Fıkıh 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Fıkıh ilminde bir hükmün Kur’an’a ve sünnete uygun olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Adli
 • Şer’i
 • Ahlaki
 • İstinbat
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin konuları arasından çıkarılmıştır?

 • Muâmelât
 • İbadât
 • Ukûbat
 • İtikat
Soru 3

“Eşyada aslolan ibahadır.”
(Yasaklanmayan her şey mubahtır.)
ilkesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

 • Helallerde genişlik
 • Hükümlerde tedricilik
 • Adaletin gerçekleşmesi
 • Kamu yararının gözetilmesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi mezhepler öncesi dönemlerden biri değildir?

 • Taklit dönemi
 • Tabiin dönemi
 • Sahabe dönemi
 • Peygamber dönemi
Soru 5

Ebu Hanife’nin hüküm vermede kullandığı en belirgin yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

 • İstishab deliline sıkça başvurmak
 • Akla ve reye büyük önem vermek
 • Medine halkının uygulamasını delil saymak
 • Ehl-i beyt kanalıyla nakledilen hadisleri muteber kabul etmek
REKLAM
Soru 6

• Miladi 699-765 yılları arasında Medine’de yaşamıştır.
• Ebu Hanife ve Süfyan-ı Sevri kendisinden ders almıştır.
• Şia’nın büyük çoğunluğu onun görüşlerini benimsemiştir.
Hakkında bilgi verilen mezhep imamı kimdir?

 • Muhammed b. İdris eş-Şafii
 • Ahmet b. Hanbel
 • Cafer-i Sadık
 • Malik b. Enes
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi fıkhî mezheplerin doğuşunu hazırlayan sebeplerden biri değildir?

 • Siyasi görüş ayrılıkları
 • Yeni problemlerin ortaya çıkması
 • Dini metinlerin yoruma açık olması
 • Ayetlerin vahiy kâtiplerine yazdırılması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi “mükellefiyetin temel şartları”ndan biri değildir?

 • Ergenlik çağına girmek
 • Akli olgunluğa erişmek
 • Müslüman olmak
 • Mukim olmak
Soru 9

Sünnetin hükmü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Her mükellefin yapması zorunludur.
 • Terk eden kişi günah işlemiş olur ve kınanır.
 • Yapan sevap kazanır, terk eden günah işlemiş olmaz.
 • Yapılmasında ya da yapılmamasında sevap ve günah yoktur.
Soru 10

Aşağıdaki davranışlardan hangisi müstehabtır?

 • Sadaka vermek
 • Kumar oynamak
 • Ramazan orucu tutmak
 • Namazları kerahet vaktine bırakmak
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi icma ile alınan karara örnek oluşturmaz?

 • Kur’an’ın Mushaf haline getirilmesi
 • Namaz kılarken kıbleye dönülmesi
 • Cuma namazında iç ezan okunması
 • Bir şehirde birden fazla camide cuma namazı kılınması
Soru 12

Faize yol açabileceğinden, borçlunun alacaklıya hediye vermesi uygun değildir.
Fıkhın bu ilkesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

 • İstishab
 • İstihsan
 • Sedd-i zeraî
 • Mesalih-i Mürsele
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi fıkhî hükümlerden “ruhsat”a bir örnektir?

 • Namazın tek başına kılınabilmesi
 • Şartları tutan herkesin zekât vermesi
 • Hastanın, orucunu kazaya bırakabilmesi
 • Akil- baliğ her Müslümana namazın farz kılınması
REKLAM
Soru 14

İçtihat farklılıkları aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır?

 • Fıkhi mezheplerin doğuşuna
 • Hadis eserlerinin telif edilmesine
 • Kur’an’ın kitap haline getirilmesine
 • Hafızlık müessesesinin gelişmesine
Soru 15

“Müçtehit, içtihat ederek bir hüküm verdiğinde, verdiği hüküm doğru ise iki, hatalı ise bir sevap alır.”
Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılacak bir sonuç değildir?

 • Hz. Peygamber içtihada teşvik etmiştir.
 • İslam bireysel düşünceye önem vermiştir.
 • Müçtehidin yanlış hüküm verme ihtimali vardır.
 • Müçtehidin verdiği hüküm yanlış olsa bile uygulanmalıdır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi müçtehit sahabelerden biridir?

 • Said bin el-Müseyyeb
 • Abdullah b. Mesut
 • İbrahim en-Nehai
 • Ata b. Ebi Rebah
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi içtihada gerek duyulmasının nedenlerinden biri olamaz?

 • Sosyal değişimin kaçınılmaz oluşu
 • Kur’an’da her konunun yer almaması
 • Kur’an-ı Kerim’in yirmi üç yılda indirilmiş olması
 • Şartlar değiştikçe hükümlerin de değişebilir olması
Soru 18

Bir ibadeti bozan, bir antlaşmayı tamamen ya da kısmi olarak geçersiz kılan fiillere ne denir?

 • Müfsit
 • Mübah
 • Mekruh
 • Müstehab
Soru 19

“Neden söylediğimizi ve delillerimizi bilmeden, bizim görüşümüzle fetva vermek hiçbir kimse için helal değildir.”
Ebu Hanife bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

 • İçtihat kapısı açık tutulmalıdır.
 • Fetva yetkisi belirli kişilerdedir.
 • Herkes hükmünü kendi vermelidir.
 • Taklit ve taassuptan kaçınılmalıdır.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi müçtehitte aranan şartlardan biridir?

 • Hafız olmak
 • Erkek olmak
 • Sahabe olmak
 • Kuran ve sünneti bilmek
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDAABCDDCABCCADBCADD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?