Türk Edebiyatı 7 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Millî Edebiyat Dönemi’nde sade dil ve hece ölçüsünü kullanan sanatçılar, Cumhuriyet Dönemi’nin ilk sanatçı kuşağını oluşturdu. Şiirde Millî Edebiyat akımını en tipik şekilde devam ettiren ________ oldu. Bunların ortak özelliği halk şiiri geleneğinden yararlanarak yurt güzelliklerini dile getiren duygusal şiirler yazmış olmalarıdır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Beş Hececiler
 • Yedi Meşaleciler
 • Garipçiler
 • Maviciler
Soru 2

Birkaç bahar, bir o kadar kış
Ömürdür: uzun, kısa.
Ne ise göreceğin
Kısmet ne kadarsa.

Bu dizelerde Ziya Osman Saba aşağıdaki konulardan hangisini ele almıştır?

 • Aşk
 • Kader
 • Gurbet
 • Yaşama sevinci
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi gelişmeleri arasında yer almaz?

 • Harf Devrimi’nin yapılması
 • Türk Dil Kurumunun açılması
 • İlk özel gazetenin çıkarılması
 • Çok partili sisteme geçilmesi
Soru 4

Yorgundum, uzakta güller vardı Yeni bir gül oluyordu bir gülün oynamasından
Bir ay yeni bir ay yapıyordu odaya girdiğini
Biz Bob’u çok seviyoruz,Bob çünkü umutsuzun biri

Bu dizeler biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Edip Cansever
 • Ziya Gökalp
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi hikâye ve romanı için doğru bir bilgidir?

 • Kahramanlar belirli bir zümreden seçilmiştir.
 • Sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
 • Teknik yönden oldukça başarısızdır.
 • Belirli konuların dışına çıkılmamıştır.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarındaki en başarılı oyun yazarıdır?

 • Musahipzade Celâl
 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Ahmet Muhip Dıranas
 • Oktay Rıfat Horozcu
Soru 7

Anadolu köy seyirlik oyunlarını ve geleneksel popüler halk tiyatrosunu çağdaş sanatsal etkinlikleri besleyecek önemli kaynaklar olarak görmüştür. “Koçyiğit Köroğlu, Bir Pazar Günü, Köşebaşı” tiyatro türündeki önemli eserlerindendir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahmet Kutsi Tecer
 • Fazıl Hüsnü Dağlarca
 • Abdurrahim Karakoç
 • Memduh Şevket Esendal
Soru 8

Türk hikâye ve romanı 1930’lara kadar Millî Edebiyat etkisinde gelişmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda eser veren sanatçılardan değildir?

 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Halide Edip Adıvar
 • Cevat Şakir Kabaağaçlı
 • Reşat Nuri Güntekin
Soru 9

Cumhuriyet Dönemi’nde mizah edebiyatı güldürürken düşündürmeyi amaçlayan bir mizah anlayışıyla yeni boyutlara ulaştı.
Aşağıdakilerden hangisi bu alanın gelişmesine katkı sağlayan sanatçılar arasında gösterilemez?

 • Aziz Nesin
 • Nurullah Ataç
 • Rıfat Ilgaz
 • Muzaffer İzgü
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni akımının sanatçıları arasında sayılamaz?

 • Cemal Süreyya
 • Turgut Uyar
 • Edip Cansever
 • Cahit Külebi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi deneme için doğru bir bilgi değildir?

 • Her türlü konu üzerinde yazılabilir.
 • Katı kuralları yoktur.
 • Samimi bir dil kullanılır.
 • Kesin hükümlere varılır.
Soru 12

Tanpınar; vezin, kafiye ve nazım şekillerini şiirin gerçek bünyesine sonradan eklemlenen, dışarıdan gelme lüzumsuz bir ilave olarak görmez. Tersine bunları şiirin düzenini oluşturmak, mükemmeliyet dediğimiz kıvılcımları çıkartmak için zekânın madde ile mücadelesini temin eden esaslı bir unsur olarak görür.
Bu parça hangi makale türüne örnektir?

 • Siyasal
 • iktisadi
 • edebî
 • Askerî
Soru 13

Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Fatih Harbiye – Peyami Safa
 • Kuyucaklı Yusuf – Sabahattin Ali
 • Benim Adım Kırmızı – Orhan Pamuk
 • Anayurt Oteli – Yaşar Kemal
REKLAM
Soru 14

Edebiyatımızda ilk makale aşağıdaki gazetelerin hangisinde yayımlanmıştır?

 • Tercüman-ı Ahval
 • Takvim-i Vekâyi
 • Ceride-yi Havadis
 • Tercüman-ı Hakikat
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi makalenin özelliklerinden değildir?

 • Anlatım yalın ve yoğun olmalıdır.
 • Söz oyunlarına sıkça başvurulmalıdır.
 • Düşünceler inandırıcı bir şekilde ortaya konmalıdır.
 • Okuyucunun eğitim düzeyi dikkate alınmalıdır.
Soru 16

Aşağıdaki eserlerden hangisi tür olarak diğerlerinden farklıdır?

 • Tuna’dan Batı’ya
 • Bizim Akdeniz
 • Karalama Defteri
 • Yurttan Yazılar
Soru 17

Bir saat sonra Gürgenpınar’a vardık. Burası yarı yol. İsmi gibi kendi de güzel bir köy; hülyalı bir yer, keyifli keyifli ağaçlar ve kıyıya bağlanmış iki üç yüz tonluk bir sürü gemi… Gemilerin sudaki akisleri yüzünden gövdeleri bir kat daha büyümüş görünüyor.
Bu parça aşağıdaki türlerden hangisine örnektir?

 • Makale
 • Fıkra
 • Eleştiri
 • Gezi yazısı
Soru 18

Toplumdaki hızlı değişimin ekonomik nedenlerden çok ahlaki sonuçları üzerinde durmuştur. Manevi değerlere sahip çıkılması gerektiğini eserlerinde dile getiren sanatçının “Tohum, Bir Adam Yaratmak” önemli eserlerindendir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Asaf Halet Çelebi
 • Reşat Nuri Güntekin
 • Sabahattin Kudret Aksal
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosu çeşitlerinden değildir?

 • Meddah
 • Karagöz
 • Komedi
 • Orta oyunu
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşaleciler topluluğunun üyeleri arasında yer almaz?

 • Reşat Nuri Güntekin
 • Ziya Osman Saba
 • Yaşar Nabi Nayır
 • Kenan Hulusi Koray
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABCCBAACBDDCDABCDACA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler