Seçmeli Demokrasi ve insan Hakları 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özelliklerinden değildir?

 • Vazgeçilebilir olması
 • Doğuştan kazanılması
 • Dokunulmaz olması
 • Devredilemez olması
Soru 2

T.C. Anayasası’nda yer alan “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” ifadesiyle hangi hak anayasal güvenceye kavuşturulmuştur?

 • Sağlık hakkı
 • Eğitim hakkı
 • Dilekçe hakkı
 • Yaşama hakkı
Soru 3

Normlar hiyerarşisine göre “kanunlar” kaynağını, dayandığı ilkeleri aşağıdakilerden hangisinden alır?

 • Tüzüklerden
 • Genelgelerden
 • Anayasadan
 • Yönetmeliklerden
Soru 4

Devletin varlığı için zorunlu olan, ortak bir amaçla bir araya gelmiş, belli bir yerde yaşayan insanları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ülke
 • Halk
 • Egemenlik
 • Eşitlik
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti olmanın öncelikli gereklerindendir?

 • Demokratik rejim
 • Sosyal güvenlik
 • Gelir adaleti
 • Ekonomik büyüme ve kalkınma
REKLAM
Soru 6

Ülkemizde kanunların Anayasa’ya uygunluğunu denetleyen yüksek mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

 • TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu
 • Anayasa mahkemesi
 • Yargıtay
 • Sayıştay
Soru 7

“Demokrasi” kavramının sözcük anlamı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • İktisat
 • Ayrıcalık
 • Azınlık
 • Halk iktidarı
Soru 8

Aşağıdaki kişilerden hangisi genel seçimlerde oy kullanamaz?

 • Askeri öğrenciler
 • Cumhurbaşkanı
 • Ev kadınları
 • Öğretmenler
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi “hukukun üstünlüğü’’ ilkesiyle bağdaşmaz?

 • Temel hak ve özgürlüklerin anayasal güvenceye kavuşturulması
 • Yasaların yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlaması
 • Yargının yürütmeye bağlanması
 • Kişilerin hukuk önünde eşit olmaları
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi çoğulcu demokrasinin gereklerindendir?

 • Hiç kimseyi başkası gibi düşünmeye zorlamaması
 • Bireylerin sivil toplum örgütlerine katılımlarının engellenmesi
 • Toplumda sadece çoğunluğun istek ve beklentilerinin dikkate alınması
 • Tek tip toplum oluşturma gayreti içinde olunması
Soru 11

Batılı devletlerin baskı ve dayatmalarıyla 1856’da kabul edilen, gayrimüslimlerle Müslümanlar arasında belli konularda farklılığı ortadan kaldıran uygulama aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?

 • Sened-i İttifak
 • Islahat Fermanı
 • Nizam-ı Cedit
 • Birinci Meşrutiyet
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasasının özelliklerindendir?

 • İnsan haklarına saygılı devlet anlayışını benimsemesi
 • İnsan haklarına dayalı devlet anlayışını benimsemesi
 • Güçler birliği ilkesine dayanması
 • Hak ve özgürlüklere yer verilmesi
Soru 13

İnsan hakları eğitimi almış kişilerden aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez?

 • Çevreyi koruması
 • Yasalara uygun davranması
 • Hak ihlâllerinde demokratik çözüm yollarına başvurması
 • Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde ayrıcalık yapması
REKLAM
Soru 14

Birleşmiş Milletler Örgütü hangi yıl kurulmuştur?

 • 1938
 • 1945
 • 1950
 • 1957
Soru 15

Çevre kirliliğinin önlenmesi için dünyada faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum kuruluşu hangisidir?

 • Uluslararası Af Örgütü
 • Türk Demokrasi Vakfı
 • Green Peace Örgütü
 • Uluslararası PEN Kulübü
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, insan haklarının korunmasına engel oluşturur?

 • Hızlı toplumsal değişmelerin olumsuz etkilerinin önlenmesi
 • Bilim alanındaki gelişmelerin kontrollü kullanımı
 • Bölgeler arası kalkınmışlık farklarının giderilmesi
 • Uluslararası terörün artması
Soru 17

Bir toplumda toplumsal yapının bütününe dokunmaksızın eskiyen, güncelliğini kaybeden toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyen kurum ve kuralların düzeltilmesine ve iyileştirilmesine ne ad verilir?

 • Reform
 • İnkılap
 • Geleneksellik
 • Pozitivizm
Soru 18

Fransız düşünür O. Comte’a göre insanlar, pozitif evrede olayları ve doğayı aşağıdakilerden hangisiyle anlamaya çalışmışlardır?

 • Dini inançlarla
 • Gerçek üstü olgularla
 • Akıl ve deneyle
 • Toplumdaki yanlış değer yargılarıyla
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet yönetiminin özelliklerinden değildir?

 • Egemenliğin halka ait olması
 • İnsan haklarına önem vermesi
 • Özgür düşünceye önem verilmesi
 • Toplumda sınıf ayrıcalıklarının teşvik edilmesi
Soru 20

Yanlış bilinenleri yıkıp yeniden inşa eden Yunus Emre’nin zihinde ve gönüllerde yaptığı yenilik aşağıdaki ilkelerden hangisine karşılık gelir?

 • Milliyetçilik
 • İnkılapçılık
 • Halkçılık
 • Devletçilik
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCBABDACABCDBCDACDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?