Seçmeli Kimya 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Şekildeki dalgada λ ve A ile gösterilen ifadeler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
λ <-----> A

 • Genlik Dalga <-----> boyu
 • Dalga boyu <-----> Genlik
 • Frekans <-----> Dalga boyu
 • Dalga boyu <-----> Frekans
Soru 2

Baş kuantum sayısı (n) değeri 3 ve açısal momentum kuantum sayısı (ℓ) değeri 2 olan bir orbitalin alabileceği maksimum elektron sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 2
 • 8
 • 10
 • 14
Soru 3

Madelung- Kletchkowski ilkesine göre bir orbitale ait n + ℓ, değeri arttıkça orbitalin enerjisi artar.
Buna göre aşağıdaki orbitallerden hangisinin enerjisi diğerlerine göre daha fazladır?

 • 2s
 • 3p
 • 4s
 • 3d
Soru 4

Periyodik sistemle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Elementlerin artan kütle numaralarına göre düzenlenmiştir.
 • Yatay sıralara periyot denir.
 • Dikey sütunlara grup denir.
 • s, p, d ve f bloğu elementleri içerir.
Soru 5

Periyodik sistemde ok yönünde;
I. Atom yarıçapı
II. Atom numarası
III. İyonlaşma enerjisi
verilenlerden hangileri artar?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki bileşiklerin hangisinde Cl elementinin yükseltgenme basamağı (değerliği) diğerlerinden daha yüksektir?
( 1H,8O,11Na, 17Cl)

 • HCIO4
 • HCIO3
 • HCIO2
 • NaCl
Soru 7

• Difosfor trioksit
• Kükürt hegzaflorür
• Karbon tetraklorür
• Sodyum klorür
Verilen bileşik isimlerinden kaç tanesi kovalent bağlı bir bileşiğe aittir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 8

Aşağıdaki iyonlardan hangisinin adı yanlış yazılmıştır?
İyon <-----> Adı

 • NO3- <-----> Nitrat
 • OH- <-----> Hidroksit
 • SO2-4 <-----> Sülfat
 • PO3-4 <-----> Fosfür
Soru 9

12C elementi ile ilgili;
I. 1 molü 12 gramdır.
II. 1 tanesi 12 akb’dir.
III. NA tanesi 12 gramdır.
Verilenlerden hangileri doğrudur?
(NA = Avogadro sayısı)

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 10

2 mol H2O bileşiği kaç tane atom içerir?
(NA = Avogadro sayısı)

 • 6NA
 • 2NA
 • 6
 • 2
Soru 11

Basit formülü CH2O ve mol kütlesi 180 gram olan bileşiğin molekül (gerçek) formülü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
(H=1 g/mol, C=12 g/mol, O=16 g/mol)

 • C2H4O2
 • C4H8O4
 • C6H12>O6
 • C8H16O8
Soru 12

Sadece karbon ve hidrojen elementlerinden oluşan bir bileşiğin 1 molü tamamen yakıldığında 4 mol CO2 ve 5 mol H2O oluşuyor.
Buna göre bu bileşiğin basit formülü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • CH2
 • C2H3
 • C2H5
 • C3H4
Soru 13

C3H8(g) + 5O2 → 3CO2(g) + 4H2O(g)
tepkimesinde 5 mol C3H8 gazı ve 5 mol O2 gazı alınarak tam verimle tepkimeye sokuluyor.
Buna göre tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • O2 gazı tükenir.
 • Sınırlayıcı madde C3H8 gazıdır.
 • 3 mol CO2 gazı oluşur.
 • 4 mol H2O gazı oluşur.
REKLAM
Soru 14

CH3OH(g) → CH2O(g) + H2(g)
2 mol CH3OH gazı alınarak başlatılan tepkime sonucunda 0,5 mol CH2O gazı elde ediliyor.
Buna göre tepkime verimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • % 25
 • % 50
 • % 75
 • % 100
Soru 15

CH4 + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g)
Tepkimesi ile ilgili;
I. Yanma tepkimesidir.
II. Ekzotermik tepkimedir.
III. Asit-baz tepkimesidir.
Verilenlerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve II
Soru 16

PV = nRT ideal gaz denkleminde NŞA’da (1atm, 0°C ) 2 mol gazın kapladığı hacim kaç litredir?

 • 11, 2
 • 22,4
 • 33,6
 • 44, 8
Soru 17

• Basınç altındaki bir gazın, kabın bir bölmesinden diğer bölmesine veya atmosfere küçük bir delikten geçerek yayılması olayına ____I____ denir.
• Gaz taneciklerinin başka gaz tanecikleri ile kinetik özelliklerinden dolayı yavaş yavaş karışması olayına ____II____ denir.
Verilen açıklamalarda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
I <-----> II

 • Difüzyon <-----> Efüzyon
 • Kısmi basınç <-----> Efüzyon
 • Efüzyon <-----> Difüzyon
 • Difüzyon <-----> Kısmi basınç
Soru 18

Aynı şartlarda bulunan aşağıdaki gaz moleküllerinden hangisinin difüzyon hızı diğerlerinden daha fazladır?
(H=1 g/mol, He= 4 g/mol, C=12 g/mol, O=16 g/mol)

 • H2
 • He
 • CH4
 • O2
Soru 19

1 mol H2 , 0,5 mol CH4 ve 0,5 mol He gazları karışımı 11, 2 litrelik kapta 0°c sıcaklıkta bulunmaktadır.
Buna göre H2 gazının kısmi basıncı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 20

Bir miktar gaz 27°C sıcaklıkta 10 litre hacim kaplamaktadır. Sabit basınç altında bu gazın sıcaklığı 327°C’a çıkarılırsa kaç litre hacim kaplar?

 • 5
 • 10
 • 15
 • 20
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCDABACDDACCBABDCABD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?