Din Kültürü 5 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

“Her insanın ne zaman doğacağını Yüce Allah’ın ezelde takdir etmesi ve zamanı geldiğinde de, Allah’ın takdirine uygun olarak kişinin dünyaya gelmesi” hangi kavramlar ile ifade edilir?

 • Hayır-Şer
 • Kader-Kaza
 • Ecel-Ölüm
 • İrade-Sorumluluk
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kişinin sorumlu tutulacağı konulardan biri değildir?

 • Haksız yere cana kıymak
 • Ana-babaya isyan etmek
 • Devlet malını zimmetine geçirmek
 • Müslüman olmayan ana babadan dünyaya gelmek
Soru 3

İşlediği suçtan dolayı cezaya çarptırılan birisinin aşağıdaki ifadelerinden hangisi “kader” inancına uygundur?

 • Kendim ettim kendim buldum
 • Kader mahkûmuyum
 • Alın yazım böyle imiş
 • Kaderim kara yazılmış
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi rızık kazanma konusunda İslam anlayışına uygun değildir?

 • Elde etmek için her yol mübah görülmeli
 • Allah’ın koyduğu sınırlara riayet edilmeli
 • Gayret ve sebat gösterilmeli
 • Çalışarak elde edilmeli
Soru 5

Aşağıdaki ayetlerin hangisi “ömür ve ecel” ile ilgili değildir?

 • “Biz, gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık…”
  (Ahkâf suresi, 3. ayet)
 • “Bu (Kur’an) da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.”
  (En’âm suresi, 155. ayet)
 • “Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacaktır.”
  (Rahmân suresi, 26. ayet)
 • “Hiçbir ümmet kendisi için belirlenmiş sürenin bitimini öne alamayacağı gibi, erteleyemez de.”
  (Hicr suresi, 5. ayet)
REKLAM
Soru 6

Tevekkül ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Tevekkül çalışmaya ve ilerlemeye engel değildir.
 • Tevekkül eden kimse gayretinin sonucunu Allah’tan beklemelidir.
 • Üzerine düşeni yapmadan “Kaderimde ne varsa o olur.” demek yeterlidir.
 • Allah ancak elinden gelen gayreti gösterene ve çalışana yardım eder.
Soru 7

Yapılan bir ibadetin amacına ulaşabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

 • İsteklilik
 • Samimiyet
 • Gösterişten uzak olma
 • Açıktan yapmak
Soru 8

“Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın…”
(Bakara suresi, 264. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 • İhlâs ve samimiyet
 • İbadetlerde devamlılık
 • Allah’a ve ahirete iman
 • Sadakaların kime verileceği
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın ibadetlerde sağladığı kolaylıklara örnek oluşturmaz?

 • Orucunu mazeretsiz bozanların kefaret orucu tutmaları
 • Hasta veya yolcu olanların ramazan orucunu erteleyebilmeleri
 • Suyun bulunmadığı ortamlarda teyemmüm ile abdest alınabilmesi
 • Ayakta duramayacak kadar hasta veya yaşlı olanların namazlarını oturarak kılabilmeleri
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin sonuçlarından biri değildir?

 • Kötülüklerden alıkoyması
 • Sosyalleşmeyi zayıflatması
 • İç huzurunu güçlendirmesi
 • Güven duygusunu geliştirmesi
Soru 11

“Bir şey yaratmak istediği zaman O’nun yaptığı ‘Ol’ demekten ibarettir. Hemen oluverir.”
(Yasin suresi, 82.ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Cüzi irade
 • Külli irade
 • Tevekkül
 • Hayır ve şer
Soru 12

Aşağıdaki ibadetlerden hangileri sosyal yardımlaşma ve dayanışma konusunda etkin bir fonksiyona sahiptir?

 • Hac ve umre
 • Namaz ve oruç
 • Zekât ve sadaka
 • Mukabele ve İtikaf
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in öncelikle örnek almamız gereken yönlerinden biri değildir?

 • Adaleti
 • Dürüstlüğü
 • Merhameti
 • Kişisel tercihleri
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de belirtilen örnek insanların özelliklerinden biri değildir?

 • İffetli olmak
 • Emanete ihanet etmemek
 • Boş işlerden yüz çevirmek
 • Hayır yapmada acele etmemek
Soru 15

“Andolsun ki, Resûlullah, sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.”
(Ahzâb suresi, 21 ayet)
Bu ayette vurgulanan konu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Allah’ın çok zikredilmesi
 • Ahiret gününe inanılması
 • Peygamberin model alınması
 • İbadetlerde ihlasın yakalanması
Soru 16

“Güzel ahlakı, dürüstlüğü ve herkes tarafından güven duyulan bir kişi olması dolayısıyla Hz. Peygamber’e _________ deniliyordu.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Muhammed’ül Emin
 • Hatemül Enbiya
 • Seyyidül Enbiya
 • Fahri Kâinat
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde Hz. Peygamber’e duyulan sevgiyi gösteren örneklerden biri değildir?

 • Çocuklara Fatmagül, Ayşegül gibi “gül” takılı isimlerin verilmesi
 • Camilerde ve diğer mimari eserlerde gül motiflerinin kullanılması
 • Birçok kutlama ve törenlerde Mevlit okutulması
 • Ölülerin arkasından hatim indirilmesi
Soru 18

“Ehlibeyt” terimi neyi ifade eder?

 • Hz. Peygamber’in ailesini
 • Hz. Peygamber’in ashabını
 • Hz. Peygamber’in kabilesini
 • Hz. Peygamber’in akrabalarını
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ameli (fıkhi) mezheplerden biridir?

 • Eşarîlik
 • Malikilik
 • Haricîlik
 • Maturidilik
Soru 20

İslam düşünce ekolleri aşağıdaki konuların hangisinde fikir ayrılığına düşmüşlerdir?

 • Allah’ın birliği
 • Ahiretin varlığı
 • Halifenin kim olacağı
 • Hz. Muhammed’in (sav.) peygamberliği
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDAABCDAABBCDDCADABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?