Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924’te gerçekleştirilen inkılaplardan biri değildir?

 • Halifeliğe son verilmesi
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
 • Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması
 • Cumhuriyetin ilan edilmesi
Soru 2

Atatürk Dönemi’nde çok partili hayata geçilmesi üzerine Kâzım Karabekir başkanlığında aşağıdaki siyasi partilerden hangisi kurulmuştur?

 • Cumhuriyet Halk Fırkası
 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
 • Hürriyet ve İtilaf Fırkası
 • Serbest Cumhuriyet Fırkası
Soru 3

Aşağıdaki kanunlardan hangisi güvenlik amacıyla çıkarılmıştır?

 • Takrir-i Sükûn Kanunu
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu
 • Türk Medeni Kanunu
 • Soyadı Kanunu
Soru 4

• Medreselerin kapatılması
• Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
Yukarıdaki inkılaplarla hangi alanda laikleşme amaçlanmıştır?

 • Eğitim
 • Hukuk
 • Sağlık
 • Siyasi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşayışı düzenlemek amacıyla yapılmamıştır?

 • Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
 • Kıyafet değişikliğinin gerçekleştirilmesi
 • Aşar vergisinin kaldırılması
 • Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
REKLAM
Soru 6

İlk özel Türk bankası aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ziraat Bankası
 • İş Bankası
 • Halk Bankası
 • Vakıf Bankası
Soru 7

Türkiye’nin denizlerinde tam bağımsızlığı aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır?

 • Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabulüyle
 • Ölçülerde değişiklik yapılmasıyla
 • Liman sayısının artırılmasıyla
 • Kabotaj Kanunu’nun çıkarılmasıyla
Soru 8

Atatürkçü millî dış politikanın aşağıdaki ilkelerinden hangisi yayılmacı siyasete karşı olduğunu göstermektedir?

 • Millî sınırlarımız içinde kalmak
 • Her şeyden önce milli güce dayanmak
 • Bağımsızlığı her şeyin üstünde tutmak
 • Dünyadaki gelişmeleri göz önünde bulundurmak
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile Yunanistan arasında olmuştur?

 • Nüfus mübadelesi
 • Hatay Sorunu
 • Sadabat Paktı
 • Musul Meselesi
Soru 10

Türkiye aşağıdakilerden hangisini kendi iç meselesi sayarak çözümünde yalnız hareket etmiştir?

 • Hatay meselesini
 • Irak sınırını
 • Yabancı okullar sorununu
 • Boğazlar meselesini
Soru 11

Balkan Antantı aşağıdaki ülkelerin hangisinde imzalanmıştır?

 • Türkiye
 • Yugoslavya
 • Yunanistan
 • Romanya
Soru 12

Şeyh Sait İsyanı, aşağıdakilerden hangisinin çözümünde Türkiye’yi olumsuz etkilemiştir?

 • Musul sorunu
 • Boğazlar Sorunu
 • Hatay Sorunu
 • Nüfus mübadelesi
Soru 13

Sadabat Paktı’nın kurulmasında aşağıdaki devletlerden hangisinin Orta Doğu’ya yönelen tehditleri etkili olmuştur?

 • Almanya
 • İtalya
 • Japonya
 • Fransa
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün dinamik niteliğini gösterir?

 • Kişi hak ve hürriyetlerine önem vermesi
 • İnsanlığın ortak değerlerini kapsaması
 • Yurtta ve dünyada barışı amaçlaması
 • Sürekli gelişmeyi öngörmesi
Soru 15

Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözü, Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı aşağıdaki esaslardan hangisiyle ilişkilidir?

 • Barışçılık
 • Akılcılık
 • Bağımsızlık
 • Vatan sevgisi
Soru 16

Atatürk’ün aşağıdaki sözlerinden hangisi cumhuriyetçilik ilkesiyle ilişkilendirilebilir?

 • Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
 • Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk halkına Türk milleti denir.
 • Din ve mezhep hiçbir zaman politikaya alet olarak kullanılamaz.
 • Memleket kesinlikle modern, çağdaş ve yenilikçi olacaktır.
Soru 17

Atatürk’ün _________ ilkesi, Türkiye’nin en kısa zamanda kalkınması için özellikle ekonomik alanda fertlerin yapamayacağı büyük yatırımları devletin yapmasıdır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Cumhuriyetçilik
 • Milliyetçilik
 • Devletçilik
 • Halkçılık
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya Savaşı’nın sonuna doğru Mihver Devletlere karşı savaş açarak Müttefik Devletler yanında yer almıştır?

 • Almanya
 • Türkiye
 • Bulgaristan
 • Japonya
Soru 19

Türkiye’de 27 Mayıs 1960 İhtilali ile iktidarı sona eren siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

 • Millet Partisi
 • Demokrat Parti
 • Cumhuriyet Halk Partisi
 • Millî Kalkınma Partisi
Soru 20

Türkiye’nin NATO’ya üye olmasında aşağıdaki devletlerden hangisinin tehditleri etkili olmuştur?

 • Almanya
 • İngiltere
 • Amerika Birleşik Devletleri
 • Sovyetler Birliği
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBAACBDAACCABDBACBBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?