GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 2 – Test 92016-3. Dönem

SORU 1

“…Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan sakının…”
( Haşr suresi, 7. ayet)
Bu ayette insanların öncelikle hangi değere göre yaşamaları tavsiye edilmiştir?

 • A) Dinî
 • B) Örfi
 • C) Milli
 • D) Ahlaki
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi milletimizi bir arada tutan değerlerden biri değildir?

 • A) Vatan sevgisi
 • B) Doğa sevgisi
 • C) Ülkü birliği
 • D) İnanç birliği
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi “doğuştan kazanılan değerler“’in ortak özelliklerinden biri değildir?

 • A) Evrenseldirler.
 • B) Birleştiricidirler.
 • C) Genel kabul görmüşlerdir.
 • D) Kültürden kültüre değişiklik gösterirler.
SORU 4

İslam, aile kurmayı teşvik etmiş ve neslin korunması için bazı tedbirler almıştır.
Bu cümle İslam dininin korunmasını istediği beş temel ilkenin hangisi ile ilişkilidir?

 • A) Canın korunması
 • B) Malın korunması
 • C) Aklın korunması
 • D) Namusun korunması
SORU 5

Örf ve âdetler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • A) Örf ve âdetler yazılı olmayan kurallardır.
 • B) Örf ve âdetlerin oluşumunda dinin etkisi yoktur.
 • C) Hiçbir örf ve adet ahlaki değerlere ters düşmez.
 • D) İslam her türlü örf ve âdetin yaşatılmasını tavsiye etmiştir.
SORU 6

İnsanın kendine özgü olan, az veya çok her zaman gözlenebilen davranış ve alışkanlıklarına ne denir?

 • A) Örf
 • B) Âdet
 • C) Kişilik
 • D) Değer
SORU 7

Aşağıdaki ifadelerden hangisi sanatsal değere örnek oluşturur?

 • A) Süslemeler camilere ayrı bir güzellik katmaktadır.
 • B) Sırları açıklamak kötü bir davranıştır.
 • C) Yalan söylemek günahtır.
 • D) Rüşvet haramdır.
SORU 8

“Kim zerre kadar hayır yapmışsa onun mükâfatını görür. Kim de zerre kadar kötülük işlemişse onun cezasını görür.”
(Zilzâl suresi, 7-8. ayetler)
Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

 • A) Kişi yaptığından sorumludur.
 • B) Şirk koşmak büyük günahtır.
 • C) İyilik yapmak ibadettir.
 • D) İnsan irade sahibidir.
SORU 9

Laiklik ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Laiklik ilk olarak İslam’ın yaygın olduğu Arap ülkelerinde ortaya çıkmıştır.
 • B) Batı’da laiklik ilkesinin kabul edilmesi kilisenin etkisini artırmıştır.
 • C) Laiklik, devletlerin dini kurumlar üzerindeki baskısına tepki olarak doğmuştur.
 • D) Batı ülkelerinde kilisenin baskıcı tutumu laik devlet anlayışının kabul edilmesinde etkili olmuştur.
SORU 10

• Horasan’da doğmuş, Nevşehir’de vefat etmiştir.
• Asıl adı Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata’dır.
• Şiirlerinin toplandığı Makâlât adlı Arapça bir eseri vardır.
Hakkında bilgi verilen tasavvuf âlimi kimdir?

 • A) Mevlana
 • B) Yunus Emre
 • C) Hacı Bektaş Velî
 • D) Hacı Bayram Veli
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesi ile bağdaşmaz?

 • A) Dinde ruhbanlık anlayışının oluşmasını sağlamak
 • B) İnsanların dini eğitim almalarına izin vermek
 • C) Kişinin manevi hayatına müdahale etmemek
 • D) Dinin istismar edilmesine engel olmak
SORU 12

Aşağıdaki ayetlerden hangisi “dinin menfaat aracı olarak kullanılmasını engelleme” ile ilişkilendirilebilir?

 • A) “Şüphesiz, Allah katında din İslam’dır…” (Âl-i İmran suresi, 19. ayet)
 • B) “Dinde zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır…” (Bakara suresi, 256. ayet)
 • C) “…Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı seçtim…” (Mâide suresi, 3. ayet)
 • D) “…Ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin ve bana karşı gelmekten sakının.” (Bakara suresi, 41. ayet)
SORU 13

Türklerin Müslüman Araplarla ilk karşılaşmaları aşağıdaki halifelerden hangisi döneminde olmuştur?

 • A) Hz. Ebu Bekir
 • B) Hz. Ömer
 • C) Hz. Osman
 • D) Hz. Ali
SORU 14

Aşağıdaki âlimlerden hangisi Ebû Hanife’nin talebelerinden biri değildir?

 • A) İmam Muhammed
 • B) İmam Ebû Yusuf
 • C) İmam Cafer-i Sadık
 • D) İmam Züfer
SORU 15

Aşağıdaki eserlerden hangisi İmam Maturidi’ye aittir?

 • A) el-Âlim ve’l-Müteallim
 • B) Te’vilatu’l- Kur’an
 • C) Divan-ı Hikmet
 • D) Mesnevi
SORU 16

İmam Eş’ari aşağıdaki alanların hangisinde daha çok tanınmıştır?

 • A) Siyer
 • B) Hadis
 • C) Kelam
 • D) Fıkıh
SORU 17

Ülkemizde aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir?

 • A) Halifeliğin kaldırılması
 • B) Saltanatın kaldırılması
 • C) Cumhuriyet’in ilan edilmesi
 • D) Laiklik ilkesinin Anayasa’ya girmesi
SORU 18

Yunus Emre’nin, dergâhında kırk yıl hizmet ettiği ve eğitim aldığı hocası kimdir?

 • A) Ahî Evran
 • B) Şems-i Tebrizi
 • C) Tapduk Emre
 • D) Şeyh Yusuf Hemadani
SORU 19

Kufi, sülüs ve nesih gibi çeşitleri bulunan sanat dalı hangisidir?

 • A) Hat
 • B) Ebru
 • C) Tezhip
 • D) Minyatür
SORU 20

“Hak Dini Kur’an Dili” adlı tefsir eserinin müellifi kimdir?

 • A) Konyalı Mehmet Vehbi Efendi
 • B) Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
 • C) Süleyman Ateş
 • D) Fahreddin Razi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABDDACABDCADBCBCDCAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?