GİRİŞ/KAYIT

Fıkıh 1 – Test 92016-3. Dönem

SORU 1

Fıkıh ilminde bir hükmün Kur’an’a ve sünnete uygun olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Adli
 • B) Şer’i
 • C) Ahlakı
 • D) İstinbat
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin konuları arasından çıkarılmıştır?

 • A) Muamelat
 • B) İbadât
 • C) Ukubat
 • D) İtikat
SORU 3

“Eşyada aslolan ibahadır.”
(Yasaklanmayan her şey mubahtır.)
ilkesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

 • A) Helallerde genişlik
 • B) Hükümlerde tedricilik
 • C) Adaletin gerçekleşmesi
 • D) Kamu yararının gözetilmesi
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi mezhepler öncesi dönemlerden biri değildir?

 • A) Taklit dönemi
 • B) Tabiin dönemi
 • C) Sahabe dönemi
 • D) Peygamber dönemi
SORU 5

Ebu Hanife’nin hüküm vermede kullandığı en belirgin yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İstishab deliline sıkça başvurmak
 • B) Akla ve reye büyük önem vermek
 • C) Medine halkının uygulamasını delil saymak
 • D) Ehl-i beyt kanalıyla nakledilen hadisleri muteber kabul etmek
SORU 6

• Miladi 699-765 yılları arasında Medine’de yaşamıştır.
• Ebu Hanife ve Süfyan-ı Sevri kendisinden ders almıştır.
• Şia’nın büyük çoğunluğu onun görüşlerini benimsemiştir.
Hakkında bilgi verilen mezhep imamı kimdir?

 • A) Muhammed b. İdris eş-Şafii
 • B) Ahmet b. Hanbel
 • C) Cafer-i Sadık
 • D) Malik b. Enes
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi fıkhî mezheplerin doğuşunu hazırlayan sebeplerden biri değildir?

 • A) Siyasi görüş ayrılıkları
 • B) Yeni problemlerin ortaya çıkması
 • C) Dini metinlerin yoruma açık olması
 • D) Ayetlerin vahiy kâtiplerine yazdırılması
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi “mükellefiyetin temel şartları”ndan biri değildir?

 • A) Ergenlik çağına girmek
 • B) Akli olgunluğa erişmek
 • C) Müslüman olmak
 • D) Mukim olmak
SORU 9

Sünnetin hükmü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Her mükellefin yapması zorunludur.
 • B) Terk eden kişi günah işlemiş olur ve kınanır.
 • C) Yapan sevap kazanır, terk eden günah işlemiş olmaz.
 • D) Yapılmasında ya da yapılmamasında sevap ve günah yoktur.
SORU 10

Aşağıdaki davranışlardan hangisi müstehabtır?

 • A) Sadaka vermek
 • B) Kumar oynamak
 • C) Ramazan orucu tutmak
 • D) Namazları kerahet vaktine bırakmak
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi icma ile alınan karara örnek oluşturmaz?

 • A) Kur’an’ın Mushaf haline getirilmesi
 • B) Namaz kılarken kıbleye dönülmesi
 • C) Cuma namazında iç ezan okunması
 • D) Bir şehirde birden fazla camide cuma namazı kılınması
SORU 12

Faize yol açabileceğinden, borçlunun alacaklıya hediye vermesi uygun değildir.
Fıkhın bu ilkesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

 • A) İstishab
 • B) İstihsan
 • C) Sedd-i zeraî
 • D) Mesalih-i Mürsele
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi fıkhî hükümlerden “ruhsat”a bir örnektir?

 • A) Namazın tek başına kılınabilmesi
 • B) Şartları tutan herkesin zekât vermesi
 • C) Hastanın, orucunu kazaya bırakabilmesi
 • D) Akil- baliğ her Müslümana namazın farz kılınması
SORU 14

İçtihat farklılıkları aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır?

 • A) Fıkhi mezheplerin doğuşuna
 • B) Hadis eserlerinin telif edilmesine
 • C) Kur’an’ın kitap haline getirilmesine
 • D) Hafızlık müessesesinin gelişmesine
SORU 15

“Müçtehit, içtihat ederek bir hüküm verdiğinde, verdiği hüküm doğru ise iki, hatalı ise bir sevap alır.”
Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılacak bir sonuç değildir?

 • A) Hz. Peygamber içtihada teşvik etmiştir.
 • B) İslam bireysel düşünceye önem vermiştir.
 • C) Müçtehidin yanlış hüküm verme ihtimali vardır.
 • D) Müçtehidin verdiği hüküm yanlış olsa bile uygulanmalıdır.
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi müçtehit sahabelerden biridir?

 • A) Said bin el-Müseyyeb
 • B) Abdullah b. Mesut
 • C) İbrahim en-Nehai
 • D) Ata b. Ebi Rebah
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi içtihada gerek duyulmasının nedenlerinden biri olamaz?

 • A) Sosyal değişimin kaçınılmaz oluşu
 • B) Kur’an’da her konunun yer almaması
 • C) Kur’an-ı Kerim’in yirmi üç yılda indirilmiş olması
 • D) Şartlar değiştikçe hükümlerin de değişebilir olması
SORU 18

Bir ibadeti bozan, bir antlaşmayı tamamen ya da kısmi olarak geçersiz kılan fiillere ne denir?

 • A) Müfsit
 • B) Mübah
 • C) Mekruh
 • D) Müstehab
SORU 19

“Neden söylediğimizi ve delillerimizi bilmeden, bizim görüşümüzle fetva vermek hiçbir kimse için helal değildir.”
Ebu Hanife bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

 • A) İçtihat kapısı açık tutulmalıdır.
 • B) Fetva yetkisi belirli kişilerdedir.
 • C) Herkes hükmünü kendi vermelidir.
 • D) Taklit ve taassuptan kaçınılmalıdır.
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi müçtehitte aranan şartlardan biridir?

 • A) Hafız olmak
 • B) Erkek olmak
 • C) Sahabe olmak
 • D) Kuran ve sünneti bilmek
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDAABCDDCABCCADBCADD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?