GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Coğrafya 4 – Test 92016-3. Dönem

SORU 1

Aralık 2014 verilerine göre Türkiye nüfusu yaklaşık olarak ne kadardır?

 • A) 56 milyon
 • B) 78 milyon
 • C) 85 milyon
 • D) 97 milyon
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi 1960’lardaki Nüfus Planlaması Kanunu’nun kişilere tanıdığı temel özgürlüktür?

 • A) Kişilerin istedikleri zaman istedikleri kadar çocuk sahibi olması
 • B) Nüfus artışının tamamen durdurulması
 • C) Çok çocuk sahibi olmanın teşvik edilmesi
 • D) Ailelerin çocuk sayısını ekonomik gücüne göre belirlemesi
SORU 3

Türkiye nüfus piramidi incelendiğinde piramit tabanının son yirmi yıl içinde daraldığı görülür.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • A) Yaşlı nüfus oranı artmaktadır.
 • B) Doğum oranı düşmektedir.
 • C) Çocuk nüfus oranı artmaktadır.
 • D) Nüfus artış hızı düşmektedir.
SORU 4

Yurdumuzda bölgesel kalkınma projelerinin hazırlanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

 • A) Ülkemizde kalkınma potansiyeline sahip ancak gelişememiş bölgelerin olması
 • B) Nüfus artış hızının bölgeden bölgeye farklılık göstermesi
 • C) Küresel iklim değişikliğine karşı tedbir alınmak istenmesi
 • D) Bölgede var olan doğal kaynakların belirlenmesi
SORU 5

Aşağıdaki barajlardan hangisi GAP faaliyet alanının dışındadır?

 • A) Atatürk
 • B) Karakaya
 • C) Kralkızı
 • D) Hirfanlı
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik önemini daha az etkiler?

 • A) Enerji kaynaklarının yakınında bulunması
 • B) Ortadoğu ve Balkanları birbirine bağlaması
 • C) Kentsel nüfus oranının giderek artması
 • D) Annesininde seslenmelerine aldırış etmez.
SORU 7

Türkiye, Yunanistan ile aşağıdaki uluslararası sorunlardan hangisini yaşamamaktadır?

 • A) Kıbrıs sorunu
 • B) Filistin sorunu
 • C) Batı Trakya sorunu
 • D) Ege Denizi kıta sahanlığı sorunu
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi veren ölçütlerden biridir?

 • A) Yüzölçümü
 • B) Nüfus miktarı
 • C) Sınır uzunluğu
 • D) Okullaşma oranı
SORU 9

2010 Dünya İnsani Gelişim Raporu’nda haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinin gelişim endeksi çok yüksek olarak görülmektedir?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın beşeri bir özelliğidir?

 • A) Dünyanın dördüncü büyük ekonomisine sahiptir.
 • B) Baltık ve Kuzey Denizi’ne kıyısı vardır.
 • C) Güneyinde Alp dağları ve Bavyera platosu bulunur.
 • D) Konstans en büyük gölüdür.
SORU 11

Kolombiya, Brezilya ve Arjantin zengin tarım alanlarına sahip olmalarına rağmen bunlardan ekonomik olarak yeterince yararlanamamaktadır.
Bunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sermaye birikimlerinin yetersiz olması
 • B) Tarım alanlarını başka ülkelere ait şirketlerin işletmesi
 • C) Sanayi ve hizmet sektörüne daha çok yatırım yapmaları
 • D) Tarımın ekonomik değerinin gerektiği kadar anlaşılamaması
SORU 12

İnşa edilecek petrol rafinerisi ve LNG terminali ile “enerji musluğu’’ olarak nitelendirilecek şehrimiz aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Silifke
 • B) Hopa
 • C) Ceyhan
 • D) Manavgat
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sıcak çatışmalara neden olan doğal faktörlerdendir?

 • A) Sınır sorunları
 • B) Bağımsızlık istekleri
 • C) Ulaşım araçlarının kontrolü
 • D) Su kaynaklarının paylaşımı
SORU 14

I. Aşırı buharlaşma
II. Bağımsızlık istekleri
III. İklim özellikleri
IV. Etnik, mezhepsel ayrılıklar
Yukarıda verilenlerden hangileri Ortadoğu’da su kaynaklı sorunların ortaya çıkmasına doğrudan neden olmuştur?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve IV
 • D) III ve IV
SORU 15

Doğaya ve ekolojik dengeye zarar veren en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bilimsel çalışmalara az kaynak aktarılması
 • B) Turizm faaliyetlerine katılımın artması
 • C) Doğal kaynakların aşırı ve bilinçsiz kullanımı
 • D) Nüfusun kırsal alanlardan göç etmesi
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi toprağın doğal kaynak olarak iyi korunmasının gerekliliğini daha fazla göstermektedir?

 • A) Hayvanlara besin maddesi sağlaması
 • B) Farklı kimyasal bileşiklerden oluşması
 • C) Doğaya düzensiz şekilde dağılması
 • D) Oluşumu uzun sürmesine rağmen kolay aşınması
SORU 17

Gelişmiş ekipmanlarla deniz ve okyanuslarda balık avlayan gemilerin okyanus ekosistemine verdiği en büyük zarar aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Suları kirletmeleri
 • B) Bazı balık türlerini daha çok avlamaları
 • C) Balıkların göç yollarını etkilemesi
 • D) Balığı doğal üremesinden daha fazla avlayarak tüketmesi
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin insanlara verdiği zararların azaltılmasında etkili olmuştur?

 • A) Nüfusun artması
 • B) Teknolojinin gelişmesi
 • C) Yerleşim alanlarının genişlemesi
 • D) Doğal kaynak tüketiminin artması
SORU 19

• 1972’de BM Konferansı sonucunda kurulmuştur.
• Merkezi Nairobi (Kenya)’dir.
• Farklı ülkelerde 6 ofisi bulunmaktadır.
Bazı özellikleri verilen çevre örgütünün adı nedir?

 • A) Dünya Dostları
 • B) Avrupa Çevre Ajansı
 • C) BM Çevre Programı
 • D) Doğal Hayatı Koruma Derneği
SORU 20

Dünya doğal miras alanlarından olan Gallapagos adaları nerede bulunur?

 • A) Büyük Okyanus
 • B) Hint Okyanusu
 • C) Atlas Okyanusu
 • D) Akdeniz
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BACADCBDAABCDBCDDBCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?