Seçmeli Coğrafya 4 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aralık 2014 verilerine göre Türkiye nüfusu yaklaşık olarak ne kadardır?

 • 56 milyon
 • 78 milyon
 • 85 milyon
 • 97 milyon
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 1960’lardaki Nüfus Planlaması Kanunu’nun kişilere tanıdığı temel özgürlüktür?

 • Kişilerin istedikleri zaman istedikleri kadar çocuk sahibi olması
 • Nüfus artışının tamamen durdurulması
 • Çok çocuk sahibi olmanın teşvik edilmesi
 • Ailelerin çocuk sayısını ekonomik gücüne göre belirlemesi
Soru 3

Türkiye nüfus piramidi incelendiğinde piramit tabanının son yirmi yıl içinde daraldığı görülür.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Yaşlı nüfus oranı artmaktadır.
 • Doğum oranı düşmektedir.
 • Çocuk nüfus oranı artmaktadır.
 • Nüfus artış hızı düşmektedir.
Soru 4

Yurdumuzda bölgesel kalkınma projelerinin hazırlanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

 • Ülkemizde kalkınma potansiyeline sahip ancak gelişememiş bölgelerin olması
 • Nüfus artış hızının bölgeden bölgeye farklılık göstermesi
 • Küresel iklim değişikliğine karşı tedbir alınmak istenmesi
 • Bölgede var olan doğal kaynakların belirlenmesi
Soru 5

Aşağıdaki barajlardan hangisi GAP faaliyet alanının dışındadır?

 • Atatürk
 • Karakaya
 • Kralkızı
 • Hirfanlı
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik önemini daha az etkiler?

 • Enerji kaynaklarının yakınında bulunması
 • Ortadoğu ve Balkanları birbirine bağlaması
 • Kentsel nüfus oranının giderek artması
 • İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması
Soru 7

Türkiye, Yunanistan ile aşağıdaki uluslararası sorunlardan hangisini yaşamamaktadır?

 • Kıbrıs sorunu
 • Filistin sorunu
 • Batı Trakya sorunu
 • Ege Denizi kıta sahanlığı sorunu
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi veren ölçütlerden biridir?

 • Yüzölçümü
 • Nüfus miktarı
 • Sınır uzunluğu
 • Okullaşma oranı
Soru 9

2010 Dünya İnsani Gelişim Raporu’nda haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinin gelişim endeksi çok yüksek olarak görülmektedir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın beşeri bir özelliğidir?

 • Dünyanın dördüncü büyük ekonomisine sahiptir.
 • Baltık ve Kuzey Denizi’ne kıyısı vardır.
 • Güneyinde Alp dağları ve Bavyera platosu bulunur.
 • Konstans en büyük gölüdür.
Soru 11

Kolombiya, Brezilya ve Arjantin zengin tarım alanlarına sahip olmalarına rağmen bunlardan ekonomik olarak yeterince yararlanamamaktadır.
Bunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sermaye birikimlerinin yetersiz olması
 • Tarım alanlarını başka ülkelere ait şirketlerin işletmesi
 • Sanayi ve hizmet sektörüne daha çok yatırım yapmaları
 • Tarımın ekonomik değerinin gerektiği kadar anlaşılamaması
Soru 12

İnşa edilecek petrol rafinerisi ve LNG terminali ile “enerji musluğu’’ olarak nitelendirilecek şehrimiz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Silifke
 • Hopa
 • Ceyhan
 • Manavgat
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sıcak çatışmalara neden olan doğal faktörlerdendir?

 • Sınır sorunları
 • Bağımsızlık istekleri
 • Ulaşım araçlarının kontrolü
 • Su kaynaklarının paylaşımı
REKLAM
Soru 14

I. Aşırı buharlaşma
II. Bağımsızlık istekleri
III. İklim özellikleri
IV. Etnik, mezhepsel ayrılıklar
Yukarıda verilenlerden hangileri Ortadoğu’da su kaynaklı sorunların ortaya çıkmasına doğrudan neden olmuştur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve IV
 • III ve IV
Soru 15

Doğaya ve ekolojik dengeye zarar veren en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bilimsel çalışmalara az kaynak aktarılması
 • Turizm faaliyetlerine katılımın artması
 • Doğal kaynakların aşırı ve bilinçsiz kullanımı
 • Nüfusun kırsal alanlardan göç etmesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi toprağın doğal kaynak olarak iyi korunmasının gerekliliğini daha fazla göstermektedir?

 • Hayvanlara besin maddesi sağlaması
 • Farklı kimyasal bileşiklerden oluşması
 • Doğaya düzensiz şekilde dağılması
 • Oluşumu uzun sürmesine rağmen kolay aşınması
Soru 17

Gelişmiş ekipmanlarla deniz ve okyanuslarda balık avlayan gemilerin okyanus ekosistemine verdiği en büyük zarar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Suları kirletmeleri
 • Bazı balık türlerini daha çok avlamaları
 • Balıkların göç yollarını etkilemesi
 • Balığı doğal üremesinden daha fazla avlayarak tüketmesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin insanlara verdiği zararların azaltılmasında etkili olmuştur?

 • Nüfusun artması
 • Teknolojinin gelişmesi
 • Yerleşim alanlarının genişlemesi
 • Doğal kaynak tüketiminin artması
Soru 19

• 1972’de BM Konferansı sonucunda kurulmuştur.
• Merkezi Nairobi (Kenya)’dir.
• Farklı ülkelerde 6 ofisi bulunmaktadır.
Bazı özellikleri verilen çevre örgütünün adı nedir?

 • Dünya Dostları
 • Avrupa Çevre Ajansı
 • BM Çevre Programı
 • Doğal Hayatı Koruma Derneği
Soru 20

Dünya doğal miras alanlarından olan Gallapagos adaları nerede bulunur?

 • Büyük Okyanus
 • Hint Okyanusu
 • Atlas Okyanusu
 • Akdeniz
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACADCBDAABCDBCDDBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?