Kimya 4 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir bir enerji kaynağıdır?

 • Kömür
 • Güneş
 • Petrol
 • Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı
Soru 2

Kütlece karbon(C) yüzdesi en fazla olan kömür türü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • Turba
 • Linyit
 • Antrasit
 • Taş kömürü
Soru 3

Kömürün enerji kaynağı olarak kullanımı, hava ile yanma tepkimesine dayanır.
Kömürün yanan kısmının karbon olduğu düşünüldüğünde, kömürün yanması sonucu aşağıdaki gazlardan hangisinin oluşması beklenir?

 • SO2
 • NO2
 • CH4
 • CO2
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ham petrolü bileşenlerine ayrıştırmak için kullanılan ayırma yöntemidir?

 • Ayrımsal kristallendirme
 • Ayırma hunisi
 • Damıtma
 • Santrifüjleme
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi aromatik hidrokarbon sınıfı bir bileşiktir?

 • H-C≡C-H
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin yapıtaşıdır?

 • Glikoz
 • Aminoasitler
 • Nişasta
 • Gliserin
Soru 7

12 tane hidrojen (H) atomu içeren bir sikloalkan bileşiğinin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?

 • C5H12
 • C6H12
 • C7H12
 • C6H12O6
Soru 8

I. Jeotermal enerji
II. Hidrojen enerjisi
III. Rüzgar - dalga enerjisi
Verilenlerden hangileri temiz enerji kaynağıdır?

 • Yalnız III
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 9

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 • Kömür bir fosil yakıttır.
 • Hidrokarbonlar yapılarında sadece karbon ve hidrojen bulundurur.
 • Kömür kullanımı hava kirliliğinin oluşmasını engeller.
 • LPG’ nin ana bileşenleri propan ve bütan bileşikleridir.
Soru 10

I. Karbonhidrat
II. Yağ
III. Protein
Yukarıda verilenlerden hangileri gıdalarda bulunan besin maddeleri arasında yer alır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 11

_________ ve _________ iyonları bakımından zengin sulara sert su denir.
Verilen boşluklara aşağıdaki iyon çiftlerinden hangisinin gelmesi uygundur?

 • Ca2+ ve Mg2+
 • Cr3+ ve K+
 • Na+ ve Ba2+
 • Li+ ve K+
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi şehirlerde kullanılan suların arıtımında uygulanan işlemlerden değildir?

 • Dinlendirme
 • Florlama
 • Sertlik (kireç) giderme
 • Havalandırma
Soru 13

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 • Tatlı su kaynaklarının veya yataklarının yakınına yerleşim yerleri kurulmalıdır.
 • Sert sular sabun ile temas ettiğinde sabun taşı denilen bir çökelek oluştururlar.
 • Kireçli kaynak sularının pH değeri 7’ den büyüktür.
 • İçme sularında bulunan mikroorganizmalar kolera, tifo ve dizanteri gibi salgın hastalıklara yol açabilir.
REKLAM
Soru 14

Bir moleküle ait çizgi - bağ gösterimi yukarıdaki gibidir.
Bu molekül ile ilgili;
I. Sabuna aittir.
II. b kısmı hidrofildir.
III. a kısmı hidrofobtur.
İfadelerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 15

“Avrupa Birliği, gıda katkı maddelerini kısa yoldan göstermek için bir kodlama sistemi geliştirmiştir. Bu sistemde her katkı kodu _________ harfi ile başlar ve üç veya dört rakamdan oluşan bir sayı ile tamamlanır.”
Verilen ifadede boş bırakılan (_________) yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • E
 • D
 • U
 • T
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi doğal bir polimer değildir?

 • Kauçuk
 • Naylon
 • İpek
 • Protein
Soru 17

Aşağıda verilenlerden hangisi sabunlar ve deterjanlar için ortak özelliktir?

 • Bitkisel ve hayvansal yağlardan elde edilir.
 • Hidrofil ve hidrofob uç içerir.
 • Sert sulardan çok az etkilenir.
 • Doğada kolay parçalanamayan maddelerden oluşur.
Soru 18

Bazı bileşiklere ait bileşik formülü ve yaygın isimleri yukaridaki gibidir.
Verilen bileşiklerden hangilerinin yaygın adı doğru verilmiştir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sera gazlarını artıran insan faaliyetleri arasında yer alır?

 • Yakma sistemlerinin geliştirilmesi
 • Ormanlık alanların artırılması
 • Petrol rafinerileri gibi endüstriyel faaliyetler
 • Fosil yakıt tüketiminin azaltılması
Soru 20

I. Plastikler
II. Piller ve aküler
III. Endüstri atıkları
Yukarıda verilenlerden hangileri toprak kirliliğine neden olan etkenlerdendir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCDCBBBDCDABADABBACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?