Felsefe 4 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

İnsanın eylemlerinin sonuçlarını üstlenmesi, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • Etik
 • Kötü
 • Özgürlük
 • Sorumluluk
Soru 2

İslamiyet’ten önce Arabistan’da doğan kız çocukları diri diri toprağa gömülürdü. Bu yapılması gereken bir ödevdi. Hz. Muhammed’in gelişi ve İslam’ın yayılmasından sonra bu uygulama yasaklandı.
Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz?

 • Her insanın özünde iyi olduğuna
 • Kuralların toplumları her zaman iyiye yönelttiğine
 • Ahlak kurallarının aynı toplumda zamanla değişebildiğine
 • Kız çocuklarının tüm toplumlarda küçük görüldüğüne
Soru 3

I. Tanrının varlığı kanıtlanabilir mi?
II. Evrensel ahlak yasası var mıdır?
III. İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür?
Yukarıda verilenlerden hangileri ahlak felsefesinin temel sorularındandır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 4

Her eylemde olabildiğince çok insanın, olabildiğince çok yararının göz önüne alınması ilkesini ahlak felsefesinin temeline koyan yaklaşım hangisidir?

 • Utilitarizm
 • Egoizm
 • Hedonizm
 • Entüisyonizm
Soru 5

Mevlana’ya göre evrensel ahlak yasasının temelinde hangi öge bulunur?

 • Haz
 • Sevgi
 • Ödev
 • Mutluluk
REKLAM
Soru 6

Kant’a göre, muhtaç birine insanların gözüne iyi görünmek için ya da dini bir çıkar duygusuyla yardım edersek davranışımız ahlaki olmaz.
Kant’ın bu düşüncesinin gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Dini unsurlar ahlakın kapsamının dışındadır.
 • Bir eylemin ahlaki olup olmadığı kişiden kişiye değişir.
 • Toplumsal kurallar insanı ahlaki eylemlerden uzaklaştırır.
 • Ahlaki eylem ödevden dolayı yapılan ve çıkar gözetmeyen eylemdir
Soru 7

Devletin iktidar gücünü hiçbir iç veya dış baskı olmadan kullanmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yasa
 • Devlet
 • Egemenlik
 • Sivil toplum
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Platon un devlet anlayışını yansıtmaz?

 • Devlet yapay bir kurumdur
 • Devlet bir organizmadır.
 • Devlet sınıflardan oluşur.
 • Devleti ortaya çıkaran insanların ihtiyaçlarıdır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin sorularından değildir?

 • İktidarın kaynağı nedir?
 • Ölümden sonra bir hayat var mıdır?
 • En iyi yönetim şekli hangisidir?
 • Egemenliğin kullanılış biçimleri nelerdir?
Soru 10

İnsan haklarıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Etik bir anlayışla hareket eder.
 • Bireylere kendilerini özgürce ifade etme olanağı sağlamaz.
 • İnsanların özgürlüğünü güvence altına alır.
 • Her insanın doğuştan sahip olması gereken haklardır
Soru 11

İdeal düzenin kurulması için özgürlük ve eşitlik tek başına yeterli değildir. Bunları kaynaştıracak üçüncü bir ölçüt gerekir.
Açıklamada bahsedilen üçüncü ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

 • Adalet
 • Laiklik
 • Meşruiyet
 • Demokrasi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi, her türlü otoritenin, insanın üzerinde baskı kurarak yaratıcılığını, özgürlüğünü yok edeceğini gerekçe göstererek, ideal düzenin olamayacağını savunan felsefi görüştür?

 • Determinizm
 • Liberalizm
 • Utilitarizm
 • Nihilizm
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisinde Farabi’nin “Erdemli Şehir” ütopyasıyla ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

 • İnsanlar Tanrı inancına sahip değildir.
 • Evrensel barıştan söz edilmiştir.
 • Farabi toplumu insan bedenine benzetir.
 • Devletin başkanı bilginler arasından seçilir.
REKLAM
Soru 14

I. Sanat ve oyun arasında benzerlikler vardır.
II. Sanat sanatçının nesneleri taklit etmesiyle ortaya çıkar.
III. Sanat eseri sanatçının madde ve biçimle oynamasıyla ortaya çıkar.
Yukarıdaki yargılardan hangileri sanatı oyun olarak kabul eden görüşe uygundur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 15

“Gerçeklikte tiksinerek baktığımız şeylere, bir sanat eseri hâline gelince hayranlıkla bakarız”
Aristoteles bu ifadesiyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?

 • Sanat doğada güzel olandır.
 • Doğanın güzelliği insandan bağımsızdır.
 • Sanat eseri gerçeği yansıttığı kadar güzeldir.
 • Doğadaki güzellik ile sanattaki güzellik birbiriyle örtüşmeyebilir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi estetiğin temel kavramlarındandır?

 • İyi
 • Kutsal
 • Güzel
 • Erdem
Soru 17

“Kimi menekşeyi sever, kimi orkideyi; kimi halk müziği sever, kimi klasik batı müziği; kimi Picasso’nun resimlerini beğenir, kimi Salvador Dali’nin”
Bu parçanınya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 • Ortak estetik yargılar olamaz.
 • Sanat eseri yaratıcılığın ürünüdür.
 • Estetik yargılar kültürden etkilenir.
 • Güzellik sadece sanat eserine ait bir özelliktir.
Soru 18

Ey Muhammed de ki:“Ben yalnızca sizin gibi bir beşerim. Bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, iyi iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın.”(Kehf Suresi,18:110)
Yukarıdaki ayette din felsefesinin temel kavramlarından hangisi doğrudan yoktur?

 • Tanrı
 • Vahiy
 • Peygamber
 • Yüce
Soru 19

Tek Tanrılı dinlerdeki yaratanyaratılan ayrılığını reddederek, Tanrıyla evreni bir tutan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Teizm
 • Deizm
 • Panteizm
 • Agnostisizm
Soru 20

Tanrı’nın varlığını reddedenlerin, “herşeyi bilen,en yüce ve en iyi olan bir Tanrı neden evrendeki acı,kötülük ve yetersizlikleri yaratmıştır?” sorusuna dayanarak ileri sürdükleri kanıt aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ontolojik Kanıt
 • Kötülük Kanıtı
 • Ahlaki gerekçeler kanıtı
 • Kozmolojik kanıt
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCCABDCABBADABDCADCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?