde ilk defa “Şark Meselesi” deyimi kullanılmıştır?

 • A) Londra Konferansı
 • B) Viyana Kongresi
 • C) Lozan Konferansı
 • D) Colombo Konferansı
SORU 7

Müsadere usulünü kaldıran Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) III. Selim
 • B) Abdülaziz
 • C) IV. Murat
 • D) II. Mahmut
SORU 8

Amerika Kıtası’nı 1492 yılında bularak kıtaya adını veren Americo Vespucci, aşağıdaki hangi ülkenin denizcisidir?

 • A) Avusturya
 • B) Fransa
 • C) İtalya
 • D) Rusya
SORU 9

1829 Edirne Antlaşması’yla bağımsızlığını kazanan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Karadağ
 • B) Yunanistan
 • C) Bulgaristan
 • D) Arnavutluk
SORU 10

Osmanlı Devleti’ndeki azınlık ayaklanmalarının çıkmasında, Avrupa’da yaşanan aşağıdaki hangi olayın etkisi olduğu savunulabilir?

 • A) Rönesans hareketlerinin
 • B) Reform hareketlerinin
 • C) Sanayi İnkılabı’nın
 • D) Fransız İhtilali’nin
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın sonuçlarından biri değildir?

 • A) Pozitif düşüncenin gelişmesi
 • B) Küçük atölyelerin kapanması
 • C) Sendikaların kurulması
 • D) Refahın artması
SORU 12

Osmanlı halkı, aşağıdaki dönemlerin hangisinde devlet yönetimine katılmaya başlamıştır?

 • A) Lale Devri
 • B) Kuruluş Devri
 • C) Tanzimat Devri
 • D) Meşrutiyet Devri
SORU 13

Aşağıdaki dağılmayı önleme çabalarından hangisi, yeni Türk devletinin temel taşlarından birini oluşturmuştur?

 • A) Batıcılık
 • B) İslamcılık
 • C) Turancılık
 • D) Osmanlıcılık
SORU 14

Tanzimat Fermanı’yla yenilik yapılmayan alan, aşağıdaki hangisidir?

 • A) Hukuk
 • B) Tarım
 • C) Yönetim
 • D) Askerlik
SORU 15

Türk tarihinde “Vakayıhayriye” (Hayırlı Olay) olarak bilinen olay, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Asakirimansureimuhammediye Ordusu’nun kurulması
 • B) 31 Mart Olayı’nın bastırılması
 • C) II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi
 • D) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin âyanlara söz geçiremeyecek hâle geldiğinin göstergesidir?

 • A) Senediittifak’ın imzalanması
 • B) Tanzimat Fermanı’nın ilanı
 • C) Mecelle’nin hazırlanması
 • D) Islahat Fermanı’nın ilanı
SORU 17

31 Mart Olayı’nı bastıran ordunun adı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kuvayımilliye birlikleri
 • B) Kuvayıinzibatiye
 • C) Hareket Ordusu
 • D) 7. Ordu
SORU 18

I. Dünya Savaşı’nın cephelerinden olan Kanal Cephesi, aşağıdakilerden hangisinin isteği üzerine açılmıştır?

 • A) İngiltere’nin
 • B) Almanya’nın
 • C) Fransa’nın
 • D) İtalya’nın
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi, I. Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan Sen Jermen Antlaşması ile bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkmıştır?

 • A) Kosova
 • B) Karadağ
 • C) Arnavutluk
 • D) Çekoslovakya
SORU 20

İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı’nı bitiren antlaşmalardan biri olan Sevr Antlaşması’nı, aşağıdaki hangi İttifak Devleti ile imzalamıştır?

 • A) Osmanlı
 • B) Almanya
 • C) Bulgaristan
 • D) Avusturya – Macaristan
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCBCABDCBDADABDACBDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?