GİRİŞ/KAYIT

Kimya 4 – Test 92016-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir bir enerji kaynağıdır?

 • A) Kömür
 • B) Güneş
 • C) Petrol
 • D) Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı
SORU 2

Kütlece karbon(C) yüzdesi en fazla olan kömür türü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) Turba
 • B) Linyit
 • C) Antrasit
 • D) Taş kömürü
SORU 3

Kömürün enerji kaynağı olarak kullanımı, hava ile yanma tepkimesine dayanır.
Kömürün yanan kısmının karbon olduğu düşünüldüğünde, kömürün yanması sonucu aşağıdaki gazlardan hangisinin oluşması beklenir?

 • A) SO2
 • B) NO2
 • C) CH4
 • D) CO2
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi ham petrolü bileşenlerine ayrıştırmak için kullanılan ayırma yöntemidir?

 • A) Ayrımsal kristallendirme
 • B) Ayırma hunisi
 • C) Damıtma
 • D) Santrifüjleme
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi aromatik hidrokarbon sınıfı bir bileşiktir?

 • A)
 • B)
 • C) H-C≡C-H
 • D)
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin yapıtaşıdır?

 • A) Glikoz
 • B) Aminoasitler
 • C) Nişasta
 • D) Gliserin
SORU 7

12 tane hidrojen (H) atomu içeren bir sikloalkan bileşiğinin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) C5H12
 • B) C6H12
 • C) C7H12
 • D) C6H12O6
SORU 8

I. Jeotermal enerji
II. Hidrojen enerjisi
III. Rüzgar - dalga enerjisi
Verilenlerden hangileri temiz enerji kaynağıdır?

 • A) Yalnız III
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 9

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 • A) Kömür bir fosil yakıttır.
 • B) Hidrokarbonlar yapılarında sadece karbon ve hidrojen bulundurur.
 • C) Kömür kullanımı hava kirliliğinin oluşmasını engeller.
 • D) LPG’ nin ana bileşenleri propan ve bütan bileşikleridir.
SORU 10

I. Karbonhidrat
II. Yağ
III. Protein
Yukarıda verilenlerden hangileri gıdalarda bulunan besin maddeleri arasında yer alır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
SORU 11

_________ ve _________ iyonları bakımından zengin sulara sert su denir.
Verilen boşluklara aşağıdaki iyon çiftlerinden hangisinin gelmesi uygundur?

 • A) Ca2+ ve Mg2+
 • B) Cr3+ ve K+
 • C) Na+ ve Ba2+
 • D) Li+ ve K+
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi şehirlerde kullanılan suların arıtımında uygulanan işlemlerden değildir?

 • A) Dinlendirme
 • B) Florlama
 • C) Sertlik (kireç) giderme
 • D) Havalandırma
SORU 13

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 • A) Tatlı su kaynaklarının veya yataklarının yakınına yerleşim yerleri kurulmalıdır.
 • B) Sert sular sabun ile temas ettiğinde sabun taşı denilen bir çökelek oluştururlar.
 • C) Kireçli kaynak sularının pH değeri 7’ den büyüktür.
 • D) İçme sularında bulunan mikroorganizmalar kolera, tifo ve dizanteri gibi salgın hastalıklara yol açabilir.
SORU 14

Bir moleküle ait çizgi - bağ gösterimi yukarıdaki gibidir.
Bu molekül ile ilgili;
I. Sabuna aittir.
II. b kısmı hidrofildir.
III. a kısmı hidrofobtur.
İfadelerden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 15

“Avrupa Birliği, gıda katkı maddelerini kısa yoldan göstermek için bir kodlama sistemi geliştirmiştir. Bu sistemde her katkı kodu _________ harfi ile başlar ve üç veya dört rakamdan oluşan bir sayı ile tamamlanır.”
Verilen ifadede boş bırakılan (_________) yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) E
 • B) D
 • C) U
 • D) T
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi doğal bir polimer değildir?

 • A) Kauçuk
 • B) Naylon
 • C) İpek
 • D) Protein
SORU 17

Aşağıda verilenlerden hangisi sabunlar ve deterjanlar için ortak özelliktir?

 • A) Bitkisel ve hayvansal yağlardan elde edilir.
 • B) Hidrofil ve hidrofob uç içerir.
 • C) Sert sulardan çok az etkilenir.
 • D) Doğada kolay parçalanamayan maddelerden oluşur.
SORU 18

Bazı bileşiklere ait bileşik formülü ve yaygın isimleri yukaridaki gibidir.
Verilen bileşiklerden hangilerinin yaygın adı doğru verilmiştir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi sera gazlarını artıran insan faaliyetleri arasında yer alır?

 • A) Yakma sistemlerinin geliştirilmesi
 • B) Ormanlık alanların artırılması
 • C) Petrol rafinerileri gibi endüstriyel faaliyetler
 • D) Fosil yakıt tüketiminin azaltılması
SORU 20

I. Plastikler
II. Piller ve aküler
III. Endüstri atıkları
Yukarıda verilenlerden hangileri toprak kirliliğine neden olan etkenlerdendir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCDCBBBDCDABADABBACD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
1 kişi oy kullandı
Online Testler