Seçmeli Dil ve Anlatım 8 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki sözlü anlatım türlerinin hangisinde grup tartışması yoktur?

 • Münazara
 • Açık oturum
 • Konferans
 • Sempozyum
Soru 2

Kimya Profesörü Ahmet Bey yeni buluşunu bilim dünyasına açıklamak istemektedir.
Ahmet Bey’in bu amacına en uygun sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Konferans
 • Münazara
 • Sempozyum
 • Açık oturum
Soru 3

Gelişim psikolojisi dersinde öğretmen, öğrencilerin iki gruba ayrılarak “Gelişimde zekâ mı, kalıtım mı etkilidir?” konusunu tartışmalarını istemiştir.
Öğrencilerin bu tartışmayı aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisini kullanarak gerçekleştirmeleri uygun olur?

 • Forum
 • Açık oturum
 • Münazara
 • Sempozyum
Soru 4

12. sınıf öğrencisi Onur, izlediği bir tartışmada dinleyicilerin oturum başkanından söz alıp sorular sorduklarını görmüştür.
Onur’un izlediği tartışmanın türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Münazara
 • Konferans
 • Sempozyum
 • Forum
Soru 5

Konferansçının aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz?

 • Çok dikkat çekici şekilde giyinmemeli, ölçülü olmalıdır.
 • Ses tonunu çok iyi ayarlamalı, ne çok yüksek ne de kısık sesle konuşmalıdır.
 • Anlatacağı konuyu derinlemesine ele almalı, konferansı mümkünse uzatmalıdır.
 • Gerekli yerlerde görsel materyalleri kullanıp ilgi çekmelidir.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki konulardan hangisi münazara için uygun değildir?

 • Çok gezen mi çok okuyan mı bilir?
 • Eğitimde teknoloji gerekli midir?
 • Küresel ısınmanın çevre üzerindeki etkileri nelerdir?
 • Para ile saadet olur mu?
Soru 7

Açık oturum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Açık oturum sırasında başkan konuşmacılara sırasıyla sorular sorabilir.
 • Açık oturumlarda bir yarışma, rekabet havası vardır.
 • Amacı problemlere yeni bakış açıları getirmektir.
 • Geniş bir salonda izleyici önünde yapılır.
Soru 8

Aşağıdaki kavramların hangisi yanlış tanımlanmıştır?

 • Kaynakça: Belli bir konu, yer veya dönemle ilgili yayınları kapsayan veya en iyilerini seçen eser.
 • Dokümantasyon: Bir konu hakkındaki bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, saklanması ve duyurulması, belge bilimi.
 • İndeks: Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten liste, dizin.
 • Bibliyografya: Sayfa içinde geçen herhangi bir düşünce veya bilgi ile ilgili olarak sayfa altına konan açıklama.
Soru 9

Makale türü gazete ve dergilerin ortaya çıkışıyla başlamıştır. İlkgazetenin MÖ 1750 civarında _______ çıktığı tahmin edilmektedir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Eski Yunan’da
 • Bizans’ta
 • Roma’da
 • Mısır’da
Soru 10

Forum başkanıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Başkan tartışma konusunu çok iyi bilmeli ve dinleyicileri iyi tanımalı.
 • Farklı düşünceler arasında ilişkiler kurabilecek anlayışa sahip olmalı.
 • Düşünceleriyle katılımcıları etkileyip yönlendirmeli.
 • Tartışma sırasında kargaşaya yol açacak girişimleri önlemeli.
Soru 11

• Önceden belirlenmiş bir konuşmacı grubu bulunur.
• Bir gün sürebileceği gibi birkaç gün de sürebilir.
• Konuşmalar oturumlar hâlinde devam eder.
Bu özellikler aşağıdaki tartışma türlerinden hangisine aittir?

 • Açık oturum
 • Sempozyum
 • Konferans
 • Münazara
Soru 12

Bir açık oturumda başkan olarak görevlendirilen Yunus Bey şu noktalara dikkat etmiştir:
I. Her bir konuşmacıya eşit süre vermeye çalışmıştır.
II. Tartışmanın kavgaya dönüşmesine izin vermemiştir.
III. Kimi zaman kendisi tartışmaya doğrudan katılıp düşüncelerini savunmuştur.
IV. Konuşmacılara sorular yönelterek onların fikirlerini açıklamalarını sağlamıştır.
Yunus Bey bu açık oturumla ilgili kaç numaralı cümlede yanlış bir davranışta bulunmuştur?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 13

Bir fizik profesörünün suyun kaldırma gücü ile ilgili yazdığı bir makale aşağıdaki metin türlerinden hangisi içinde sınıflandırılır?

 • Bilimsel Yazılar
 • Anlatmaya Bağlı Metinler
 • Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler
 • Göstermeye Bağlı Metinler
REKLAM
Soru 14

Sempozyum bildirisiyle ilgili aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • Konferans ile büyük ölçüde benzerlik gösterir.
 • Sanatsal metinler içinde değerlendirilir.
 • Bilimsel bir yenilik getirmelidir.
 • Genellikle yayımlanan bir yazı türüdür.
Soru 15

___________, bir sorun üzerinde bütün ilgililerin görüşlerini öğrenmek için yapılan bir toplantı türüdür.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Forum
 • Konferans
 • Münazara
 • Brifing
Soru 16

Tartışmalarda dinleyicilerin aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermesi uygun değildir?

 • Konuşmacılara sorularını söz hakkı alarak sormalıdır.
 • Kendi düşüncesini sonuna kadar savunarak salondakileri ikna etmeye uğraşmalıdır.
 • Gerekli yerlerde kısa kısa notlar almalıdır.
 • Konuşmaları tarafsız bir şekilde ve sabırla dinlemelidir.
Soru 17

Bilimsel yazılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Bu türdeki yazıların amacı bilgi vermektir.
 • Kaynak göstermeden alıntı yapma imkânı vardır.
 • Ciddi, bilimsel bir dil kullanılır.
 • Belli bir yazma planına uyulur.
Soru 18

- Yönetimi güç bir toplantıdır.
- Sosyal bir sorunun geniş kitleler önünde bütün ayrıntılarıyla tartışılması en belirgin özelliğidir.
- Dinleyiciler aktif olarak tartışmanın içinde yer alır.
Bu özellikler aşağıdaki tartışma türlerinden hangisine aittir?

 • Münazara
 • Konferans
 • Sempozyum
 • Forum
Soru 19

I. Daha önce verilen örnekleri sıkça tekrarlamak
II. Tartışma konusu dışına çıkmamak
III. Aynı konuda sürekli söz almaya çalışmak
IV. Ortaya çıkan sonucu hoşgörüyle karşılamak
Numaralanmış cümlelerden hangileri münazarada uyulması gerekenlerden biri değildir?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 20

Aşağıdaki sözlü anlatım türlerinin hangisinde oturumu yöneten bir başkanın olması zorunlu değildir?

 • Konferans
 • Açık oturum
 • Sempozyum
 • Münazara
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CACDCCBDDCBCABABBDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler