Coğrafya 4 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde toprak çeşitliliğini etkileyen faktörlerdendir?

 • Nüfus yoğunluğu
 • Kuzey Yarım Küre’de olması
 • Farklı iklimlerin görülmesi
 • Çok sayıda ülkeye komşu olması
Soru 2

Alüvyal toprakları diğer toprak türlerinden ayıran temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tarıma elverişli topraklar olması
 • Farklı boyutlardaki malzemelerden oluşması
 • Karadeniz bölgesinde görülmesi
 • Akarsuların taşıdığı malzemelerin birikmesiyle oluşması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki endemik bitkilerden değildir?

 • İncir
 • Sığla
 • Anzer çayı
 • Nemrut soğanı
Soru 4

Maki bitki topluluğu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Kışın yapraklarını döken ağaç formasyonudur.
 • Yaprakları kalın, sert cilalı veya tüylüdür.
 • Kıyılarda çıkabildiği üst sınır sıcaklığı göre değişir.
 • Kızılçamların tahrip edildiği Akdeniz kıyılarında yaygındır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi nüfus ve yerleşmenin dağılışını etkileyen doğal faktörlerdendir?

 • Ulaşım
 • Toprak çeşitliliği
 • İç göçler
 • Madencilik
REKLAM
Soru 6

Haritada numaralandırılmış taralı alanların hangisinde nüfus yoğunluğu daha yüksektir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 7

• Köye bağlı yerleşim birimlerinin en yaygın olanıdır.
• Halkın yaz döneminde hayvanlarını otlatmak için çıktıkları alanlardır.
• Kuzey Anadolu dağlarında turizm faaliyeti, Toroslarda ise sıcaktan korunmak amacıyla da yararlanılır.
Yukarıda bazı özellikleri sıralanan kırsal yerleşmenin adı nedir?

 • Yayla
 • Mezra
 • Dam
 • Çiftlik
Soru 8

Bir ülkede geleceğe yönelik iş, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçların belirlenebilmesi için öncelikle nüfusun hangi yapısal özelliğinin ortaya çıkarılması gerekir?

 • Okuryazar oranı
 • Kırsal nüfus oranı
 • Yaş dilimlerine dağılımı
 • Cinsiyete göre dağılımı
Soru 9

Cumhuriyet’in ilk yıllarından günümüze kadar geçen zamanda çalışan nüfus oranı tarımda azalırken sanayide artmıştır.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Tarım önem verilmeyen bir sektördür.
 • Sanayileşme dış göçleri artırmaktadır.
 • Türkiye ekonomisi sürekli büyümektedir.
 • Sanayileşme nüfus artış hızımızı yükseltmiştir.
Soru 10

Aşağıdaki illerimizin hangisinde yıllık göç verme oranı daha azdır?

 • Sinop
 • Edirne
 • Ardahan
 • Bitlis
Soru 11

15 ve 16. yüzyıllarda Avrupalıların ilk keşif seyahatlerine yönelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazla olmuştur?

 • Avrupa nüfusunun hızlı artışı
 • Sanatta yaşanan gelişmeler
 • Avrupa’da yaşanan bulaşıcı hastalıklar
 • Asya ve Afrika’nın sahip olduğu zenginlikler
Soru 12

1400’lü yıllara kadar baharatın Avrupa’ya taşınmasında aşağıdaki denizlerden hangisi kullanılmamıştır?

 • Akdeniz
 • Kızıldeniz
 • Karadeniz
 • Karayib Denizi
Soru 13

Ümit Burnu’nu dolaşarak Hindistan’a ilk ulaşan denizci kimdir?

 • Vasko dö Gama
 • Kolomb
 • Bartelmi Diyaz
 • Macellan
REKLAM
Soru 14

I. Radyo istasyonlarının kurulması
II. Telefonun icadı
III. İlk televizyonun tanıtımı
Verilen gelişmeler tarihsel olarak hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?

 • I, II, III
 • II, I, III
 • II, III, I
 • III, II, I
Soru 15

Mustafa Kemal Atatürk bir sözünde teknojiyi üretmenin kullanıp tüketmekten daha önemli olduğunu vurgulamıştır.
Bundaki temel düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir

 • Toplumun birlik ve bilincinin geliştirilmesini istemesi
 • Toplumun kültür seviyesinin yükselmesini istemesi
 • Ülkedeki hammaddenin kullanılmasıni istemesi
 • Bilimsel, teknolojik gelişme ve üretimin ülkemizi kalkındıracağını düşünmesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde depremlerin oluşmasına neden olan faktördür?

 • Jeolojik yapı
 • İklim özellikleri
 • İnsan faktörü
 • Yeryüzü şekilleri
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kuraklığa bağlı gerçekleşmez?

 • Baraj seviyelerinin düşmesi
 • Tarımsal verimin azalması
 • Kitlesel göç hareketinin yaşanması
 • Yer altı su seviyesinin yükselmesi
Soru 18

Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin gerçekleşme süresi daha uzundur?

 • Sel
 • Kuraklık
 • Deprem
 • Heyelan
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin volkanik dağlarından biridir?

 • Kaçkar
 • Süphan
 • Sultan
 • Aladağlar
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi doğal afetler öncesinde alınması gereken önlemler arasında yoktur?

 • Eğitim ve tatbikatların yapılması
 • Afet riski olan yerlerin belirlenmesi
 • İlk yardım ve tedavi sürecinin başlatılması
 • Erken uyarı, izleme ve ikaz sistemlerinin kurulması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDAABCACCBDDABDADBBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?