GİRİŞ/KAYIT

İslam Tarihi 2 – Test 92016-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler Dönemi’nin özelliklerinden değildir?

 • A) Bilim alanında gelişmeler yaşandı.
 • B) Yönetimde divan teşkilatı geliştirildi.
 • C) Türklere ve İranlılara yönetimde görevler verildi.
 • D) Halifelik, babadan oğula geçen saltanat hâlini aldı.
SORU 2

Emevi hükümdarı II. Mervan, İbrahim bin Muhammed’i idam ettirmesinin temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Babek İsyanı’nı yönetmesi
 • B) Emevilere karşı yürüttüğü politikalar
 • C) Yalancı peygamberlik iddiasında bulunması
 • D) Emevilerin aleyhine Tolunoğullarıyla işbirliği yapması
SORU 3

Hilafetini tanımadığı için Ebu Müslim’in yardımıyla amcası Abdullah’ı öldürten Abbasi halifesi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Me’mun
 • B) Harun Reşit
 • C) Ebu Cafer Mansur
 • D) Mustasım Billah
SORU 4

Halife Mu’tasım’a karşı 839 yılında Mazyar adındaki bir Mecusi, aşağıdaki bölgelerin hangisinde isyan çıkarmıştır?

 • A) Mekran
 • B) Belucistan
 • C) Umman
 • D) Taberistan
SORU 5

• Halife Hadi Dönemi’nin siyasi olaylarındandır.
• Abbasilere karşı yapılmış bir halk ayaklanmasıdır.
• Mekke ve Medine’yi kontrolleri altına alan isyancılar, hareketin başındaki Hz. Hasan’ın torununu halife ilan etmişlerdir.
• İsyan sonucunda Hz. Hasan’ın torunu başta olmak üzere birçok kişi öldürülerek isyan kanlı bir şekilde bastırılmıştır.
Yukarıda sözü edilen isyanda öldürülen Hz. Hasan’ın torunu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hüseyin
 • B) İdris
 • C) Kasım
 • D) Yusuf
SORU 6

Şii imamlarından Ubeydullah Mehdi tarafından kurulan Fatımiler Devleti’nin hükümranlığına, aşağıdakilerden hangisi son vermiştir?

 • A) Gazneli Mahmut
 • B) Selahattin Eyyubi
 • C) Alaeddin Keykubat
 • D) Bilge Kül Kadir Han
SORU 7

Çin’de keten ve kenevirden imal edilmekte olan kâğıt, aşağıdaki savaşların hangisinin sonucunda Çin’in dışında ilk defa Semerkant’ta da imal edilmeye başlanmıştır?

 • A) Dandanakan
 • B) Malazgirt
 • C) Talas
 • D) Uhut
SORU 8

Müslüman Araplarla her türlü siyasi, askerî ve ticari ilişkiler kurmalarına rağmen halkının tam İslam halkası içine girmediği Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Büyük Selçuklular
 • B) Karahanlılar
 • C) Karluklar
 • D) Hazarlar
SORU 9

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Şakik-i Belhi ile ilgili değildir?

 • A) Bir mutasavvıftır.
 • B) 8. yüzyılda yaşamıştır.
 • C) İdil Bulgar Hanlığı’nın kurucusudur.
 • D) Budist Türklerin İslam’la tanışmalarında etkin rol oynamıştır.
SORU 10

Türk – İslam medeniyetinin ilk orijinal ürünleri arasında yer alan “Divan-ü Lügat-it Türk” ve “Kutadgu Bilig” gibi eserler, aşağıdaki Türk – İslam devletlerinden hangisinin döneminde yazılmıştır?

 • A) Karahanlılar
 • B) Osmanlılar
 • C) Gazneliler
 • D) İdil Bulgarları
SORU 11

Anadolu Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapan ilk şehir, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bursa
 • B) İznik
 • C) Konya
 • D) Tosya
SORU 12

Urfa Kontluğu, kaçıncı Haçlı Seferi sırasında kurulmuştur?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’nin ekonomik sonuçlarından biridir?

 • A) Feodalizmin zayıflaması
 • B) Kilise ve din adamlarına duyulan güvenin sarsılması
 • C) Marsilya, Venedik ve Cenova limanlarının önem kazanması
 • D) Avrupalıların pusula, barut ve kâğıt yapımını Müslümanlardan öğrenmeleri
SORU 14

Osmanlı Surre Alayı’nın kutsal topraklara götürdüğü surreler (para kesesi), 1864 – 1914 yılları arasında hangi ulaşım araçları ile gönderilmiştir?

 • A) Kağnı ve at arabalarıyla
 • B) Deve ve atlarla
 • C) Demir yoluyla
 • D) Deniz yoluyla
SORU 15

Hindistan’da İslamiyeti yayma faaliyetlerini başlatan ilk devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Babür
 • B) Emevi
 • C) Abbasi
 • D) Gazne
SORU 16

1958 yılında cumhuriyet rejimine geçen Irak’ın ilk devlet başkanı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Abdülkerim Kasım
 • B) Saddam Hüseyin
 • C) Ali Geylani
 • D) Nuri Said
SORU 17

İsrail, Haziran 1982’de Savunma Bakanı Ariel Sharon’un etkisiyle, aşağıdaki yerlerden hangisini işgal etmiştir?

 • A) Irak
 • B) Kuveyt
 • C) Lübnan
 • D) Suriye
SORU 18

Aşağıdaki devletlerden hangisinin başkenti Dakka’dır?

 • A) Malezya
 • B) Endonezya
 • C) Afganistan
 • D) Bangladeş
SORU 19

Millî Eğitim Bakanlığımıza bağlı faaliyet gösteren “Türkiye Türkçesi Eğitim-Öğretim Merkezi”, aşağıdaki devletlerin hangisinde kurulmuştur?

 • A) Tacikistan
 • B) Azerbaycan
 • C) Özbekistan
 • D) Kırgızistan
SORU 20

“__________ , Basra Körfezi ülkelerinde üretilen petrolün dünya pazarlarına ulaşmasında bir kapıdır.”
Verilen bilginin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Bengal Körfezi
 • B) Hürmüz Boğazı
 • C) Süveyş Kanalı
 • D) Cebel-i Tarık Boğazı
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBCDABCDCABACDBACDAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?