Dil ve Anlatim 7 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Öğretici ve sanatsal metinlerin karşılaştırıldığı bu tabloda kaç numaralı bölümde bilgi yanlışlığı vardır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sanatsal bir metinden alınmıştır?

 • Dağlarca’nın hesaplı sanatı, dörtlüklerinden başlıklarına kadar kendini her yerde gösteriyor. Bu başlıklar, edaca öbür ozanların başlıklarından ayrılmakla kalmıyor, onlarınkinden daha başka bir iş de görüyor.
 • Bu yılın başlarında başlayan yağmurlar dünyayı etkisi altına aldı. Barajları, setleri ve köprüleri yıkan seller ölümcül sonuçlara yol açtı. Bir süre önce Trabzon’da yaklaşık üç saat süren yağmur, Sürmene ilçesi ve haritadan silinen Beşköy’de mal ve can kaybına yol açtı.
 • Bir şiire başladığımda sonunu getirmedikçe sinirliyimdir. Her şey beni sıkar, kavga ararım. Şiiri bitirince de en çok iki üç gün dinlenir, bir yenisine başlarım. Zaten yazacağım bitti, demedim hiç kendi kendime.
 • Kubbeli Salon’a girince önce tanıyamadım, bordo kadife koltukta oturan, yakışıklı yüzünde yılışık bir ifadeyle bana bakan adamı. Elbette Basri Bey değildi ama birkaç adım atıp yaklaşınca çıkardım: Mehmed Esad.
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisinde ayraç içindeki kavram, yapılan açıklama ile uyuşmamaktadır?

 • Operetin daha hafif fakat hiciv, alay, eleştiri dolu bir çeşididir. (revü)
 • Daha çok müziğin egemen olduğu baştan sona bestelenmiş bir oyun çeşididir. (absürd tiyatro)
 • Beş altı dakikaya sığdırılan tablolar hâlinde, kısa müzikli oyunlardır. (skeç)
 • Amacı seyirciyi sahneye yabancılaştırmak olan göstermeci tiyatronun bir biçimidir. (epik tiyatro)
Soru 4

– Farklı anlatım tekniklerine aynı metin içinde yer verilebilir.
- Sanatı bir tür oyun olarak görür.
- Çok seslilik ve çoğulculuk önem kazanmıştır.
Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Olay öyküsü
 • Postmodern roman
 • Durum öyküsü
 • Natüralist roman
Soru 5

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi olay hikâyesinin temsilcilerinden değildir?

 • Tarık Buğra
 • Ömer Seyfettin
 • Necati Cumalı
 • Reşat Nuri Güntekin
REKLAM
Soru 6


Kararlaştırılan günde tilki, eline bir demet çiçek alıp arkadaşının evine gitmiş. Leylek, arkadaşını kibarca karşılayıp buyur etmiş. Biraz sonra yeni pişmiş olan yemek dar boğazlı, vazo gibi bir kabın içinde sofraya gelmiş.
Bu parça aşağıdaki edebî türlerin hangisine örnektir?

 • Roman
 • Halk Hikayesi
 • Fabl
 • Destan
Soru 7

Aşağıdaki dizelerin hangisi, ayraç içinde verilen edebî sanata uygun bir örnek değildir?

 • Bu kadar letafet çün sende var Beyaz gerdanına bir de ben gerek (Tevriye)
 • Avazeyi bu âleme Davud gibi sal Bâki kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş (Tariz)
 • Geldim işte mevsim gibi kapına Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ (Benzetme)
 • Bir gün meşe dedi ki kamışa: “Tabiattan şikâyet etmeye hakkınız var.” (Konuşturma)
Soru 8

Şiir; yazıldığı dönemin siyasi, ekonomik, askerî ve toplumsal yapısından etkilenir.
Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde bu etkilenme açık bir şekilde görülmektedir?

 • Düşünürken kendimden başkasına inanmam İnanırsam ben senden başkasına inanmam
 • Seni bende, beni sende arıyorlar Beni senden, seni benden tanıyorlar
 • Canavarlar kaçıyormuş gibi gür bir doludan Bir salib ordusu bozgun, kaçıyor Niğbolu’dan
 • Sönük bir gemidir yalnızlık Gözlerde dumanı kalır
Soru 9

Gün olur, Köprü ortasında durur,
Anarım Adalar’da çamların uykusunu,
Gün olur, Beyoğlu’nu özler içim,
Koklamak isterim tünelin kokusunu
Bu dörtlüğe hâkim olan tema aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yalnızlık
 • Ölüm
 • Yaşama sevinci
 • Hasret
Soru 10

Romanın tür olarak Türk edebiyatında görülmesi Fransızcadan __________ çevirdiği Fenelon’un __________ adlı eseriyle olmuştur.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 • Şinasi’nin – Sefiller
 • Yusuf Kâmil Paşa’nın – Telemak
 • Namık Kemal’in – Suç ve Ceza
 • Ziya Paşa’nın – Emile
Soru 11

I. Olay, zamana göre mantıklı bir sıra ile verilir.
II. Serim, düğüm, çözüm planına uyulmaz.
III. Olay, kişi, mekân ilişkisi okuyucuda gerçeklik duygusu oluşturur.
IV. Bu türün en önemli temsilcileri Memduh Şevket Esendal ve Sait Faik’tir.
Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangileri olay hikâyesi için söylenemez?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 12

“Masal” ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Sözlü gelenekten derlendiği sanılan ilk Türkçe masal kitabı Binbir Gece Masalları’dır.
 • Türk masalları Hint, İran ve Arap kaynaklı masallardan etkilenmiştir.
 • Masalların kökeni ile ilgili ilk araştırmayı Wilhelm Grimm yapmıştır.
 • Masallarda genel olarak yer ve zaman belirsizdir.
Soru 13

- Batı’da ilk fabl yazarı olarak kabul edilir.
- Şeyhî’nin fabl türündeki eseridir.
- Dünyada “Masalın Babası” olarak ün yapmış olan sanatçıdır.
Bu cümlelerde aşağıdaki eserveya kişilerin hangisiyle ilgili bir bilgi verilmemiştir?

 • Mecalisü’n Nefais
 • Harnâme
 • Aisopos (Ezop)
 • Andersen
REKLAM
Soru 14

Köken olarak Yunanca olan__________ MÖ 7 ve 8. yüzyıllarda Dionysos adına düzenlenen törenlerden doğduğu varsayılmaktadır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • hikâyenin
 • fablın
 • masalın
 • tiyatronun
Soru 15

Tragedya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Üç birlik kuralına uyulmaz.
 • Kötü olaylar sahnede gösterilir.
 • Kişileri yüksek tabakadan kimselerdir.
 • Güldürme ve eğlendirme amacı vardır.
Soru 16

I. Koşma
II. Mesnevi
III. Türkü
IV. Sone
Numaralanmış nazım biçimlerinden hangileri halk şiirine aittir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • III ve IV.
Soru 17

Sev seni seveni Hak ile yeksân ise Sevme seni sevmeyeni Mısır’a sultan ise
Bu dizelerde “s” sesinin sık kullanımıyla sağlanan ahenge verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cinas
 • Aliterasyon
 • Asonans
 • Akrostiş
Soru 18

Hikâye ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Kişi, mekân, zaman, olay ögeleri vardır.
 • Olayları kısaca anlatan bir türdür.
 • Olaylar tamamen düş gücünden beslenir.
 • Edebiyatımızda Batılı anlamda ilk örnekleri Tanzimat’ta verilmiştir.
Soru 19

Edebiyatımızda ilk tarihî roman _________, ilk Türkçe roman ________, ilk psikolojik roman ________ kabul edilir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 • İntibah – Araba Sevdası – Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
 • Yaban – Hasan Mellah – Zehra
 • Cezmi – Taşşuk-ı Talat ve Fitnat – Eylül
 • Cezmi – İntibah – Zehra
Soru 20

Halk hikâyeleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • 16. yüzyıldan itibaren destanların yerini tutmaya başlamıştır.
 • Âşık dediğimiz anlatıcılar tarafından günümüze kadar getirilmiştir.
 • Oluşum şekilleri bakımından destanla benzerlik gösterir.
 • Kahramanlarıyla gerçek yaşamdaki insanlar arasında benzerlik yoktur.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBBACBCDBCAADCBBCCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler