Türk Edebiyatı 6 – Test 8 2016-2. Dönem

SORU 1

Yeniyi savunan Recaizade M. Ekrem, Servet-i Fünun’u bir edebiyat dergisi hâline getirebilmek için Galatasaray Lisesinden öğrencisi olan _________ derginin yazı işleri müdürlüğüne getirir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Cenap Şahabettin’i
 • Hüseyin Cahit Yalçın’ı
 • Tevfik Fikret’i
 • Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nu
SORU 2

Servetifünun neslinin en önemli sanatçılarındandır. “Avrupa Mektupları” adlı eserinde gezi hatıralarını toplamıştır. Şiirlerinde bireysel konuları tercih eden şairin tek şiir kitabı “Tamât”tır.
Bu parçada kısaca tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tevfik Fikret
 • Cenap Şahabettin
 • Süleyman Nazif
 • Ahmet Hikmet Müftüoğlu
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun edebiyatı için doğru değildir?

 • “Kulak için kafiye” anlayışı benimsenmiştir.
 • Ölçü olarak aruz kullanılmıştır.
 • Toplumsal temalara değinilmemiştir.
 • Divan edebiyatı nazım biçimleri kullanılmaya devam edilmiştir.
SORU 4

Servetifünun edebiyatında şiirlerde _________ ve _________; hikâye ve romanlarda _________ akımları etkili olmuştur.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • klasisizm – parnasizm – natüralizm
 • sembolizm – sürrealizm – romantizm
 • parnasizm – romantizm – klasisizm
 • sembolizm – parnasizm – realizm
SORU 5

I. Nazmı nesirden olabildiğince uzaklaştırdı.
II. Türkçeyi aruza ustalıkla uyguladı.
III. Batı edebiyatlarında görülen sone, terza rima gibi nazım şekillerini kullandı.
IV. Eserlerinde toplumsal konuları hiç işlemedi.
Tevfik Fikret’le ilgili yukarıda numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır?

 • I. ve II.
 • I. ve IV.
 • II. ve III.
 • III. ve IV.
SORU R
SORU 6

Aşağıdaki eserlerden hangisi mensur şiir türünde yazılmıştır?

 • Siyah İnciler
 • Hâluk’un Defteri
 • Göl Saatleri
 • Tarih-i Kadim
SORU 7

- 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğmuştur.
- Eserlerde duygular, okuyucuda gerçeklik duygusu oluşturacak şekilde anlatılır.
- Bu akımın dünya edebiyatındaki başlıca temsilcileri Balzac, Stendhal, Dostoyevski, Çehov’dur.
Bu özellikler aşağıdaki edebî akımlardan hangisine aittir?

 • Realizm
 • Klasisizm
 • Sembolizm
 • Parnasizm
SORU 8

Aşağıdaki eserlerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil’e ait değildir?

 • Aşk-ı Memnu
 • Mai ve Siyah
 • Ruh-ı Kemal
 • Kırk Yıl
SORU 9

Bu eserde yazar, olaylardan çok, kişilerin olaylara karşı tepkileri üzerinde durmuştur. Kişilerin olaylar karşısındaki ruhsal durumları ayrıntılarıyla işlenmiştir. Eserde; sonbahar, havanın durumu, Boğaziçi’nin doğal güzellikleri, aşk ve müzik gibi konular Suad, Süreyya ve Necip arasındaki ilişki ile ele alınır. Suad ile Necip’in arasındaki soyut aşk anlayışı somut bir yangınla bitirilir.
Bu parçada tanıtılan Servetifünun Dönemi romanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aşk-ı Memnu
 • Mai ve Siyah
 • Son Emel
 • Eylül
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi sanatçılarından biri değildir?

 • Mehmet Rauf
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Cenap Şahabettin
 • Hüseyin Cahit Yalçın
SORU 11

Servet-i Fünun dergisi 1901 yılında _________ tarafından yapılan “Edebiyat ve Hukuk” adlı çevirinin yayımlanmasıyla kapatılmış ve Edebiyat-ı Cedide topluluğu dağılmıştır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Tevfik Fikret
 • Cenap Şahabettin
 • Hüseyin Cahit Yalçın
 • Mehmet Rauf
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Fecriati topluluğunun edebiyatta gerçekleştirmek istediği amaçlardan biri değildir?

 • Genç yetenekleri bir araya getirmek ve toplumu aydınlatmak
 • Öz Türkçe anlayışını başlatarak dili sadeleştirmek
 • Üyelerin eserlerinden oluşan bir kütüphane kurmak
 • Toplantılar düzenleyip halkı edebiyat ve sanat konularında bilgilendirmek
SORU 13

- “Adalar, Kamer ve Zühre şairi” olarak şöhret kazandı.
- Tiyatro ile yakından ilgilenmiştir.
- Eserlerinden bazıları şunlardır: Sisler ve Hisler, Kırlar ve Denizler, Kösem Sultan…
Özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tahsin Nahid
 • Ahmet Haşim
 • Emin Bülend
 • Faik Ali
SORU 14

Fecriati topluluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Edebiyatımızda bildiri yayımlayan ilk topluluk olarak kabul edilir.
 • Edebiyatı araç değil amaç olarak gördüler.
 • Şiirde güzellik kavramını ön plana çıkardılar.
 • Sade, samimi, anlaşılır bir dille eserler verdiler.
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi’nde Türkçülük akımının kültür ve edebiyat alanındaki yayın organlarından biri değildir?

 • Türk Derneği
 • Türk Yurdu
 • Varlık
 • Türk Ocağı
SORU 16

I. Türkçülük adı verilen akımı düzenleyip bir sisteme bağladı.
II. Aruz ölçüsünü savundu ve kullandı.
III. Halk masallarından, Türk mitolojisinden yararlandı.
IV. Ağır, sanatlı ve süslü bir dille yazma fikrini eserlerinde uyguladı.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde Ziya Gökalp’le ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

 • I. ve II.
 • II. ve III.
 • II. ve IV.
 • III. ve IV.
SORU 17

“Toplum için sanat” anlayışını benimsedi. Bir şiirinde “Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim / İnan her ne demişsem görüp de söylemişim” diyen şair, şiir anlayışını ortaya koymuştur. Nazmı nesre yaklaştıran şair tüm şiirlerini yedi bölümden oluşan “Safahat” adlı kitapta toplamıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Ali Canip Yöntem
 • Ziya Gökalp
 • Mehmet Emin Yurdakul
SORU R
SORU 18

Güzel dil Türkçe bize,
Başka dil gece bize
İstanbul konuşması
En saf, en ince bize

Bu dörtlük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Sade, anlaşılır bir dille yazılmıştır.
 • Didaktik şiirin özelliklerini taşımaktadır.
 • Millî Edebiyat Dönemi dil anlayışı dile getirilmiştir.
 • Edebî sanatlara, imge ve çağrışımlara sıkça yer verilmiştir.
SORU 19

________ edebiyat tarihi ve tarih araştırmacısıdır; Türk edebiyatını dönemlere ayıran, bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk araştırmacıdır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Ziya Gökalp
 • Fuat Köprülü
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Halide Edip Adıvar
SORU 20

Aşağıdaki eser – sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Handan – Refik Halit Karay
 • Çalıkuşu – Reşat Nuri Güntekin
 • Kiralık Konak – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Falaka – Ömer Seyfettin
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBDDBAACDBCBADCCADBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 6 Online Test 8

Açık lise Test çöz 2016 Türk Edebiyatı 6 testimiz 19 - 20 mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2015 - 2016 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Türk Edebiyatı 6 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Türk Edebiyatı 6 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Türk Edebiyatı 6 sınav soru ve cevapları 2016 yılında çıkmış sorulardır. 19 - 20 mart 2016 tarihinde yapılan sınav soruları 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılına aittir. Türk Edebiyatı 6 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 6 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Türk Edebiyatı 6 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Edebiyatı 6 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Edebiyatı 6 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Edebiyatı 6 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Türk Edebiyatı 6 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 19 - 20 mart 2016 tarahinde yapılan 2015 - 2016 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Türk Edebiyatı 6 dersi için geçme notu nedir ?

Türk Edebiyatı 6 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Edebiyatı 6 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Türk Edebiyatı 6 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Türk Edebiyatı 6 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 6 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 23 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Türk Edebiyatı 6 2016 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Türk Edebiyatı 6 soruları toplamda 19 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 6 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Türk Edebiyatı 6 testinin başarı yüzdesi %59. Sınava katılan 19 öğrenci arasından sadece 12 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 9.05 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Türk Edebiyatı 6 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Türk Edebiyatı 6 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler