Felsefe 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

I- Öznel bir bilgidir.
II- İlerleme özelliğine sahiptir.
III- Genel geçerdir.
Yukarıdakilerden hangileri bilimsel bilginin özelliklerindendir?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 2

Doğa bilimleri aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

 • Kimya-biyoloji
 • Mantık-biyoloji
 • Kimya-Matematik
 • Mantık-Matematik
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi din ve felsefenin ortak özelliğidir?

 • Şüphe etmeyi gerektirmeleri
 • Güzeli bulmayı amaç edinmeleri
 • Konularına eleştirel yaklaşmaları
 • İnsanı, evreni anlamaya ve açıklamaya çalışmaları
Soru 4

Felsefenin ruh, öteki dünya, tanrı, ölümsüzlük gibi ilk ve son sorunlarıyla uğraşan alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Etik
 • Estetik
 • Metafizik
 • Epistemoloji
Soru 5

Doğa filozoflarından Thales, evrenin ana maddesi su olduğunu söyleyerek, evrene ilişkin ilk defa dinsel ve mitolojik olmayan bir açıklamada bulunmuştur. Bu açıklamayla doğa bilimlerinin temelini atmış ve bu süreç, felsefe tarihinde “doğa felsefesi” olarak adlandırılmıştır.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 • Bilimlerin felsefenin yerini aldığına
 • Felsefenin bilimlere katkıda bulunduğuna
 • İnsanların evrene dair bilgileri merak ettiğine
 • Önce yapılmış açıklamaların dinsel ve mitolojik nitelikli olduğuna
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bilgi kuramının temel sorularındandır?

 • Varlığın ana maddesi nedir?
 • Evren nasıl oluşmuştur?
 • İdeal bir düzen var mıdır?
 • Bilgi nedir?
Soru 7

“Bilgi duyumla başlar, ama bilgi duyum değildir. Akıl işe karışmazsa, bilim ve felsefe meydana gelmez.”
Aşağıdaki yargılardan hangisi Aristoteles’in görüşlerine uygunluk içermez?

 • Bilim ve felsefe akla dayalı değildir
 • Bilginin malzemesini duyumlar verir.
 • Akıl ve duyumlar bilgiyi oluşturur.
 • Bilgiye ulaşmada duyumlar yeterli değildir.
Soru 8

Bilgi, varlık ve değerin var olduğundan şüphe eden, bunların bilgisine kuşkuyla bakan, felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?

 • Empirizm
 • Pozitivizm
 • Septisizm
 • Fenomenoloji
Soru 9

Deprem gibi doğal bir felaketin Tanrı’nın insanları cezalandırmasının sonucu olduğunun düşünülmesi, Comte’un üç hal yasasının hangi evresine örnek oluşturur?

 • Teolojik evre
 • Pozitif evre
 • Metafizik evre
 • Bilimsel düşünme evresi
Soru 10

Bir düşüncenin ancak faydalı sonuçlar verirse doğru olduğunu savunan John Dewey’nin, bilgi felsefesinde hangi akımın temsilcisi olduğu söylenebilir?

 • Pragmatizm
 • Kritisizm
 • Materyalizm
 • Analitik felsefe
Soru 11

Ortaçağ Avrupa’sında dinsel düşüncenin ön plana çıkmasıyla bilim ve felsefe ancak dinsel otoritenin izin verdiği kadar gelişebilmiş, hatta durma noktasına gelmiştir. Buna karşın, İslam dünyasında 8.yy’da Harun Reşit tarafından kurulan “Beytül Hikme” adlı çeviri ve araştırma merkezinde Eski Yunan düşünürlerine ait eserler Arapçaya çevrilmiş; Halife Memun’ un isteğiyle ise Harezmi, yer ve gökyüzü haritalarından oluşan bir atlas hazırlamıştır.
Parçaya göre bu dönemle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz?

 • İslam dünyası Avrupa’nın gerisinde kalmıştır.
 • İslam dini ve felsefe çatışma içine girmiştir .
 • İslam önderleri bilime ve felsefeye önem vermişlerdir.
 • İslam dünyasında bilime verilen önem felsefeye verilmemiştir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinin temel sorularından değildir?

 • Bilim nedir?
 • Varlığın ana maddesi nedir?
 • Bilimin değeri nedir?
 • Bilimsel yöntem nedir?
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bilimin bazı aşamalardan geçerek ilerlediğini savunan Kuhn’a göre bilimin geçtiği bu aşamalardan değildir?

 • Bilim öncesi dönem
 • Devrim dönemi
 • Metafizik dönem
 • Olağan bilim dönemi
REKLAM
Soru 14

“Ön deyi,olgular arası ilişkilerden ya da bilimsel açıklamalardan yararlanarak henüz olmamış bir olguyu önceden kestirmedir.”
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi bir ön deyidir?

 • Suyun 100 derecede kaynadığının söylenmesi
 • Cisimlerin boşlukta, aynı hızda yere düştüğünün söylenmesi
 • Yağmurun kara dönüştüğünün gözlemlenmesi
 • Thales’in, ay tutulması olayını önceden haber vermesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bilimi, ürün olarak benimseyen yaklaşımın temsilcilerinden değildir?

 • Reichenbach
 • Carnap
 • Toulmin
 • Hempel
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin “Varlık nedir?” sorusuna verdiği cevaplardan değildir?

 • Varlık oluştur.
 • Varlık ideadır.
 • Varlık maddedir.
 • Varlık güzel olandır.
Soru 17

Türk İslam filozofu olan Farabi’nin varlık kuramındaki var olmak için başka bir varlığa ihtiyaç duymayan “Vacibü’l Vücûd” kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

 • İnsan
 • Tanrı
 • Doğa
 • Evren
Soru 18

“Hiçbir şey var değildir, var olsa bile bilinemez; bilinse bile başkalarına aktarılamaz.”
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Gorgias’ın bu görüşünü destekler?

 • Varlık vardır.
 • Varlığı yaratan düşüncedir.
 • Var olmak algılanmış olmaktır.
 • Varlığın bilgisine ulaşılamaz.
Soru 19

“İki kez yıkanamazsınız aynı ırmakta. Üzerinde akan şimdi yeni sulardır ” sözüyle evrende sürekli bir değişmenin olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

 • Farabî
 • Heraklietos
 • Descartes
 • La Mettrie
Soru 20

Var olan her şeyi düşünceye bağlayan, insan düşüncesinden bağımsız bir nesneler dünyasının olmadığını savunan felsefi öğreti aşağıdakilerden hangisidir?

 • İdealizm
 • Düalizm
 • Fenomenoloji
 • Materyalizm
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADCADACAACBCDCDBDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?