GİRİŞ/KAYIT

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 – Test 92016-3. Dönem

SORU 1

Yahudilikte tanrı inancı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Tevhit anlayışından daha çok teslis anlayışına yakındır.
 • B) Evreni yaratan tanrı onun işleyişine müdahale etmez.
 • C) Tanrının heykeli yapılamaz, ismi gereksiz zikredilemez.
 • D) Tanrı bütün insanları eşit bir şekilde sevmektedir.
SORU 2

“Elohim” ve “Yahve” hangi dinde tanrıya verilen isimlerdir?

 • A) Yahudilik
 • B) Hristiyanlık
 • C) Zerdüştlük
 • D) Konfüçyanizm
SORU 3

“Brahma, Vişnu ve Şiva” terimleri aşağıdaki dinlerin hangisi ile ilişkilidir?

 • A) Yahudilik
 • B) Hinduizm
 • C) Şintoizm
 • D) Taoizm
SORU 4

Avesta yazılarında, iyi olan şeylerin _________, kötü olan şeylerin ise şeytani kuvvet olan ________ tarafından yaratıldığı belirtilmektedir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 • A) Adonay- Buda
 • B) Brahman- Veda
 • C) Tao- Tirthankara
 • D) Ahura Mazdah- Ehrimen
SORU 5

İslam’a göre peygamberler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A) İlahi özelliklere sahiptirler.
 • B) Din kurucusu kabul edilmezler.
 • C) Büyük günah işlemekten uzaktırlar.
 • D) Melek aracılığıyla Allah’tan vahiy alırlar.
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Musa’ ya verilen mucizelerden biridir?

 • A) Beşikte iken konuşması
 • B) Asasıyla Kızıldeniz’i yarması
 • C) Körü ve alacalıyı iyileştirmesi
 • D) Kendisine gökten sofra indirilmesi
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlık inancına göre Hz. İsa’nın özelliklerinden biri değildir?

 • A) Kendisine tanrılık verilmiştir.
 • B) Babasız olarak doğmuştur.
 • C) Allah’ın peygamberidir.
 • D) İncil’i vahyetmiştir.
SORU 8

Ahiret inancı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) İlahi dinlerin ortak inançlarındandır.
 • B) İnsanlar ahireti duyu organlarıyla kavrayabilirler.
 • C) İnsanları dünyada güzel davranışlara yönlendirmeyi amaçlar.
 • D) Bireyin sorumluluk duygusunun gelişimine katkıda bulunur.
SORU 9

Hristiyanlıkta “ibadet” kelimesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yoga
 • B) Nirvana
 • C) Menasik
 • D) Sakrament
SORU 10

Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen kitap aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İncil
 • B) Tevrat
 • C) Avesta
 • D) Kuran-ı Kerim
SORU 11

Namazla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Kul ile Allah arasındaki bir bağdır.
 • B) İnananların birlik ve beraberliğine katkıda bulunur.
 • C) Müslümanın düzen ve disiplin sahibi olmasını sağlar.
 • D) Sadece Hz. Muhammed (sav.) ümmetine farz kılınmıştır.
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm ve Budizm dinlerinin ortak özelliklerinden biri değildir?

 • A) İbadet günleri cumartesidir.
 • B) İbadetin özünü dua oluşturur.
 • C) Cemaatle ibadet zorunluluğu yoktur.
 • D) İbadetler tanrı heykelleri karşısında yapılır.
SORU 13

• Rahipler yalnızca bitkisel besinlerle beslenirler.
• Din adamları soğan ve sarımsak yiyemezler.
• Rahipler günde sadece bir öğün yemek yiyebilirler.
• Dilencilik, manevi bir arınma şekli olarak görülür.
Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Zerdüştlük
 • B) Hristiyanlık
 • C) Caynizm
 • D) Yahudilik
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi dinlerdeki hac ibadetinin ortak özelliklerinden biri değildir?

 • A) Kişi ömründe birden fazla yapabilir.
 • B) Kutsal kabul edilen mekânlarda yapılır.
 • C) İbadet amacıyla yapılır.
 • D) Yılda bir kez yapılabilir.
SORU 15

Aşağıdaki inanç sistemlerinin hangisinde canlılar kurban edilmez?

 • A) Budizm
 • B) Yahudilik
 • C) İslamiyet
 • D) Eski Türk inançları
SORU 16

Camide, imamın namaz kıldırırken durduğu yere ne isim verilir?

 • A) Minber
 • B) Mihrap
 • C) Musalla
 • D) Namazgâh
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi dinlerin ortak ahlaki ilkelerinden biri değildir?

 • A) Hırsızlık yapmamak
 • B) Yalancı şahitlik etmemek
 • C) Başkalarına zarar vermemek
 • D) Dünya nimetlerinden faydalanmamak
SORU 18

“Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.”
Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste yasaklanan davranışlar ile en az ilişkilidir?

 • A) Dedikodu yapmak
 • B) Cimrilik yapmak
 • C) Cana kıymak
 • D) Aldatmak
SORU 19

Misyonerlik faaliyetlerini dünya genelinde sistemli bir şekilde ve kurumsal düzeyde yürüten din aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hristiyanlık
 • B) Hinduizm
 • C) Yahudilik
 • D) Budizm
SORU 20

• 19. yüzyılda ortaya çıkan, Yahudilik ve Hristiyanlık karışımı Mesihçi bir harekettir.
• Kurucusu Charles Taze Russell’ dır.
• Devlet, ülke, bayrak, milli marş ve savaş gibi kavramlara karşıdırlar.
Hakkında bilgi verilen dini grup aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Baptistler
 • B) Adventistler
 • C) Yahova şahitleri
 • D) Mesih inanlıları
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CABDABCBDBDACDABDBAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?