GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 3 – Test 92016-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki kayaçlardan hangisi fiziksel tortul kayaçlara örnektir?

 • A) Kil taşı
 • B) Kireç taşı
 • C) Kaya tuzu
 • D) Alçı taşı
SORU 2

Tüf ve bazalt farklı dirençteki iki kayaç türüdür. Kayaçlar arasındaki bu direnç farkı aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşmasına ortam hazırlamıştır?

 • A) Kobe şehri
 • B) Travertenler
 • C) Obruklar
 • D) Polyeler
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi kayaç döngüsünün aşamalarından değildir?

 • A) Erime
 • B) Aşınma
 • C) Yoğuşma
 • D) Soğuma
SORU 4

İzlanda hangi iki levhanın birleşme noktasında bulunmaktadır?

 • A) Naska – Kokos
 • B) Afrika – Arabistan
 • C) Hindistan – Avrasya
 • D) Avrasya – Kuzey Amerika
SORU 5

Ülkemiz aşağıdaki levhalardan hangileri arasında yer almaktadır?

 • A) Avrasya levhası – Pasifik levhası
 • B) Afrika levhası – Arabistan levhası
 • C) Avrasya levhası – Arabistan levhası
 • D) Afrika levhası – Antarktika levhası
SORU 6

I. Taşımacılıkta kullanılmasına
II. İçme suyu olarak kullanılmasına
III. Sulama suyu olarak kullanılmasına
Deniz sularının tuzlu olması yukarıdakilerden hangilerine engel olmaktadır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi set göllerinin oluşmasına neden olan faktörlerden değildir?

 • A) Volkanizma
 • B) Akarsular
 • C) Heyelan
 • D) Yer altı suları
SORU 8

Yukarıdaki tabloda dört farklı akarsuyun mevsimlere göre akım değerleri (m³/sn) verilmiştir.
Verilen akarsulardan hangisinin rejimi daha düzenlidir?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 9

Yukarıda yağış ve sıcaklık ortalamaları verilen merkezlerden hangisinde fiziksel ayrışma şiddeti daha fazladır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 10

Toprağın tarımsal verimliliği üzerinde aşağıdaki katmanlardan hangisinin etkisi daha fazladır?

 • A) A horizonu
 • B) B horizonu
 • C) C horizonu
 • D) D horizonu
SORU 11

Çernezyom toprakların özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

 • A) Horizonları yoktur.
 • B) Çayır bitki örtüsünün altında oluşur.
 • C) Zonal toprakların en verimlisidir.
 • D) Karasal iklimin yarı nemli sahalarında oluşur.
SORU 12

Aşağıdaki bitki örtüsünden hangisinin yayılış alanı kereste üretimine en az uygundur?

 • A) Orta kuşağın karışık ormanları
 • B) Tayga ormanları
 • C) Muson ormanları
 • D) Savan
SORU 13

1953 yılında Çin’de ilk defa yapılan nüfus sayımı dünya nüfusunun tespiti için oldukça önemli bir olaydır.
Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sayımların devlet kanalıyla ve resmi olarak yapılması
 • B) Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımının tespit edilmesi
 • C) Nüfusunun dünya nüfusu içindeki payının fazla olması
 • D) Nüfus artış hızının tespit edilebilmesi için veri elde edilmesi
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının olumlu sonuçlarındandır?

 • A) Göçlerin artmasını sağlaması
 • B) Yeni iş alanlarının açılmasını sağlaması
 • C) Kişi başına düşen milli geliri azaltması
 • D) Altyapı hizmetlerini yetersiz bırakması
SORU 15

1923 yılında Lozan Antlaşması ile yapılan mübadele göçleri ülkemiz ile hangi ülke arasında yapılmıştır?

 • A) Bulgaristan
 • B) Ermenistan
 • C) Yunanistan
 • D) Gürcistan
SORU 16

Selim çalıştığı kurumda; online hizmetler, ağ işletmenliği, grafiktasarım hizmetleri gibi işleri yapmaktadır.
Selim hangi ekonomik faaliyet türünde çalışmaktadır?

 • A) Birincil ekonomik faaliyet
 • B) İkincil ekonomik faaliyet
 • C) Üçüncül ekonomik faaliyet
 • D) Dördüncül ekonomik faaliyet
SORU 17

Türkiye’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi özel konumunun sonuçlarından biridir?

 • A) Üç kıtanın birbirine en fazla yaklaştığı konumda yer alır.
 • B) Kuzeyden esen rüzgârlar sıcaklığı düşürürken güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı yükseltir.
 • C) Dağların güney yamaçları kuzey yamaçlarına oranla daha sıcaktır.
 • D) Güneyden kuzeye gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı küçülür.
SORU 18

Haritada işaretlenmiş alanlardan hangisindeki plato sayısı daha fazladır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 19

I. Sıcaklık farkının az olması
II. Yağış miktarının fazla olması
III. Yükselti farkının fazla olması
Kıyılarımızda nem oranının yüksek olması yukarıdakilerden hangilerine neden olmaktadır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) II ve III
SORU 20

Antalya ilinin yukarıdaki yıllık sıcaklık ve yağış grafiği ile ilgili hangisi söylenemez?

 • A) En fazla yağışı kış mevsiminde almaktadır.
 • B) Yıllık sıcaklık farkı 15C°’nin altındadır.
 • C) Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklık fazla, yağış azdır.
 • D) Sıcaklıklar kış mevsiminde 10C°’nin altına düşmektedir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
AACDCDDBBAADCBCDABCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler