Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

“el-Asaru’l-Bakiye” ve “Kitabü’tTahkik Mali’l-Hint” adlı eserler hangi âlime aittir?

 • Evliya Çelebi
 • Gazali
 • Maturidî
 • Bîrûni
Soru 2

Karşılaştırmalı dinler tarihi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Var olan bütün dinleri konu edinir.
 • İlahi dinlerin doğruluğunu ispatlamaya çalışır.
 • Kendine has “tarihi – karşılaştırmalı metod’’a sahiptir.
 • Mezhepleri hak veya batıl ayırımı yapmaksızın inceler.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi dinler tarihi için kullanılan isimlerden biridir?

 • Tarihi din-i İslam
 • Tarihul mezahip
 • Tarih-i edyan
 • Tarihul duvel
Soru 4

İslam âlimleri dini tanımlarken aşağıdaki ifadelerden hangisine yer vermezler?

 • İnsanları hayırlı işlere sevk etmeyi hedeflediğine
 • Kaynağının peygamberler olduğuna
 • Akıl sahiplerini muhatap aldığına
 • Vahye dayalı olduğuna
Soru 5

Kudüs’ü fethedip orayı başkent yapan peygamber hangisidir?

 • Hz. Davut
 • Hz. Musa
 • Hz. İbrahim
 • Hz. Süleyman
REKLAM
Soru 6

• Hz. Musa’dan sekiz asır sonra Tevrat’ı yeniden yazmıştır.
• Yahudi tarihinde mabedi ikinci kez inşa eden kişi olarak kabul edilir.
• Yahudiler kendisini peygamber kabul etmemelerine rağmen ona peygamberden öte bir saygı gösterirler.
Hallında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Lokman
 • Ezra
 • Zulkarneyn
 • Hâman
Soru 7

Yahudilikte önemli bir yeri olan kurban ibadetinin günümüzde askıya alınmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kurban ibadetinin yerine getirildiği kutsal mabedin yıkılmış olması
 • Kurbanın Mesih’in dünyaya gelmesi ile farz olacağına inanmaları
 • Hz. İsa’nın tüm insanlar için kendini kurban ettiğini düşünmeleri
 • Müslümanlar ile aynı ibadeti yapmak istememeleri
Soru 8

Protestan mezhebinin kurucusu kimdir?

 • Arius
 • Pavlus
 • Nestoryus
 • Martin Luther
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlığa ait bir kavram değildir?

 • Vaftiz
 • Günah itirafı
 • Kutsal Toprak
 • Son yağlama
Soru 10

“… ‘Ey İsrail oğulları! Şüphesiz ben, Allah’ın size, benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim’ demişti…”
(Saff suresi, 6. Ayet)
Bu ayette İsrailoğullarına hitap eden peygamber hangisidir?

 • Hz. İsa
 • Hz. Musa
 • Hz. Davut
 • Hz. Muhammed
Soru 11

Mekkeli müşrikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Dünyayı Allah’ın yarattığına inanırlardı.
 • Her kabilenin kendine ait putları bulunurdu.
 • Erkek çocuklarını kız çocuklarından üstün tutarlardı.
 • Dinlerine ait kutsal kabul ettikleri yazılı metinleri vardı.
Soru 12

İslam’a göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Allah’a eş koşmak en büyük günahtır.
 • Araplar diğer insanlardan daha üstündür.
 • Din adamları Allah ile kul arasında aracıdır.
 • Kur’an-ı Kerim’in mesajları gönderildiği bölge ile sınırlıdır.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan biri değildir?

 • Hz. Ali
 • Hz. Zeyd
 • Hz. Abbas
 • Hz. Ebu Bekir
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Hint dinlerinden biridir?

 • Budizm
 • Şintoizm
 • Zerdüştlük
 • Konfüçyanizm
Soru 15

Kast sistemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Kast sistemi, Hinduizm’de dini bir inançtır.
 • Kast seçimi kişinin iradesine bırakılmıştır.
 • Kastlar, tanrı Brahman’ın uzuvlarından yaratılmışlardır.
 • Kast sisteminin en alt basamağını işçiler ve hizmetçiler oluşturur.
Soru 16

“Ahura Mazdah” aşağıdaki dinlerin hangisinde tanrı kabul edilmektedir?

 • Sihizm
 • Taoizm
 • Budizm
 • Zerdüştlük
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi milli karakterli dinlerden biri değildir?

 • Hinduizm
 • İslamiyet
 • Şintoizm
 • Yahudilik
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kabile dinlerinin özelliklerinden biridir?

 • Evrenseldirler.
 • Bir kurucusu vardır.
 • Büyüye aşırı bir ilgi gösterilir.
 • Yüce tanrı inancına yer verilmez.
Soru 19

Kabile dinlerinde, dini ayin ve törenlerle meşgul olan ve ruhlar âlemiyle iletişim kurduğuna inanılan kişilere ne isim verilir?

 • Tao
 • Guru
 • Rahip
 • Şaman
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet ile Hristiyanlığın ortak düşüncelerinden biridir?

 • İncil tahrif edilmiştir.
 • Kur’an-ı Kerim son ilahi kitaptır.
 • Tevrat Hz. Musa’ya indirilmiştir.
 • Hz. İsa, ilahi özelliklere sahiptir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBCBABADCADACABDBCDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?