Seçmeli Kimya 3 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki element atomlarından hangisinin değerlik elektron sayısı 2’dir?

 • 11Na
 • 9F
 • 12Mg
 • 16S
Soru 2

I. F − F
II. N ≡ N
III. H − Cl
Yukarıda çizgi- bağ gösterimleri verilen moleküllerden hangilerinde atomlar arası polar kovalent bağ bulunur?

 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I ve II
 • II ve III
Soru 3

molekülü için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
(1H,6C )

 • Karbon atomları sp2 hibritleşmesi yapmıştır.
 • C - H bağları sigma bağıdır.
 • Molekül içi polar ve apolar kovalent bağ bulunur.
 • Bir tanesinde iki tane pi bağı bulunur.
Soru 4

Periyodik sistemden alınan bir kesit aşağıdaki gibidir.
Verilen elementlerin aynı şartlar altındaki metalik bağ kuvvetlerinin karşılaştırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir?

 • Li > Na > K
 • K > Na > Li
 • Li > K > Na
 • Na > K > Li
Soru 5

Aşağıda bazı moleküller ve molekülleri arasındaki baskın etkileşim türleri verilmiştir.
Buna göre hangi molekülün karşısında verilen moleküller arası etkileşim türü yanlıştır?
(1H,6C,9F,17CI)
Molekül <-----> Molekülleri arasındaki baskın etkileşim türü

 • HF <-----> Hidrojen bağı
 • H2 <-----> Dipo dipol kuvvetleri
 • Cl2 <-----> London kuvvetleri
 • CH4 <-----> London kuvvetleri
REKLAM
Soru 6

Aynı şartlar altında bulunan aşağıdaki taneciklerden hangisinde moleküller arasındaki London kuvvetleri diğerlerinden daha fazladır?
(F=19 g/mol, Cl=35,5 g/mol, Br= 80 g/mol, I= 127 g/mol)

 • F2
 • CI2
 • Br2
 • I2
Soru 7

Aşağıdaki moleküllerden hangisinin molekül geometrisi doğru verilmiştir?
( 1H, 4Be, 6C, 7N, 8O )
Molekül <-----> Molekül geometrisi

 • BeH2 <----> Üçgen piramit
 • H2O <----> Kırık doğru
 • NH3 <-----> Düzlem üçgen
 • CH4 <-----> Düzgün doğrusal
Soru 8

Aşağıda verilenlerden hangisi alken sınıfı organik bir bileşiktir?

 • CH3 ▬ CH = CH2
 • CH3 ▬ CH2 ▬ CH3
Soru 9

Yukarıda verilen bileşiklerden hangilerinin adı yanlıştır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I ve III
Soru 10

Alkinlerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

 • Doymamış hidrokarbonlardır.
 • Genel formülleri CnH2n ’dir.
 • En küçük üyeleri tek karbonludur.
 • Yapılarında en az bir tane ikili bağ bulunur.
Soru 11

Verilen bileşiğin sistematik (IUPAC) adı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • 2- brom- 3- pentin
 • 4- brom- 4- metil- 2- pentin
 • 4- brom- 2- pentin
 • 2- brom- 4- pentin
Soru 12

I. Yapılarında bir tane -OH grubu bulunan alkollere monoalkol denir.
II. Aromatik hidrokarbonların temel üyesi benzendir.
III. Molekülleri aynı sayıda C atomu içeren monoalkollerle eterler birbirinin yapı izomeridir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 13

Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi alkol değildir?

 • CH3 ▬ CH2 ▬ OH
REKLAM
Soru 14

Verilen yükseltgenme tepkimeleri sonucu oluşan X ve Y maddelerinin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir?
I <-----> II

 • Aldehit <-----> Karboksilli asit
 • Aldehit <-----> Keton
 • Keton <-----> Aldehit
 • Keton <-----> Karboksilli asit
Soru 15

I. CH3 ▬ O ▬ C2H5
II. CH3 ▬ O ▬ CH3
III. CH3CH2 ▬ O ▬ CH2CH3
Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri basit eterdir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 16

Verilen bileşiklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Her ikisi de suda çözünür.
 • I. bileşik indirgenir, II. bileşik indirgenemez.
 • I. bileşik yükseltgenir, II. bileşik yükseltgenemez.
 • Tollens çözeltisi ile I. bileşik tepkime verir.
Soru 17

Metanal (formaldehit) bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18

Bileşiği için;
I. Dietil keton
II. 3- pentanon
III. Aseton
adlandırmalarından hangileri kullanılabilir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 19

Bileşiği uygun koşullarda indirgenirse aşağıdaki bileşiklerden hangisi oluşur?

 • 2-propanol
 • 1,2- propandiol
 • 1-propanol
 • Propanal
Soru 20

Aşağıda bazı organik bileşiklere ait verilen genel gösterimlerden hangisi yanlıştır?
Bileşik sınıfı <-----> Genel gösterim

 • Alkol <-----> R ▬ OH
 • Eter <-----> R ▬ O ▬ R
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDABDBACACDDACBDCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?