GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Coğrafya 1 – Test 92016-3. Dönem

SORU 1

Son yüzyılda Dünya’da yaklaşık 30 bin bitki türünün yok olduğu gözlemlenmiştir.
Bunda aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?

 • A) Tarım alanlarının genişlemesi
 • B) İklim özelliklerinin değişmesi
 • C) Levhaların hareket etmesi
 • D) Dünya nüfusunun artması
SORU 2

Benzer iklim ve yer şekillerine sahip olan yerlerdeki biyomlar da benzerdir.

Buna göre haritada numaralandırılarak verilen alanlardan hangisinin diğerlerinden daha farklı biyom olduğu söylenebilir?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 3

Canlıların yeryüzüne dağılışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Hayvan türleri sıcak iklimlerde genellikle daha fazladır
 • B) Bitkilerin dağılışı hayvan türlerinin dağılışını da etkiler
 • C) Bulunduğu ortamda iklim değişikliğine adapte olamayan canlı yok olur ya da göç eder
 • D) Yer şekilleri canlı dağılışını etkileyen en önemli unsurdur
SORU 4

Canlı dokularını oluşturan bileşikler meydana getirmesi nedeniyle tüm yaşamın temel taşı olan atom aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Karbon
 • B) Oksijen
 • C) Glukagon
 • D) Potasyum
SORU 5

Bir ülke için nüfusunun azalmasının ortaya çıkaracağı en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ülke içi tüketimin azalması
 • B) Nüfusta yaşlı oranının artması
 • C) Tarımsal üretimin düşmesi
 • D) Emlak fiyatlarının düşmesi
SORU 6

• Nüfus artış hızının en düşük olduğu ülkelerdendir
• 1950-1975 yılları arasında nüfus patlaması yaşamıştır
• 1985’ten sonra hazırladığı afişli kampanyalarla çok çocuk yapmayı teşvik etmiştir
Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke hangisidir?

 • A) Fransa
 • B) Nijerya
 • C) Meksika
 • D) Pakistan
SORU 7

Dünya’daki ilk şehir yerleşmelerinin akarsu vadilerinde ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

 • A) Hayvanların evcilleştirilmesi
 • B) Tarımın gelişmesi
 • C) Madenciliğin başlaması
 • D) Ev yapımının öğrenilmesi
SORU 8

ABD’nin en fazla nüfusa sahip şehri olup Wall Street borsası, büyük şirket merkezleri, uluslararası medya kuruluşları ile adeta dünyanın ekonomik kumanda merkezi konumundaki şehri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Houston
 • B) Doğan erkek çocuk sayısının daha fazla olması
 • C) Chicago
 • D) Los Angeles
SORU 9

Sanayileşmiş ülkelerde hayvanların, yetiştirildikleri üretim alanında kesilip paketlenerek tüketim alanlarına yollanmasındaki temel amaç nedir?

 • A) Ulaşım maliyetlerini düşürmek
 • B) Enerji giderlerini düşürmek
 • C) Hayvan hastalıklarını önlemek
 • D) İş gücünü ucuzlatmak
SORU 10

Taş kömürü havzalarının yakınlarında çoğunlukla hangi sanayi dalı gelişir?

 • A) Mobilya
 • B) Elektronik
 • C) Amik Gölü
 • D) Demir-çelik
SORU 11

Bir ülkenin ekonomik zenginliği ile aşağıdakilerden hangisi arasında daha güçlü bir bağ vardır?

 • A) Yüzölçümü
 • B) Nüfus miktarı
 • C) Doğal kaynakları
 • D) Matematik konumu
SORU 12

Türkiye’de var olan tarihi eser ve yapıtların Mısır, Yunan ve İtalya’daki eserlerden en önemli farkı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Türkiye’de eserlerin daha iyi korunması
 • B) Türkiye’de çok farklı medeniyetlere ait kültürel izler taşıması
 • C) Türkiye’ye ait bazı eserlerin yurt dışına kaçırılması
 • D) Avrupa’da ortaçağa ait eserlerin çoğunlukta olması
SORU 13

Türkiye haritasında numaralandırılarak verilen alanların hangisinde yaylalar önceleri sadece hayvancılık için kullanılırken günümüzde mesire ve turizm amacıyla da yararlanılması ön plana çıkmıştır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 14

Tomruk üretiminde yaşanan herhangi bir aksama aşağıdaki sektörlerden hangisinin üretimini daha az etkiler?

 • A) Hayvancılık
 • B) Mobilya
 • C) İnşaat
 • D) Kâğıt
SORU 15

I. Zengin su kaynaklarına sahip olması
II. Farklı mevsimlerin etkisinde olması
III. Petrol ve doğal gaz zengini ülkelere yakın olması
IV. Üç kıtanın ortasında köprü olması
Türkiye’nin petrol ve doğalgaz taşımacılığında önemli konumda olmasında yukarıdakilerden hangilerinin payı vardır?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve IV
 • D) III ve IV
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin uyguladığı ekonomi politikalarının amaçlarından olamaz?

 • A) İstihdamı artırmak
 • B) İstikrarlı kalkınmayı sağlamak
 • C) Dengeli gelir dağılımını sağlamak
 • D) Ekonomide özel sektörün ağırlığını azaltmak
SORU 17

Makine, gübre ve kaliteli tohum kullanıldığı halde buğday üretiminin yıldan yıla önemli değişiklik gösterdiğini söyleyen Konyalı çiftçi bunun sebebi olarak aşağıdakilerden hangisini ileri sürmesi daha doğru olur?

 • A) Buğdaya olan talebin değişmesini
 • B) Hayvan otlatırken aşırıya gidilmesini
 • C) Yağış miktarlarının yıldan yıla değişmesini
 • D) Kırsal alandan şehirlere yapılan göçü
SORU 18

• Petrol ve doğal gaz aramalarında sondaj çamurlarının hazırlanmasında yoğunluk artırıcı katkı maddesi olarak kullanılır
• Sportif eşya, cam, boya, kauçuk yapımı kullanıldığı alanlardan bazılarıdır
• Alanya, Gazipaşa, Elbistan, Muş ve Eskişehir’de çıkarılır
Yukarıda bazı özellikleri verilen yer altı kaynağı nedir?

 • A) Civa
 • B) Fosfat
 • C) Barit
 • D) Antimon
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi organize sanayi bölgelerinin kuruluş amaçlarından değildir?

 • A) Çevre sorunlarını önlemek
 • B) Düzenli kentleşmeyi sağlamak
 • C) İmalat sanayisini türlerine göre yerleştirmek
 • D) Enerji ithalatını artırmak
SORU 20

Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin büyük çoğunluğu Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanır?

 • A) Sel
 • B) Çığ
 • C) Heyelan
 • D) Orman yangını
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CADABABBADCBBADDCCDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?