Din Kültürü 4 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi İslam’a göre doğru bilgiyi elde etme yollarından biri değildir?

 • Akıl
 • Rüya
 • Vahiy
 • Duyular
Soru 2

Hak ve özgürlükler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • İnsanca yaşayabilmek için gerekli haklar vazgeçilemez, dokunulamaz, devredilemez.
 • Hak ve özgürlüklerin kullanımı başkalarının hak ve özgürlüklerine zarar vermemeye bağlıdır.
 • Sahip olduğumuz hakların sınırları, diğer insanların haklarının başladığı yerde biter.
 • Özgürlükler kamu yararı için olsa bile sınırlandırılamaz.
Soru 3

Hak ve özgürlüklerin varlığı ve devamı öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 • Eğitim hakkına
 • Yaşama hakkına
 • İnanç özgürlüğüne
 • Düşünce ve ifade özgürlüğüne
Soru 4

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde temel hak ve özgürlüklere vurgu yoktur?

 • “Kim bir Mümini bile bile öldürürse, onun cezası içinde temelli kalacağı cehennemdir…” (Nisa suresi, 93. ayet)
 • “Ve de ki: O Kur’an, Rabbinizden gelen bir haktır. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin…” (Kehf suresi, 29. ayet)
 • “…Birbiriniz kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın…” (Hucurât suresi, 12. ayet)
 • “Göklerde ve yerde ululuk O’na aittir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Câsiye suresi, 37. ayet)
Soru 5

“Sizden evvelkilerin mahvolmalarının sebebi şudur ki: İçlerinden şerefli bir kimse hırsızlık yapınca onu cezasız bırakır; zayıf birisi çalınca kanunu tatbik eder, onu cezalandırırlardı. Allah’a yemin ederim ki, Muhammed’in kızı Fatıma da hırsızlık etse, cezasız bırakmazdım.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 • Kanunlar önünde herkesin eşit tutulması gerektiği
 • Zengin ve soylu olanların kayırılması gerektiği
 • Fakir ve yoksul olanların affedilmesi gerektiği
 • Adaletin bazı dönemlerde yanlış uygulandığı
REKLAM
Soru 6

İlk dünya haritasını günümüzdeki ölçülerine yakın biçimde çizen ünlü Müslüman Türk denizcisi ve coğrafyacısı kimdir?

 • Bîrûni
 • Piri Reis
 • Ali Kuşçu
 • Uluğ Bey
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı kapsamına girmez?

 • İftira atmak
 • Gıybet etmek
 • İstişare etmek
 • Yalan konuşmak
Soru 8

Kul hakkı ihlali ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Büyük bir günahtır.
 • Affı, hakkı yenenin bağışlamasına bağlıdır.
 • Bazı durumlarda cezası adli kurumlarca verilir.
 • Zararı suçu işleyenden başkasına dokunmaz.
Soru 9

Atatürk’ün, “insan ve toplum hayatı için vazgeçilmez bir müessese, milletleri yükselten ve onların devamlılığını sağlayan en önemli unsurlardan biri” olarak gördüğü kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Örf
 • Din
 • Ahlâk
 • Kültür
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün din ile ilgili düşüncelerinden biri değildir?

 • Birlik ve beraberliğin sağlanmasına katkı sunar.
 • Toplumları geleceğe taşımada etkilidir.
 • Din eğitimi medreselerde verilmelidir.
 • Milletleri ayakta tutan manevi bir değerdir.
Soru 11

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Din, bireyin sosyalleşmesini engeller.
 • Hurafeler dinin doğru anlaşılıp yaşanmasına zarar verir.
 • Cehalet ve taassup dinin yozlaştırılmasına ortam hazırlar.
 • Bilimsel gelişmeler dinin doğru anlaşılmasına katkı sağlar.
Soru 12

“…O, Allah’ın büyük bir kuludur. Onun izinde bu gün milyonlarca insan yürüyor. Benim, senin adın silinir, fakat sonsuza kadar onun adı ölümsüzdür.”
Atatürk’ün, bu sözleri ile kastettiği peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Davut (as.)
 • Hz. Yusuf (as.)
 • Hz. İbrahim (as.)
 • Hz. Muhammed (sav.)
Soru 13

Bir düşünceye veya bir inanışa körü körüne bağlanmak, taraf olmak; kendi görüşünden başka diğer görüş ve düşüncelere hayat hakkı tanımamaya ________ denir.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 • Tefekkür
 • Taassup
 • Bağnazlık
 • fanatizm
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki davranışlardan hangisi özgürlük kapsamına girmez?

 • İstediği mesleği seçme
 • İstediği inancı tercih etme
 • Fikirlerini açıkça dile getirme
 • Yetkilerini baskı unsuru olarak kullanma
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlere vahyin geliş şekillerinden biri değildir?

 • Kalbe ilham etme
 • Cebrail vasıtasıyla iletme
 • Allah ile doğrudan görüşme
 • Perde arkasından duyurma
Soru 16

Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi İslam’ın ilme verdiği değer ile ilgili değildir?

 • “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” (Hadis-i şerif)
 • “…Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?…” (Zümer suresi, 12. ayet)
 • “…Kulları içinde ancak âlimler, Allah’tan (gereğince) korkar…” (Fatır suresi, 28. ayet)
 • “Kıyamet gününde âlimlerin mürekkebi, şehitlerin kanıyla tartılır.” (Hadis-i şerif)
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in ilme verdiği önemi gösteren örneklerden biridir?

 • Erdemliler birliğine üye olması
 • Hudeybiye anlaşmasını imzalaması
 • Mescid-i Nebi’nin bitişiğine Suffe’yi yaptırması
 • Mekke’nin fethiyle Kabe’yi putlardan temizlemesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinde eğitim kurumlarından biridir?

 • Küttaplar
 • Hanlar
 • Bedestenler
 • Kervansaraylar
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi “hadis” alanında yetişmiş bilim adamlarından birisidir?

 • Farabî
 • Battânî
 • Buhari
 • Harezmî
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Hukuk kuralları insanın hayatını düzenler.
 • Hukuk kuralları insan hak ve ödevlerinin sınırlarını belirler.
 • Hukuk kuralları huzur, güven ve barış ortamına katkı sağlar.
 • Hukuk kuralları belli bir kesimin inancını garanti altına alır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDBDABCDBCADADCACACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?