Felsefe 3 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Felsefenin sözcük anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bilgelik
 • Akılcılık
 • Düşüncecilik
 • Bilgelik Sevgisi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi felsefenin işlevlerinden değildir?

 • İnsanın inanma ihtiyacını karşılar.
 • Bilgiyi üretmeye yardımcı olur.
 • İnsana doğru düşünmeyi öğretir.
 • İnsanın bilinçlenmesine yardımcı olur.
Soru 3

• Aneximenes’e göre evrenin ana maddesi hava, Thales’e göre ise sudur.
• Whitehead’a göre evrende sürekli bir değişme vardır; Parmenides’e göre ise evrende değişme yoktur.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 • Filozofların hazır bilgilerle yetindiğine
 • Filozofların aynı konuda farklı düşünebildiğine
 • Felsefe bilgisine deney ve gözlemle ulaşıldığına
 • Filozofların düşüncelerini zamanla değiştirebildiğine
Soru 4

Teknik gibi bu alanda da, doğada olmayan bir şey üretilir. Ancak teknikte amaç, insan hayatını kolaylaştırmak iken, bu alanın amacı, güzeli yakalamak ve estetik hazza ulaşmaktır.
Yukarıda teknik ile karşılaştırması verilen alan aşağıdakilerden hangisidir?

 • Din
 • Sanat
 • Bilim
 • Metafizik
Soru 5

I- Kesin değildir.
II- Düzensiz,yöntemsiz bir bilgidir.
III- Kişisel deneyimlere dayanır.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri gündelik bilgiye aittir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi insan bilimlerinden değildir?

 • Psikoloji
 • Biyoloji
 • Tarih
 • Sosyoloji
Soru 7

“Kötü, Bilgi, Obje, Varlık”
Yukarıdakilerden hangileri bilgi kuramının temel kavramlarındandır?

 • Varlık-Kötü
 • Bilgi-Kötü
 • Bilgi-Obje
 • Varlık-Obje
Soru 8

‘Kar beyazdır’önermesi doğru olarak nitelendirilirken, ‘kömür beyazdır’ önermesi yanlış olarak nitelendirilir.
Bu örneklere göre bir önermenin doğru olmasının ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Önermenin anlamsız olması
 • Öznenin dış dünyada var olması
 • Özne ile yüklem arasında benzerlik olması
 • Gerçekte var olan bir şeyi olduğu gibi yansıtması
Soru 9

Locke’a göre,doğuştan aklımızda bir takım bilgiler olsaydı,cahil ve budala olarak gördüğümüz kişilerin de akıl ilkeleri, matematik kavramlar ve Tanrı hakkında bilgi sahibi olması gerekirdi.
Locke bu görüşüyle hangi akımı eleştirmektedir?

 • Empirizm
 • Rasyonalizm
 • Fenomenoloji
 • Pozitivizm
Soru 10

Sokrates ‘e göre, öğretmen öğrencisine hiçbir şey öğretemez. Ancak onun aklında var olan bilgileri gün ışığına çıkarır.
Bu bilgiye göre Sokrates’in aşağıdaki görüşlerden hangisini savunduğu söylenebilir?

 • Doğru bilgiye deneyle ulaşılır.
 • Bilgiler aklımızda doğuştan vardır.
 • Doğru bilgiye ulaşmak mümkün değildir.
 • Doğru bilgiye sezgilerimiz yoluyla ulaşabiliriz.
Soru 11

Aşağıdaki filozoflardan hangisi diyalektik yöntemi kullanmıştır?

 • Hegel
 • Platon
 • Hume
 • Farabi
Soru 12

“Bilim etkinliktir,bilim üründür.”
türünden cevaplar bilim felsefesinin hangi sorusuna verilmiş olabilir?

 • Bilim nedir?
 • Bilimin değeri nedir?
 • Bilimsel yöntem nedir?
 • Bilimin temel özellikleri nelerdir?
Soru 13

Bilimsel yöntemin son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gözlem yapılması
 • Yasalara ulaşılması
 • Olguların saptanması
 • Deney yapılması
REKLAM
Soru 14

Klasik görüş taraftarlarına göre, bilimler birbirine indirgenebilir. Bu görüşe karşı çıkan bilim adamlarına göre ise, bilimler birbirleriyle ilişki içinde olabilir, ancak birbirine indirgenemez.
Aşağıdakilerden hangisi bu karşı çıkışın gerekçesi olabilir?

 • Bilimsel faaliyetlerin insandan bağımsız olması
 • Bilimlerin gerçekliği açıklamada yeterli olmaması
 • Bilimlerin birbirleriyle ilişki içine girmemesi gerektiği
 • Gerçekliğin farklı boyutlarının farklı bilimlerce açıklanabileceği
Soru 15

Fizik ve kimya alanındaki gelişmeler atomun bulunmasını sağlamıştır. Atom enerji üretiminde kullanılabildiği gibi, atom bombası yapımında da kullanılabilir.
Burada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bilimin değersiz olduğu
 • Bilimsel araştırmalara son verilmesi gerektiği
 • Bilimsel gelişmelerin insanlığa hep faydalı olduğu
 • Bilimin insanlığın yararına olduğu gibi zararına da kullanılabildiği
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi felsefenin varlığa bakışını yansıtmaz?

 • Varlığa eleştirel yaklaşması
 • Varlığı bütün olarak ele alması
 • Varlığı vahiy yoluyla açıklaması
 • Varlığı akılla temellendirmeye çalışması
Soru 17

Platon un idealar kuramıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • İdealar zamanla yok olacaktır.
 • İdealar dünyası ezeli ve ebedidir.
 • Gerçekte var olan varlıklar idealardır.
 • Birbirinden farklı iki dünya vardır.
Soru 18

Doğada nesnel gerçekliği olmayan, duyularla algılanamayan, sadece düşüncede var olan varlıklara “düşünülen (ideal) varlıklar” denir.
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi ideal varlıktır?

 • Su
 • Toprak
 • Sayılar
 • Güneş
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi
“Varlığın ana maddesi nedir?”
sorusunu atom diye cevaplayarak, her şeyin atomlardan meydana geldiğini savunan ilkçağ düşünürüdür?

 • Sokrates
 • T. Hobbes
 • Demokritos
 • Anaximandros
Soru 20

Descartes’a göre, yer kaplayan ve düşünen olmak üzere iki töz vardır. Madde yer kaplar ama düşünemez, ruh ise düşünür ama yer kaplayamaz.
Buna göre, Descartes’ın varlık görüşü hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Varlığın ruh ve maddeden oluştuğu
 • Varlığın sezgiyle kavranabileceği
 • Varlığın sürekli değişim halinde olduğu
 • Varlığın salt düşünceden ibaret olduğu
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABBDBCDBBAABDDCACCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?