Seçmeli Dil ve Anlatım 7 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?
Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz?
Ya gözler altındaki mor halkalar
Neden böyle düşman görünürsünüz
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Sanatsal bir metinden alınmıştır.
 • Mecaz anlamlı sözcükler vardır.
 • Bilgi vermek amacıyla yazılmıştır.
 • Dil, şiirsel işlevde kullanılmıştır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı sanatsal metinlerdendir?

 • Fabl
 • Masal
 • Roman
 • Tiyatro
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisinde fabl ile ilgili bilgi yanlışı vardır?

 • Sadece nesir şeklinde yazılır.
 • Kahramanları çoğunlukla hayvanlardır.
 • Sonunda ahlak dersi verilir.
 • Teşhis ve intak sanatları üzerine kurulmuştur.
Soru 4

Bir varmış, bir yokmuş. Bir padişah varmış. Bu padişahın gayet güzel, akıllı bir kızı varmış. Kız her sabah yatağından kalkarmış, babasının odasına gider, onun elini öpermiş; babası da kızın iki yanağından öper, ona: “Hayırdır inşallah, ne rüya gördün?” diye sorarmış. Kız da rüyasını anlatırmış. Bu, böyle yıllarca sürüp gitmiş.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Fabl
 • Masal
 • Manzum hikâye
 • Tiyatro
Soru 5

Manzume ve şiir karşılaştırmasına dair aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • Şiirde olay örgüsü yoktur, manzumede belirli bir olay örgüsü vardır.
 • Şiirde sözcükler genellikle gerçek anlamıyla kullanılırken manzumede çok anlamlılık ve imge ağır basar.
 • Şiirde coşku ve heyecan ön plandayken manzumelerin öğretici yönü vardır.
 • Şiirin düzyazıyla ifadesi zordur, manzumeler düzyazıya çevrilebilir.
REKLAM
Soru 6

I. Yüksek ve soylu bir üslup kaygısı vardır.
II. Acı veren olaylar sahnede gösterilmez.
III. Kişiler, çoğunlukla halktan insanlardır.
IV. Konular günlük hayattan alınır.
Komedya ile ilgili numaralanmış özelliklerden hangileri yanlıştır?

 • I ve II.
 • II ve III.
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 7

Romanda belli bir sınıfı ya da belli bir insan eğilimini temsil eden kişi ___________, olumlu ve olumsuz yönleriyle ile verilen, genel temsilözelliği göstermeyen kişiler ise olarak adlandırılır.
Bu parçanında boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

 • aktris – aktör
 • karakter – tip
 • figüran – başoyuncu
 • tip – karakter
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi olay hikâyeciliğinin edebiyatımızdaki güçlü temsilcilerindendir?

 • Sait Faik Abasıyanık
 • Memduh Şevket Esendal
 • Ömer Seyfettin
 • Tarık Buğra
Soru 9

Kalem böyle çalınmıştır yazıma
Yazım kışıma uymaz, kışım yazıma

Bu dizelerde aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi vardır?

 • Teşbih (benzetme)
 • İntak (konuşturma)
 • Cinas
 • Teşhis (kişileştirme)
Soru 10

- Kuruluşlarındaki özellikle öteki masal türlerinden ayrılır.
- Küçük, önemsiz olayların birbiri ardına bağlanmasıyla oluşturulmuştur.
- Bağlantı ögesinin sayısı ölçüsünde masal uzayıp gider.
Bu özellikler aşağıdaki masal türlerinden hangisine aittir?

 • Gerçekçi masallar
 • Zincirlemeli masallar
 • Hayvan masalları
 • Olağanüstü masallar
Soru 11

I. Leyla ile Mecnun
II. Dede Korkut Hikâyeleri
III. Yusuf ile Züleyha
IV. Kerem ile Aslı
Numaralanmış halk hikâyelerinden hangileri Türk kaynaklıdır?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • II ve IV.
Soru 12

Rönesans’tan sonra Giovanni Boccacio _________ adlı eseriyle öykü türünün ilk örneğini vermiş ve çağdaş öykücülüğün başlatıcısı olmuştur.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Decameron
 • Ay Işığı
 • Don Kişot
 • Vişne Bahçesi
Soru 13

Orta oyunu ile ilgili aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • Belli bir olayın çevresinde örülmüş çalgı, şarkı, dans, taklit ve konuşmalardan oluşur.
 • Seyircilerle çevrili bir alanda, belli bir konu çevresinde, yazılı bir metne sadık kalarak oynanan oyunlardır.
 • Dekor olarak “yeni dünya” adı verilen bir paravana ile “dükkân” adı verilen birkaç alçak iskemle kullanılır.
 • Oyunun iki başkişisi, Hacivat’la Karagöz’ün karşılığı sayabileceğimiz Pişekâr ile Kavuklu’dur.
REKLAM
Soru 14

Hayaliyle tesellüdür gönül, meyl-i visâl itmez
Gönülden taşra bir yâr olduğun âşık hayâl itmez

Bu dizeler aşağıdaki şiir geleneklerinden hangisiyle yazılmıştır?

 • Halk edebiyatı
 • Millî Edebiyat
 • Divan edebiyatı
 • Cumhuriyet Dönemi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Dünya edebiyatında fabl türünün en tanınmış sanatçılarındandır?

 • La Fontaine
 • Victor Hugo
 • Fenelon
 • Cervantes
Soru 16

• Gülünç, bayağı, korkunç olaylarla acıklı, ince ve güzel olayları iç içe anlatan bir tiyatro türüdür.
• Nazım veya nesir şeklinde yazılabilir.
• Kişileri her tabakadan halk ve her türden insan olabilir.
Bu özellikler aşağıdaki tiyatro türlerinden hangisine aittir?

 • Komedya
 • Tragedya
 • Meddah
 • Dram
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Türk şiirinin millî nazım birimidir?

 • Dörtlük
 • Beyit
 • Bent
 • Üçlük
Soru 18

Dış âlemdeki olaylardan çok kahramanlarının iç dünyasını anlatan romanlardır. Bu romanlarda ayrıntılı ruh tasvirlerine yer verilir. Mehmet Rauf’un “Eylül”ü, Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” adlı eseri bu roman türüne örnektir.
Bu parçanında hakkında bilgi verilen roman türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Macera
 • Otobiyografik
 • Tarihî
 • Psikolojik
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızın önemli masal derleyicilerindendir?

 • Eflatun Cem Güney
 • Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Ömer Seyfettin
 • Halit Ziya Uşaklıgil
Soru 20

Seni düşünürken
Bir çakıl taşı ısınır içimde
Bir kuş gelir yüreğimin ucuna konar
Bir gelincik açılır ansızın
Bir gelincik sinsi kanar

Bu dizelere hâkim olan tema aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ölüm
 • Aşk
 • Ayrılık
 • Doğa
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDABBADCCBDABCADADAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler