Din Kültürü 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

“…Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan sakının…”
( Haşr suresi, 7. ayet)
Bu ayette insanların öncelikle hangi değere göre yaşamaları tavsiye edilmiştir?

 • Dinî
 • Örfi
 • Milli
 • Ahlaki
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi milletimizi bir arada tutan değerlerden biri değildir?

 • Vatan sevgisi
 • Doğa sevgisi
 • Ülkü birliği
 • İnanç birliği
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi “doğuştan kazanılan değerler“’in ortak özelliklerinden biri değildir?

 • Evrenseldirler.
 • Birleştiricidirler.
 • Genel kabul görmüşlerdir.
 • Kültürden kültüre değişiklik gösterirler.
Soru 4

İslam, aile kurmayı teşvik etmiş ve neslin korunması için bazı tedbirler almıştır.
Bu cümle İslam dininin korunmasını istediği beş temel ilkenin hangisi ile ilişkilidir?

 • Canın korunması
 • Malın korunması
 • Aklın korunması
 • Namusun korunması
Soru 5

Örf ve âdetler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Örf ve âdetler yazılı olmayan kurallardır.
 • Örf ve âdetlerin oluşumunda dinin etkisi yoktur.
 • Hiçbir örf ve adet ahlaki değerlere ters düşmez.
 • İslam her türlü örf ve âdetin yaşatılmasını tavsiye etmiştir.
REKLAM
Soru 6

İnsanın kendine özgü olan, az veya çok her zaman gözlenebilen davranış ve alışkanlıklarına ne denir?

 • Örf
 • Âdet
 • Kişilik
 • Değer
Soru 7

Aşağıdaki ifadelerden hangisi sanatsal değere örnek oluşturur?

 • Süslemeler camilere ayrı bir güzellik katmaktadır.
 • Sırları açıklamak kötü bir davranıştır.
 • Yalan söylemek günahtır.
 • Rüşvet haramdır.
Soru 8

“Kim zerre kadar hayır yapmışsa onun mükâfatını görür. Kim de zerre kadar kötülük işlemişse onun cezasını görür.”
(Zilzâl suresi, 7-8. ayetler)
Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

 • Kişi yaptığından sorumludur.
 • Şirk koşmak büyük günahtır.
 • İyilik yapmak ibadettir.
 • İnsan irade sahibidir.
Soru 9

Laiklik ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Laiklik ilk olarak İslam’ın yaygın olduğu Arap ülkelerinde ortaya çıkmıştır.
 • Batı’da laiklik ilkesinin kabul edilmesi kilisenin etkisini artırmıştır.
 • Laiklik, devletlerin dini kurumlar üzerindeki baskısına tepki olarak doğmuştur.
 • Batı ülkelerinde kilisenin baskıcı tutumu laik devlet anlayışının kabul edilmesinde etkili olmuştur.
Soru 10

• Horasan’da doğmuş, Nevşehir’de vefat etmiştir.
• Asıl adı Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata’dır.
• Şiirlerinin toplandığı Makâlât adlı Arapça bir eseri vardır.
Hakkında bilgi verilen tasavvuf âlimi kimdir?

 • Mevlana
 • Yunus Emre
 • Hacı Bektaş Velî
 • Hacı Bayram Veli
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesi ile bağdaşmaz?

 • Dinde ruhbanlık anlayışının oluşmasını sağlamak
 • İnsanların dini eğitim almalarına izin vermek
 • Kişinin manevi hayatına müdahale etmemek
 • Dinin istismar edilmesine engel olmak
Soru 12

Aşağıdaki ayetlerden hangisi “dinin menfaat aracı olarak kullanılmasını engelleme” ile ilişkilendirilebilir?

 • “Şüphesiz, Allah katında din İslam’dır…” (Âl-i İmran suresi, 19. ayet)
 • “Dinde zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır…” (Bakara suresi, 256. ayet)
 • “…Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı seçtim…” (Mâide suresi, 3. ayet)
 • “…Ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin ve bana karşı gelmekten sakının.” (Bakara suresi, 41. ayet)
Soru 13

Türklerin Müslüman Araplarla ilk karşılaşmaları aşağıdaki halifelerden hangisi döneminde olmuştur?

 • Hz. Ebu Bekir
 • Hz. Ömer
 • Hz. Osman
 • Hz. Ali
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki âlimlerden hangisi Ebû Hanife’nin talebelerinden biri değildir?

 • İmam Muhammed
 • İmam Ebû Yusuf
 • İmam Cafer-i Sadık
 • İmam Züfer
Soru 15

Aşağıdaki eserlerden hangisi İmam Maturidi’ye aittir?

 • el-Âlim ve’l-Müteallim
 • Te’vilatu’l- Kur’an
 • Divan-ı Hikmet
 • Mesnevi
Soru 16

İmam Eş’ari aşağıdaki alanların hangisinde daha çok tanınmıştır?

 • Siyer
 • Hadis
 • Kelam
 • Fıkıh
Soru 17

Ülkemizde aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir?

 • Halifeliğin kaldırılması
 • Saltanatın kaldırılması
 • Cumhuriyet’in ilan edilmesi
 • Laiklik ilkesinin Anayasa’ya girmesi
Soru 18

Yunus Emre’nin, dergâhında kırk yıl hizmet ettiği ve eğitim aldığı hocası kimdir?

 • Ahî Evran
 • Şems-i Tebrizi
 • Tapduk Emre
 • Şeyh Yusuf Hemadani
Soru 19

Kufi, sülüs ve nesih gibi çeşitleri bulunan sanat dalı hangisidir?

 • Hat
 • Ebru
 • Tezhip
 • Minyatür
Soru 20

“Hak Dini Kur’an Dili” adlı tefsir eserinin müellifi kimdir?

 • Konyalı Mehmet Vehbi Efendi
 • Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
 • Süleyman Ateş
 • Fahreddin Razi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDDACABDCADBCBCDCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?