GİRİŞ/KAYIT

İslam Tarihi 1 – Test 92016-3. Dönem

SORU 1

İslam tarihi başlangıçta metot olarak aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır?

 • A) Öğretici
 • B) Rivayetçi
 • C) Araştırıcı
 • D) Tenkit
SORU 2

Aşağıdaki kavramlardan hangisi Kur’an-ı Kerim ile ilgili değildir?

 • A) Cüz
 • B) Sure
 • C) Ayet
 • D) Hadis
SORU 3

Müslümanlar hicri takvimi, aşağıdaki hangi halife döneminde resmî takvimleri olarak benimsemişlerdir?

 • A) Hz. Ali
 • B) Hz. Ömer
 • C) Hz. Osman
 • D) Hz. Ebu Bekir
SORU 4

İslamiyet’ten önce Arabistan’ın güneyinden göç eden Araplar tarafından Kuzey Arabistan’da kurulmuş olan devletler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A) Gassânîler – Hîreliler
 • B) Sasaniler – Habeşliler
 • C) Mâinliler – Seb’eliler
 • D) Asurlular – İyonyalılar
SORU 5

Aşağıdaki Arap kavimlerinden hangisi “Arab-ı bâide” adı verilen gruptandır?

 • A) Adnanîler
 • B) İsmailîler
 • C) Medyenler
 • D) Kahtânîler
SORU 6

Arapların uğraşı alanlarından biri olan “Itrıyatcılık”, aşağıdaki üretim dallarından hangisiyle ilgilidir?

 • A) Dericilik
 • B) Demircilik
 • C) Kuyumculuk
 • D) Güzel koku üretimi
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi vahiy meleğidir?

 • A) Azrail
 • B) Cebrail
 • C) Mikâil
 • D) İsrafil
SORU 8

Mekkeli Müşriklere göre peygamberlik, aslında aşağıdakilerden hangisine gelmeliydi?

 • A) Velit bin Muğire’ye
 • B) Zeyd bin Harise’ye
 • C) Halit bin Velit’e
 • D) Amr bin As’a
SORU 9

Hz. Muhammed yaklaşık kaç yıl peygamberlik görevinde bulunmuştur?

 • A) 19
 • B) 21
 • C) 23
 • D) 33
SORU 10

Kureyşliler, Müslümanların Mekke’yi fethetmek için harekete geçtiğinde Hz. Muhammed’e arabuluculuk yapması için, aşağıdakilerden hangisini görevlendirmişlerdir?

 • A) Ebu Talip’i
 • B) Ebu Lehep’i
 • C) Ebu Cehil’i
 • D) Ebu Süfyan’ı
SORU 11

“Hz. Peygamber’e verdikleri bir oğlağı, hatta bir deve yularını bile bana vermekten kaçınanlarla kim olursa olsunlar mücadele ederim.”
diyerek zekât vermeyenlere karşı savaşmaktan bile çekinmeyeceğini belirten halife, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Ebu Bekir
 • B) Hz. Ömer
 • C) Hz. Osman
 • D) Hz. Ali
SORU 12

Hz. Ali Dönemi’nin çok karışık iç olaylarla geçmesinde, aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

 • A) Emevi sülalesinin Hz. Ali’nin halifeliğini tanımamasının
 • B) Hz. Ali’nin, Hz. Osman’ın katillerini bulamamasının
 • C) Hz. Ali’ye karşı bir muhalif grubun oluşmasının
 • D) Yalancı peygamberlerin ortaya çıkmasının
SORU 13

Hz. Peygamberin torunları, aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A) Hz. Hüseyin ▬ Kuteybe bin Müslim
 • B) Hz. Hasan ▬ Hz. Hüseyin
 • C) Hz. Ali ▬ Amr bin As
 • D) Hz. Hasan ▬ Hz. Ali
SORU 14

İslam Devleti’nin başkenti, aşağıdaki hangi halife döneminde Medine’den Kûfe’ye taşınmıştır?

 • A) Hz. Ali
 • B) I. Velit
 • C) Hz. Ebu Bekir
 • D) Yezit bin Muaviye
SORU 15

Hz. Ali, aşağıdaki hangi savaşta rakiplerini yenmiştir?

 • A) Sıffin
 • B) Katvan
 • C) Cemel
 • D) Talas
SORU 16

Bizans’a bağlı Ermeniye’yi İslam topraklarına katan Emevi halifesi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) III. Yezit bin Velit
 • B) Mervan bin Hakem
 • C) Hişam bin Abdülmelik
 • D) Abdülmelik bin Mervan
SORU 17

Arap olmayan Müslümanlar (Mevali), hukuken Müslüman Araplarla, aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle eşit hâle gelmiştir?

 • A) Abbasi Devleti’nin kurulmasıyla
 • B) Emevi Devleti’nin yıkılmasıyla
 • C) İslamiyet’i kabul etmekle
 • D) İstanbul’un fethiyle
SORU 18

Hutbelerde Hz. Ali ve evladına hakaret etme durumuna son veren Emevi halifesi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yezit bin I. Velit
 • B) Ömer bin Abdülaziz
 • C) Süleyman bin Abdülmelik
 • D) II. Mervan bin Muhammed
SORU 19

İlk İslam fetihlerinin son halkası, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İber Yarımadası’nın fethi
 • B) Kuzey Afrika’nın fethi
 • C) İstanbul’un fethi
 • D) Şam’ın fethi
SORU 20

Müslümanlarla İspanyollar arasında 47 maddelik Gırnata’nın Teslim Antlaşması hangi yıl imzalanmıştır?

 • A) 1355
 • B) 1487
 • C) 1491
 • D) 1502
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDBACDBACDADBACDCBAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?