Seçmeli Kimya 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Kütlece % 20 ’lik 160 gram şeker çözeltisine 40 gram daha şeker eklenerek tamamen çözünmesi sağlanıyor.
Oluşan yeni çözeltinin kütlece yüzde derişimi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • 18
 • 24
 • 36
 • 48
Soru 2

30 mL etil alkol ( C2H5OH) kullanılarak 300 mL’lik sulu çözelti hazırlanıyor.
Oluşan çözeltinin hacimce etil alkol yüzdesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • 5
 • 10
 • 20
 • 30
Soru 3

2 M, 500 mL’lik sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisinde kaç gram çözünmüş NaOH bulunur?
(H=1 g/mol, O=16 g/mol, Na=23 g/mol)

 • 10
 • 20
 • 40
 • 80
Soru 4

X tuzunun çözünürlük sıcaklık grafiği aşağıdaki gibidir.
Buna göre 40°C ’ta hazırlanan 160 gramlık doygun çözelti 20°C ’a soğutulursa kaç gram X tuzu çöker?

 • 35
 • 70
 • 105
 • 140
Soru 5

Çevre ile enerji ve madde alışverişi yapabilen ve sıcaklığı sabit olan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

 • İzole sistem
 • İzokorik sistem
 • İzobarik sistem
 • İzotermal sistem
REKLAM
Soru 6

 • 1400
 • 1350
 • -1350
 • -1 0 40
Soru 7

Aşağıdaki olayların hangisinde zamanla sistemin entropisi artar?

 • Metil alkolün donması
 • Şekerin suda çözünmesi
 • Havanın -20°C ’tan -80°C ’a soğuması
 • Su buharının yoğunlaşması
Soru 8

“Evrende toplam enerji miktarı sabittir ve enerji korunumu söz konusudur. Enerji fiziksel değişimlerle ve kimyasal tepkimeler ile yok edilemez ve üretilemez. Bir hal değişimi sırasında enerjinin korunumu söz konusudur.”
Verilen ifade termodinamiğin hangi yasası ile ifade edilmektedir?

 • Sıfırıncı yasa
 • Birinci yasa
 • İkinci yasa
 • Üçüncü yasa
Soru 9

Sabit hacimli bir kapta sabit sıcaklıkta gerçekleşen aşağıdaki tepkimelerden hangisinin hızı basınçtaki azalma ile takip edilebilir?

 • 2NH3(g) → N2(g) → 3H2(g)
 • CaCO3(k) → CaO(k) + CO2(g)
 • 2SO2(g) + O2(g) → 2SO3(g)
 • PCI5(g) → PCI3(g) + CI2g
Soru 10

Tek basamakta gerçekleşen aşağıdaki tepkimelerden hangisinin tepkime derecesi 2’dir?

 • H2(g) + Cl2(g) → 2HCI(g)
 • PCI5(g) → PCI3(g) + CI2(g)
 • F2(g) + 2ClO2(g) → 2FCIO2(g)
 • CaCO3(k) → CaO(k) + CO2(g)
Soru 11

2NO(g) + H2(g) → N2(g) + H2O2(g)
tepkimesinin hız sabitinin (k) birimi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 12

I. N2(g) + 3H2(g) ⇔ 2NH3(g)
II. 2NO2(g) ⇔ N2O4(g)

III. CaCO3(k) ⇔ CaO(k) + CO2(g)
Verilen tepkimelerden hangileri homojen denge tepkimesidir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 13

CaCO3(k) ⇔ CaO(k) + CO2(g)
Tepkimesi 0°C’ta dengede iken Kc değeri 5’tir.
Buna göre aynı sıcaklıkta tepkimenin Kp değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • 11, 2
 • 22,4
 • 56
 • 112
REKLAM
Soru 14

PCI5(g) ⇔ PCI3(g) + CI2(g) tepkimesi sabit sıcaklıkta sabit hacimli bir kapta dengededir.
Buna göre aynı sıcaklıkta tepkime kabına Cl2 gazı eklenirse aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?

 • Denge girenler yönüne kayar.
 • PCI5 gazının mol sayısı artar.
 • CI2 gazının mol sayısı azalır.
 • PCI3 gazının mol sayısı azalır.
Soru 15

25°C ’ta hazırlanan sulu çözeltide bulunan OH- iyon derişimi 1 . 10-6 M’dır.
Bu çözelti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • pH değeri pOH değerinden büyüktür.
 • H+ iyon sayısı OH- iyon sayısından fazladır.
 • pOH değeri 7’den büyüktür.
 • Asidik özellik gösterir.
Soru 16

CH3COOH+H2O⇔CH3COO-+H3O+
tepkimesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • CH3COOH, CH3COO- ‘nin konjuge asididir.
 • H2O , H O3O+ ’ nın konjuge asitidir.
 • CH3COO- bazik özellik gösterir.
 • H3O+ asidik özellik gösterir.
Soru 17

25°C’ta 1 . 10-4 M HNO3 sulu çözeltisinin pOH değeri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • 2
 • 4
 • 10
 • 12
Soru 18

25°C ’ta 0,1 M HF sulu çözeltisinin pH değeri aşağıdakilerden hangisidir?
(HF için Ka = 1 . 10-5 )

 • 3
 • 5
 • 9
 • 11
Soru 19

25°C ’ta CaSO4 iyonik katısının çözünürlüğü 0,68 g/L olarak belirlenmiştir.
Buna göre aynı sıcaklıkta CaSO4 tuzunun çözünürlük çarpımı (Kçç) değeri aşağıdakilerden hangisidir?
( CaSO4 =136 g/mol)

 • 5 . 10-3
 • 25 . 10-6
 • 125 . 10-9
 • 625 . 10-12
Soru 20

Fe(OH)3 katısının çözünürlük çarpımı bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kçç = [Fe+3] . [OH-]3
 • Kçç = [Fe+3] . [OH-]
 • Kçç = [Fe+3]3 . [OH-]
 • Kçç = [Fe+3] . [3OH-]
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBCADDBBCACBDCABCABA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?