Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Yahudilikte tanrı inancı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Tevhit anlayışından daha çok teslis anlayışına yakındır.
 • Evreni yaratan tanrı onun işleyişine müdahale etmez.
 • Tanrının heykeli yapılamaz, ismi gereksiz zikredilemez.
 • Tanrı bütün insanları eşit bir şekilde sevmektedir.
Soru 2

“Elohim” ve “Yahve” hangi dinde tanrıya verilen isimlerdir?

 • Yahudilik
 • Hristiyanlık
 • Zerdüştlük
 • Konfüçyanizm
Soru 3

“Brahma, Vişnu ve Şiva” terimleri aşağıdaki dinlerin hangisi ile ilişkilidir?

 • Yahudilik
 • Hinduizm
 • Şintoizm
 • Taoizm
Soru 4

Avesta yazılarında, iyi olan şeylerin _________, kötü olan şeylerin ise şeytani kuvvet olan ________ tarafından yaratıldığı belirtilmektedir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 • Adonay- Buda
 • Brahman- Veda
 • Tao- Tirthankara
 • Ahura Mazdah- Ehrimen
Soru 5

İslam’a göre peygamberler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • İlahi özelliklere sahiptirler.
 • Din kurucusu kabul edilmezler.
 • Büyük günah işlemekten uzaktırlar.
 • Melek aracılığıyla Allah’tan vahiy alırlar.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Musa’ ya verilen mucizelerden biridir?

 • Beşikte iken konuşması
 • Asasıyla Kızıldeniz’i yarması
 • Körü ve alacalıyı iyileştirmesi
 • Kendisine gökten sofra indirilmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlık inancına göre Hz. İsa’nın özelliklerinden biri değildir?

 • Kendisine tanrılık verilmiştir.
 • Babasız olarak doğmuştur.
 • Allah’ın peygamberidir.
 • İncil’i vahyetmiştir.
Soru 8

Ahiret inancı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • İlahi dinlerin ortak inançlarındandır.
 • İnsanlar ahireti duyu organlarıyla kavrayabilirler.
 • İnsanları dünyada güzel davranışlara yönlendirmeyi amaçlar.
 • Bireyin sorumluluk duygusunun gelişimine katkıda bulunur.
Soru 9

Hristiyanlıkta “ibadet” kelimesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yoga
 • Nirvana
 • Menasik
 • Sakrament
Soru 10

Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen kitap aşağıdakilerden hangisidir?

 • İncil
 • Tevrat
 • Avesta
 • Kuran-ı Kerim
Soru 11

Namazla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Kul ile Allah arasındaki bir bağdır.
 • İnananların birlik ve beraberliğine katkıda bulunur.
 • Müslümanın düzen ve disiplin sahibi olmasını sağlar.
 • Sadece Hz. Muhammed (sav.) ümmetine farz kılınmıştır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm ve Budizm dinlerinin ortak özelliklerinden biri değildir?

 • İbadet günleri cumartesidir.
 • İbadetin özünü dua oluşturur.
 • Cemaatle ibadet zorunluluğu yoktur.
 • İbadetler tanrı heykelleri karşısında yapılır.
Soru 13

• Rahipler yalnızca bitkisel besinlerle beslenirler.
• Din adamları soğan ve sarımsak yiyemezler.
• Rahipler günde sadece bir öğün yemek yiyebilirler.
• Dilencilik, manevi bir arınma şekli olarak görülür.
Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zerdüştlük
 • Hristiyanlık
 • Caynizm
 • Yahudilik
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi dinlerdeki hac ibadetinin ortak özelliklerinden biri değildir?

 • Kişi ömründe birden fazla yapabilir.
 • Kutsal kabul edilen mekânlarda yapılır.
 • İbadet amacıyla yapılır.
 • Yılda bir kez yapılabilir.
Soru 15

Aşağıdaki inanç sistemlerinin hangisinde canlılar kurban edilmez?

 • Budizm
 • Yahudilik
 • İslamiyet
 • Eski Türk inançları
Soru 16

Camide, imamın namaz kıldırırken durduğu yere ne isim verilir?

 • Minber
 • Mihrap
 • Musalla
 • Namazgâh
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi dinlerin ortak ahlaki ilkelerinden biri değildir?

 • Hırsızlık yapmamak
 • Yalancı şahitlik etmemek
 • Başkalarına zarar vermemek
 • Dünya nimetlerinden faydalanmamak
Soru 18

“Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.”
Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste yasaklanan davranışlar ile en az ilişkilidir?

 • Dedikodu yapmak
 • Cimrilik yapmak
 • Cana kıymak
 • Aldatmak
Soru 19

Misyonerlik faaliyetlerini dünya genelinde sistemli bir şekilde ve kurumsal düzeyde yürüten din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hristiyanlık
 • Hinduizm
 • Yahudilik
 • Budizm
Soru 20

• 19. yüzyılda ortaya çıkan, Yahudilik ve Hristiyanlık karışımı Mesihçi bir harekettir.
• Kurucusu Charles Taze Russell’ dır.
• Devlet, ülke, bayrak, milli marş ve savaş gibi kavramlara karşıdırlar.
Hakkında bilgi verilen dini grup aşağıdakilerden hangisidir?

 • Baptistler
 • Adventistler
 • Yahova şahitleri
 • Mesih inanlıları
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABDABCBDBDACDABDBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?