Din Kültürü 8 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

“Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz, Âdem’in çocuklarısınız.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?

 • İnsanların yaratılış açısından eşit olduklarına
 • Müslüman olarak yaşamanın önemine
 • Üstünlüğün ancak takva ile olacağına
 • İnsanın en güzel şekilde yaratıldığına
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Antlaşması’nı Hz. Peygamber’in kabul etme nedenlerinden biri olamaz?

 • Toplumsal barışı sağlamak istemesi
 • Müslümanların umre yapmaya isteksiz olduklarını düşünmesi
 • Savaşın taraflara fayda vermeyeceğine inanması
 • Antlaşmanın Müslümanlar lehine sonuçlar doğuracağına inanması
Soru 3

“… Kim (haksız yere) bir cana kıyarsa, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de birinin hayatını kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur…’’
(Mâide suresi, 32. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?

 • Hayatın kutsallığına
 • Ölümün gerçekliğine
 • Dünyanın güzelliğine
 • İnsanların masumiyetine
Soru 4

“Hz. Muhammed (sav.)’in gençliğinde Mekke’de Hılful Fudul’a üye olması, hicretten sonra Medine’de yaşayan halklarla Medine Sözleşmesi’ni imzalaması’’ onun hangi özelliğinin bir göstergesidir?

 • Ashabına olan düşkünlüğünün
 • Mekke’ye olan sevgisinin
 • Barışa verdiği önemin
 • Alçak gönüllülüğünün
Soru 5

“Size karşı savaş açanlara, siz de Allah yolunda savaş açın. Sakın aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez.’’
(Bakara suresi, 190. ayet)
Bu ayette savaş ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?

 • Kapanmaz yaralar açtığına
 • Niçin yapılması gerektiğine
 • Toplumsal huzuru bozduğuna
 • Açlık ve sefalete sürüklediğine
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün dinin doğru anlaşılması ve yaşanması için attığı adımlardan biri değildir?

 • Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kurdurması
 • Din âlimlerine Kur’an-ı Kerim’in tefsirini yazdırması
 • İlahiyat fakültesi ve imam hatip okullarını açması
 • Erzurum ve Sivas illerinde kongreler düzenlemesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün İslam dini hakkında vurguladıklarından bi3ri değildir?

 • Son ve gerçek ilahi dindir.
 • Akla ve mantığa uygundur.
 • Toplumun ilerlemesine katkı sağlar.
 • Medreselerde öğretilmelidir.
Soru 8

Atatürk’e göre aşağıdakilerden hangisi din bilginlerinin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

 • Medrese mezunu olmak
 • İlmi yeterlilik
 • Genel kültür
 • Özel liyakat
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun amaçlarından biridir?

 • Mezhepler arası görüş ayrılığını gidermek
 • Medreseleri işlevsel hale getirmek
 • Azınlıkların eğitim hakkını engellemek
 • Din eğitiminde birliği sağlamak
Soru 10

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın tefsir kitabı hangisidir?

 • Fi Zilali’l-Kur’an
 • Hak Dini Kur’an Dili
 • Tefhimu’l Kur’an
 • Büyük Kur’an Tefsiri
Soru 11

• İbadet edilirken Kudüs’e dönülür.
• Erkekler ibadet esnasında kipa takarlar.
• Çocuklar on üç yaşından sonra ayine katılırlar.
Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hristiyanlık
 • Şintoizm
 • Yahudilik
 • Hinduizm
Soru 12

Yahudilerin kutsal kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tevrat
 • Zebur
 • İncil
 • Kur’an-ı Kerim
Soru 13

Bütün doğan bebeklerin ve Hristiyanlık dinine girecek olanların kutsal su ile yıkanarak günahlarından arındırılmasına ________ denir.
Verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Teslis
 • haç çıkarma
 • Vaftiz
 • Afaroz
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın sözlük anlamlarından biri değildir?

 • İtaat
 • Taassup
 • Barış
 • Teslimiyet
Soru 15

İslam dini ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Özünü Tevhit inancı oluşturur.
 • Kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’dir.
 • İbadetler yalnız Allah için yapılır.
 • İnsanların doğuştan günahkar olduğu kabul edilir.
Soru 16

Hinduizm’de beden ile ruh, duygu ile sezgi arasında bir bütünlük ve uyum sağlamak, doğaüstü güçlerle temas kurmak amacıyla yapılan egzersizlere ne denir?

 • Yoga
 • Tenasüh
 • Karma
 • Kast
Soru 17

• “Sekiz dilimli yol” ilkesi vardır.
• İncir ağacı kutsal kabul edilir.
• Kutsal metinleri Tripitaka’dır.
Bu bilgiler aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?

 • Hinduizm
 • Budizm
 • Sihizm
 • Caynizm
Soru 18

Kabile dinleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Belirli bir inanç sistemi ve kutsal kitapları yoktur.
 • Ait oldukları kabilenin adıyla anılırlar.
 • Kişi istediği zaman din değiştirebilir.
 • Ahiret inancına sahip değildirler.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi İlahi dinlerin ortak özelliklerinden biridir?

 • Kutsal kitapları birdir.
 • İbadet şekilleri aynıdır.
 • Ahiret inancına sahiptirler.
 • Araplara gönderilmişlerdir.
Soru 20

Japonların geleneksel millî dini aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şintoizm
 • Sihizm
 • Taoizm
 • Konfüçyanizm
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABACBDDADBCACBDABCCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?