GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 4 – Test 92016-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde toprak çeşitliliğini etkileyen faktörlerdendir?

 • A) Nüfus yoğunluğu
 • B) Kuzey Yarım Küre’de olması
 • C) Farklı iklimlerin görülmesi
 • D) Çok sayıda ülkeye komşu olması
SORU 2

Alüvyal toprakları diğer toprak türlerinden ayıran temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tarıma elverişli topraklar olması
 • B) Farklı boyutlardaki malzemelerden oluşması
 • C) Karadeniz bölgesinde görülmesi
 • D) Akarsuların taşıdığı malzemelerin birikmesiyle oluşması
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki endemik bitkilerden değildir?

 • A) İncir
 • B) Sığla
 • C) Anzer çayı
 • D) Nemrut soğanı
SORU 4

Maki bitki topluluğu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Kışın yapraklarını döken ağaç formasyonudur.
 • B) Yaprakları kalın, sert cilalı veya tüylüdür.
 • C) Kıyılarda çıkabildiği üst sınır sıcaklığı göre değişir.
 • D) Kızılçamların tahrip edildiği Akdeniz kıyılarında yaygındır.
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi nüfus ve yerleşmenin dağılışını etkileyen doğal faktörlerdendir?

 • A) Ulaşım
 • B) Toprak çeşitliliği
 • C) İç göçler
 • D) Madencilik
SORU 6

Haritada numaralandırılmış taralı alanların hangisinde nüfus yoğunluğu daha yüksektir?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 7

• Köye bağlı yerleşim birimlerinin en yaygın olanıdır.
• Halkın yaz döneminde hayvanlarını otlatmak için çıktıkları alanlardır.
• Kuzey Anadolu dağlarında turizm faaliyeti, Toroslarda ise sıcaktan korunmak amacıyla da yararlanılır.
Yukarıda bazı özellikleri sıralanan kırsal yerleşmenin adı nedir?

 • A) Yayla
 • B) Mezra
 • C) Dam
 • D) Çiftlik
SORU 8

Bir ülkede geleceğe yönelik iş, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçların belirlenebilmesi için öncelikle nüfusun hangi yapısal özelliğinin ortaya çıkarılması gerekir?

 • A) Okuryazar oranı
 • B) Kırsal nüfus oranı
 • C) Yaş dilimlerine dağılımı
 • D) Cinsiyete göre dağılımı
SORU 9

Cumhuriyet’in ilk yıllarından günümüze kadar geçen zamanda çalışan nüfus oranı tarımda azalırken sanayide artmıştır.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • A) Tarım önem verilmeyen bir sektördür.
 • B) Sanayileşme dış göçleri artırmaktadır.
 • C) Türkiye ekonomisi sürekli büyümektedir.
 • D) Sanayileşme nüfus artış hızımızı yükseltmiştir.
SORU 10

Aşağıdaki illerimizin hangisinde yıllık göç verme oranı daha azdır?

 • A) Sinop
 • B) Edirne
 • C) Ardahan
 • D) Bitlis
SORU 11

15 ve 16. yüzyıllarda Avrupalıların ilk keşif seyahatlerine yönelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazla olmuştur?

 • A) Avrupa nüfusunun hızlı artışı
 • B) Sanatta yaşanan gelişmeler
 • C) Avrupa’da yaşanan bulaşıcı hastalıklar
 • D) Asya ve Afrika’nın sahip olduğu zenginlikler
SORU 12

1400’lü yıllara kadar baharatın Avrupa’ya taşınmasında aşağıdaki denizlerden hangisi kullanılmamıştır?

 • A) Akdeniz
 • B) Kızıldeniz
 • C) Karadeniz
 • D) Karayib Denizi
SORU 13

Ümit Burnu’nu dolaşarak Hindistan’a ilk ulaşan denizci kimdir?

 • A) Vasko dö Gama
 • B) Kolomb
 • C) Bartelmi Diyaz
 • D) Macellan
SORU 14

I. Radyo istasyonlarının kurulması
II. Telefonun icadı
III. İlk televizyonun tanıtımı
Verilen gelişmeler tarihsel olarak hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?

 • A) I, II, III
 • B) II, I, III
 • C) II, III, I
 • D) III, II, I
SORU 15

Mustafa Kemal Atatürk bir sözünde teknojiyi üretmenin kullanıp tüketmekten daha önemli olduğunu vurgulamıştır.
Bundaki temel düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir

 • A) Toplumun birlik ve bilincinin geliştirilmesini istemesi
 • B) Toplumun kültür seviyesinin yükselmesini istemesi
 • C) Ülkedeki hammaddenin kullanılmasıni istemesi
 • D) Bilimsel, teknolojik gelişme ve üretimin ülkemizi kalkındıracağını düşünmesi
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde depremlerin oluşmasına neden olan faktördür?

 • A) Jeolojik yapı
 • B) İklim özellikleri
 • C) İnsan faktörü
 • D) Yeryüzü şekilleri
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi kuraklığa bağlı gerçekleşmez?

 • A) Baraj seviyelerinin düşmesi
 • B) Tarımsal verimin azalması
 • C) Kitlesel göç hareketinin yaşanması
 • D) Yer altı su seviyesinin yükselmesi
SORU 18

Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin gerçekleşme süresi daha uzundur?

 • A) Sel
 • B) Kuraklık
 • C) Deprem
 • D) Heyelan
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin volkanik dağlarından biridir?

 • A) Kaçkar
 • B) Süphan
 • C) Sultan
 • D) Aladağlar
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi doğal afetler öncesinde alınması gereken önlemler arasında yoktur?

 • A) Eğitim ve tatbikatların yapılması
 • B) Afet riski olan yerlerin belirlenmesi
 • C) İlk yardım ve tedavi sürecinin başlatılması
 • D) Erken uyarı, izleme ve ikaz sistemlerinin kurulması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDAABCACCBDDABDADBBC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?