GİRİŞ/KAYIT

Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 2 – Test 92016-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924’te gerçekleştirilen inkılaplardan biri değildir?

 • A) Halifeliğe son verilmesi
 • B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
 • C) Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması
 • D) Cumhuriyetin ilan edilmesi
SORU 2

Atatürk Dönemi’nde çok partili hayata geçilmesi üzerine Kâzım Karabekir başkanlığında aşağıdaki siyasi partilerden hangisi kurulmuştur?

 • A) Cumhuriyet Halk Fırkası
 • B) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
 • C) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
 • D) Serbest Cumhuriyet Fırkası
SORU 3

Aşağıdaki kanunlardan hangisi güvenlik amacıyla çıkarılmıştır?

 • A) Takrir-i Sükûn Kanunu
 • B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
 • C) Türk Medeni Kanunu
 • D) Soyadı Kanunu
SORU 4

• Medreselerin kapatılması
• Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
Yukarıdaki inkılaplarla hangi alanda laikleşme amaçlanmıştır?

 • A) Eğitim
 • B) Hukuk
 • C) Sağlık
 • D) Siyasi
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşayışı düzenlemek amacıyla yapılmamıştır?

 • A) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
 • B) Kıyafet değişikliğinin gerçekleştirilmesi
 • C) Aşar vergisinin kaldırılması
 • D) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
SORU 6

İlk özel Türk bankası aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ziraat Bankası
 • B) İş Bankası
 • C) Halk Bankası
 • D) Vakıf Bankası
SORU 7

Türkiye’nin denizlerinde tam bağımsızlığı aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır?

 • A) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabulüyle
 • B) Ölçülerde değişiklik yapılmasıyla
 • C) Liman sayısının artırılmasıyla
 • D) Kabotaj Kanunu’nun çıkarılmasıyla
SORU 8

Atatürkçü millî dış politikanın aşağıdaki ilkelerinden hangisi yayılmacı siyasete karşı olduğunu göstermektedir?

 • A) Millî sınırlarımız içinde kalmak
 • B) Her şeyden önce milli güce dayanmak
 • C) Bağımsızlığı her şeyin üstünde tutmak
 • D) Dünyadaki gelişmeleri göz önünde bulundurmak
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile Yunanistan arasında olmuştur?

 • A) Nüfus mübadelesi
 • B) Hatay Sorunu
 • C) Sadabat Paktı
 • D) Musul Meselesi
SORU 10

Türkiye aşağıdakilerden hangisini kendi iç meselesi sayarak çözümünde yalnız hareket etmiştir?

 • A) Hatay meselesini
 • B) Irak sınırını
 • C) Yabancı okullar sorununu
 • D) Boğazlar meselesini
SORU 11

Balkan Antantı aşağıdaki ülkelerin hangisinde imzalanmıştır?

 • A) Türkiye
 • B) Yugoslavya
 • C) Yunanistan
 • D) Romanya
SORU 12

Şeyh Sait İsyanı, aşağıdakilerden hangisinin çözümünde Türkiye’yi olumsuz etkilemiştir?

 • A) Musul sorunu
 • B) Boğazlar Sorunu
 • C) Hatay Sorunu
 • D) Nüfus mübadelesi
SORU 13

Sadabat Paktı’nın kurulmasında aşağıdaki devletlerden hangisinin Orta Doğu’ya yönelen tehditleri etkili olmuştur?

 • A) Almanya
 • B) İtalya
 • C) Japonya
 • D) Fransa
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün dinamik niteliğini gösterir?

 • A) Kişi hak ve hürriyetlerine önem vermesi
 • B) İnsanlığın ortak değerlerini kapsaması
 • C) Yurtta ve dünyada barışı amaçlaması
 • D) Sürekli gelişmeyi öngörmesi
SORU 15

Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözü, Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı aşağıdaki esaslardan hangisiyle ilişkilidir?

 • A) Barışçılık
 • B) Akılcılık
 • C) Bağımsızlık
 • D) Vatan sevgisi
SORU 16

Atatürk’ün aşağıdaki sözlerinden hangisi cumhuriyetçilik ilkesiyle ilişkilendirilebilir?

 • A) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
 • B) Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk halkına Türk milleti denir.
 • C) Din ve mezhep hiçbir zaman politikaya alet olarak kullanılamaz.
 • D) Memleket kesinlikle modern, çağdaş ve yenilikçi olacaktır.
SORU 17

Atatürk’ün _________ ilkesi, Türkiye’nin en kısa zamanda kalkınması için özellikle ekonomik alanda fertlerin yapamayacağı büyük yatırımları devletin yapmasıdır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Cumhuriyetçilik
 • B) Milliyetçilik
 • C) Devletçilik
 • D) Halkçılık
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya Savaşı’nın sonuna doğru Mihver Devletlere karşı savaş açarak Müttefik Devletler yanında yer almıştır?

 • A) Almanya
 • B) Türkiye
 • C) Bulgaristan
 • D) Japonya
SORU 19

Türkiye’de 27 Mayıs 1960 İhtilali ile iktidarı sona eren siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Millet Partisi
 • B) Demokrat Parti
 • C) Cumhuriyet Halk Partisi
 • D) Millî Kalkınma Partisi
SORU 20

Türkiye’nin NATO’ya üye olmasında aşağıdaki devletlerden hangisinin tehditleri etkili olmuştur?

 • A) Almanya
 • B) İngiltere
 • C) Amerika Birleşik Devletleri
 • D) Sovyetler Birliği
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBAACBDAACCABDBACBBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?