GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 – Test 92016-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özelliklerinden değildir?

 • A) Vazgeçilmez olması
 • B) Doğuştan kazanılması
 • C) Dokunulmaz olması
 • D) Devredilebilir olması
SORU 2

T.C. Anayasası’nda yer alan “Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” ifadesiyle hangi hak anayasal güvenceye kavuşturulmuştur?

 • A) Sağlık hakkı
 • B) Eğitim hakkı
 • C) Dilekçe hakkı
 • D) Yaşama hakkı
SORU 3

Normlar hiyerarşisine göre “kanunlar” kaynağını, dayandığı ilkeleri aşağıdakilerden hangisinden alır?

 • A) Tüzüklerden
 • B) Genelgelerden
 • C) Anayasadan
 • D) Yönetmeliklerden
SORU 4

Devletin varlığı için zorunlu olan, ortak bir amaçla bir araya gelmiş, belli bir yerde yaşayan insanları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ülke
 • B) Kişi dokunulmazlığı
 • C) Egemenlik
 • D) Eşitlik
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti olmanın öncelikli gereklerindendir?

 • A) Demokratik rejim
 • B) Sosyal güvenlik
 • C) Gelir adaleti
 • D) Ekonomik büyüme ve kalkınma
SORU 6

Ülkemizde kanunların Anayasa’ya uygunluğunu denetleyen yüksek mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu
 • B) Anayasa mahkemesi
 • C) Yargıtay
 • D) Sayıştay
SORU 7

“Demokrasi” kavramının sözcük anlamı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • A) İktisat
 • B) Ayrıcalık
 • C) Azınlık
 • D) Halk iktidarı
SORU 8

Aşağıdaki kişilerden hangisi genel seçimlerde oy kullanamaz?

 • A) Askeri öğrenciler
 • B) Cumhurbaşkanı
 • C) Ev kadınları
 • D) Öğretmenler
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi “hukukun üstünlüğü’’ ilkesiyle bağdaşmaz?

 • A) Temel hak ve özgürlüklerin anayasal güvenceye kavuşturulması
 • B) Yasaların yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlaması
 • C) Yargının yürütmeye bağlanması
 • D) Kişilerin hukuk önünde eşit olmaları
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi çoğulcu demokrasinin gereklerindendir?

 • A) Toplumun genelinde kabul görmeyen düşüncelerin yasaklanması
 • B) Bireylerin sivil toplum örgütlerine katılımlarının engellenmesi
 • C) Toplumda farklı inanç ve düşüncelere saygı gösterilmesi
 • D) Toplumda sadece çoğunluğun istek ve beklentilerinin dikkate alınması
SORU 11

Batılı devletlerin baskı ve dayatmalarıyla 1856’da kabul edilen, gayrimüslimlerle Müslümanlar arasında belli konularda farklılığı ortadan kaldıran uygulama aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?

 • A) Sened-i İttifak
 • B) Islahat Fermanı
 • C) Nizam-ı Cedit
 • D) Birinci Meşrutiyet
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasasının özelliklerindendir?

 • A) Kuvvetler ayırımına dayanması
 • B) Hak ve özgürlüklere yer verilmesi
 • C) Meclis hükümeti sistemini benimsemesi
 • D) İnsan haklarına dayalı devlet anlayışına yer verilmesi
SORU 13

İnsan hakları eğitimi almış kişilerden aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez?

 • A) Çevreyi koruması
 • B) Yasalara uygun davranması
 • C) Hak ihlâllerinde demokratik çözüm yollarına başvurması
 • D) Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde ayrıcalık yapması
SORU 14

Birleşmiş Milletler Örgütü hangi yıl kurulmuştur?

 • A) 1940
 • B) 1945
 • C) 1950
 • D) 1955
SORU 15

Çevre kirliliğinin önlenmesi için dünyada faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum kuruluşu hangisidir?

 • A) Uluslararası Af Örgütü
 • B) Türk Demokrasi Vakfı
 • C) Green Peace Örgütü
 • D) Uluslararası PEN Kulübü
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi, insan haklarının korunmasına engel oluşturur?

 • A) Gelir adaletsizliğinin ortadan kaldırılmaması
 • B) Hızlı toplumsal değişmenin olumsuz etkilerinin önlenmesi
 • C) Irk ayrımcılığının ortadan kaldırılması
 • D) Çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi
SORU 17

Bir toplumda toplumsal yapının bütününe dokunmaksızın eskiyen, güncelliğini kaybeden, toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyen kurum ve kuralların düzeltilmesine ve iyileştirilmesine ne ad verilir?

 • A) Hoşgörü ortamının elverişli hale gelmesi
 • B) Devrim
 • C) Millet
 • D) Meşrutiyet
SORU 18

Fransız düşünür O. Comte’a göre insanlar, pozitif evrede olayları ve doğayı aşağıdakilerden hangisiyle anlamaya çalışmışlardır?

 • A) Dini inançlarla
 • B) Dişleri fırçalamak
 • C) Akıl ve deneyle
 • D) Toplumdaki yanlış değer yargılarıyla
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet yönetiminin özelliklerinden değildir?

 • A) Egemenliğin halka ait olması
 • B) İnsan haklarına önem vermesi
 • C) Özgür düşünceye önem verilmesi
 • D) Toplumda sınıf ayrıcalıklarının teşvik edilmesi
SORU 20

Yanlış bilinenleri yıkıp yeniden inşa eden Yunus Emre’nin zihinde ve gönüllerde yaptığı yenilik aşağıdaki ilkelerden hangisine karşılık gelir?

 • A) Milliyetçilik
 • B) İnkılapçılık
 • C) Halkçılık
 • D) Devletçilik
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DDCBABDACCBCDBCAACDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?