Türk Edebiyatı 3 – Test 8 2016-2. Dönem

SORU 1

Edebiyat Öğretmeni Hatice Hanım’ın “Türkiye’de ilk defa tarih ve edebiyat tarihi incelemelerinde bilimsel yöntemi ortaya koyan bilim insanı kimdir?” sorusuna öğrencilerden bazıları şu cevapları vermiştir:
Ali: Şemsettin Sami
Ayşe: Ziya Gökalp
Mustafa: M. Fuat Köprülü
Bilge: Ahmet Hamdi Tanpınar
Bu öğrencilerden hangisi Edebiyat Öğretmeni Hatice Hanım’ın sorusuna doğru cevap vermiştir?

 • Ali
 • Ayşe
 • Mustafa
 • Bilge
SORU 2

Doğu ülkelerine özgü bir sanat olan gölge oyununun ilk olarak _________ çıktığı kabul görüyor.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Hindistan’dan
 • Japonya’dan
 • İran’dan
 • Çin’den
SORU 3

I. şiir
Ala gözlerini sevdiğim dilber
Şu gelip geçtiğin yollar öğünsün
Kadir Mevlâm seni öğmüş yaratmış
Kısmeti olduğun kullar öğünsün
II. şiir
Severiz gördüğümüz âfeti dilber diyerek
Başlarız nâle vü feryâda sitemgar diyerek

Bu iki şiirin karşılaştırmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • I. şiir halk, II. şiir divan şiiri geleneğiyle kaleme alınmıştır.
 • Her iki şiir de satirik şiir örneğidir.
 • I. şiirde dörtlük, II. şiirde beyit nazım birimi kullanılmıştır.
 • İki şiirde de “aşk” teması işlenmiştir.
SORU 4

Türkler aşağıdaki alfabelerin hangisini kullanmamıştır?

 • Latin
 • Çin
 • Göktürk
 • Arap
SORU 5

İslamiyet Öncesi Sözlü Edebiyat Dönemi’nde ürünler genellikle dinî törenlerde söylenir, bu ürünlere _________ adı verilen bir müzik aleti eşlik ederdi.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Bağlama
 • gitar
 • ud
 • kopuz
SORU R
SORU 6

Sözlü edebiyat ürünlerinden olan “koşuk”la ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Aruz ölçüsünün genellikle 4+3’lü kalıbıyla söylenir.
 • Aşk, tabiat, yiğitlik konuları işlenir.
 • Halk edebiyatındaki koşmanın ilk biçimidir.
 • Dörtlük nazım birimi kullanılır.
SORU 7

- Biş ernek tüz ermes.
(Beş parmak düz olmaz.)
- Tegirmende togmış sıçgan kök kökreginge korkmas.
(Değirmende doğmuş sıçan gök gürültüsünden korkmaz.)
- Aç ne yimes tok ne times.
(Aç ne yemez, tok ne demez.)
Bu cümleler İslamiyet Öncesi Dönem’de aşağıdaki kavramlardan hangisiyle karşılanır?

 • Sagu
 • Destan
 • Koşuk
 • Sav
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Göktürklere ait bir destandır?

 • Bozkurt
 • Türeyiş
 • Şu
 • Attila
SORU 9

Türklerin en eski “sav” örnekleri aşağıdaki eserlerin hangisinde bulunmaktadır?

 • Divanü Lûgati’t Türk
 • Göktürk Abideleri
 • Kutadgu Bilig
 • Atabet’ül Hakayık
SORU 10

Alp Er Tunga öldü mü?
Geçici dünya kaldı mı?
Felek öcünü aldı mı?

Şimdi yürek yırtılır
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • İslamiyet Öncesi Dönem ürünlerinden saguya örnektir.
 • Öğretici yönü ağır basmaktadır.
 • Sevilen bir kimsenin ölümüne duyulan üzüntüyü ifade etmiştir.
 • Hece ölçüsü ile dörtlük hâlinde oluşturulmuştur.
SORU 11

Göktürk Abideleri’ni ilk defa okuyan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nicholas Poppe
 • Reşit Rahmeti Arat
 • Wilhelm Thomsen
 • Şemsettin Sami
SORU 12

Türk edebiyatının önemli eserlerinden olan Kalyanamkara ve Papamkara masalı _________ Dönemi’nde kaleme alınmıştır. Eserin aslı Sanskrtiçedir. Dinsel masal niteliği taşıyan metinde asıl anlatılmak istenen Budizm’dir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Göktürkler
 • Hunlar
 • Sakalar
 • Uygurlar
SORU 13

I. Çin kaynakları dışında yazıtlardan ilk söz eden kaynak Tarih-i Cihangüşa’dır.
II. Taşların en önemlileri Oğuz Kağan, Bilge Kağan ve Attila adına dikilenlerdir.
III. Yazıtlar, biçim bakımından makale şeklinde yazılmıştır.
IV. Bu taşlar Türk edebiyatının ilk yazılı eseridir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde Göktürk Abideleri ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

 • I. ve II.
 • I ve III
 • II. ve III.
 • III. ve IV.
SORU 14

Destan kahramanının MÖ 4. yüzyılda yaşamış bir Saka hükümdarı olduğu sanılmaktadır. Destanda Oğuz boylarının ve Türkmenlerin kaynağı anlatıldıktan sonra, İskender’in Asya seferinde ordusunun bir gece baskınıyla Türklere yenildiği anlatılmaktadır.
Bu parçada hakkında bilgi verilen destan aşağıdakilerden hangisidir?

 • Türeyiş Destanı
 • Oğuz Kağan Destanı
 • Yaradılış Destanı
 • Şu Destanı
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Sözlü Dönem edebî ürünlerinden değildir?

 • Koşuk
 • Mesnevi
 • Sagu
 • Destan
SORU 16

Aşağıdaki dönemlerden hangisi İslami Dönem Türk Edebiyatı içinde değerlendirilemez?

 • Klasik Türk Edebiyatı
 • Edebiyat-ı Cedide
 • Âşık Tarzı Halk Edebiyatı
 • Dinî – tasavvufi halk edebiyatı
SORU 17

I. Attila Destanı – Hun Türkleri
II. Ergenekon Destanı – Göktürkler
III. Göç Destanı – Saka Türkleri
IV. Alp Er Tunga Destanı – Uygurlar
Yukarıda numaralanmış destan – devlet eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?

 • I. ve II.
 • II. ve III.
 • II. ve IV.
 • III. ve IV.
SORU R
SORU 18

Destan Dönemi Türk Edebiyatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Bu dönem sözlü ve yazılı edebiyat olmak üzere ikiye ayrılır.
 • Yabancı etkilere açık olan dönemin edebî dili ağır ve sanatlıdır.
 • Sanatçılara baksı, şaman, oyun, ozan gibi isimler verilmiştir.
 • Yazılı dönemde elimizde Göktürk ve Uygurlardan kalan metinler vardır.
SORU 19

Orhun Yazıtları, Türkiye’de ilk kez Arap harfleriyle _________ tarafından yayımlanmıştır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Hüseyin Namık Orkun
 • Necib Asım
 • Talat Tekin
 • Muharrem Ergin
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten sonraki Türk destanlarından biri değildir?

 • Manas Destanı
 • Köroğlu Destanı
 • Yaratılış Destanı
 • Timur Destanı
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDBBDADAABCDCDBBDBBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 3 Online Test 8

Açık lise Test çöz 2016 Türk Edebiyatı 3 testimiz 19 - 20 mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2015 - 2016 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Türk Edebiyatı 3 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Türk Edebiyatı 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Türk Edebiyatı 3 sınav soru ve cevapları 2016 yılında çıkmış sorulardır. 19 - 20 mart 2016 tarihinde yapılan sınav soruları 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılına aittir. Türk Edebiyatı 3 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Türk Edebiyatı 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Edebiyatı 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Edebiyatı 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Edebiyatı 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Türk Edebiyatı 3 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 19 - 20 mart 2016 tarahinde yapılan 2015 - 2016 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Türk Edebiyatı 3 dersi için geçme notu nedir ?

Türk Edebiyatı 3 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Edebiyatı 3 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Türk Edebiyatı 3 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Türk Edebiyatı 3 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 3 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 23 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Türk Edebiyatı 3 2016 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Türk Edebiyatı 3 soruları toplamda 13 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 3 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Türk Edebiyatı 3 testinin başarı yüzdesi %48. Sınava katılan 13 öğrenci arasından sadece 7 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 16.36 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Türk Edebiyatı 3 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Türk Edebiyatı 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler